Жаңы саны

2018, №: 9

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 9, Макалалар: 30
Кыдыралиев Т.Р.
ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН КОШИ МАСЕЛЕСИНИН ЧЫГАРЫМДУУЛУГУНУН ЖЕТИШЭЭРЛИК ШАРТТАРЫ .2018. №. 9. C. 3-6
Сулайманов Р.У., Асанов Р.Э., Абдалиев У.К.
ВЕРТИКАЛДЫК ТИПТЕГИ УНИВЕРСАЛДЫК КАЗАНДЫ ИШТЕП ЧЫГУУ .2018. №. 9. C. 7-12
Ботоканова Б.А.
ТИПТҮҮ КЕСИЛИШТЕГИ ТУННЕЛДЕРДИН АЙЛАНАСЫНДАГЫ ЧЫҢАЛУУЛАРЫНЫН КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ ТУУРАЛУУ .2018. №. 9. C. 13-22
Бочолоев Ж., Касымакунова А., Руслан Адил Акай Тегин
ЖЫЛКЫ ЭТИНЕН ЖАСАЛГАН УЛУТТУК «ЧУЧУК» АЗЫГЫНЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК ЖАНА МИКРОБИОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 9. C. 23-26
Искендеров У.Ж.
КОЧКОР-АТА ШААРЧАСЫНЫН ӨНYГYY КОНЦЕПЦИЯСЫ .2018. №. 9. C. 27-31
Абдрахматов К.Е., Байкулов С., Ainscoe E.A., Carr A.S., Elliott A.J., Grützner C., Wlker R.T.
1992-ЖЫЛЫ СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ЖЕР ТИТИРӨӨДӨН КЕЛИП ЧЫККАН ЖЕР КЫРТЫШЫНДАГЫ ЖАРАНКАЛАРДЫН ЖАҢЫ МААЛЫМАТТАРЫ С М=7,3 .2018. №. 9. C. 32-39
Аширов Б.
ДИЗЪЮНКТИВДҮҮ ТҮЙҮНДӨР СЕЙСМИКАЛЫК КООПСУЗДУКТУН ЭЛЕМЕНТИ КАТАРЫ .2018. №. 9. C. 40-45
Сагынбаева Г.А., Калиев Р.Р.
eNOS ГЕНИНИН ПОЛИМОРФИЗМИ: ТАРАЛЫШЫ ЖАНА БӨЙРӨК ООРУЛАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ .2018. №. 9. C. 46-50
Кудайбергенов Н.Н., Буйлашев Т.С.
ХИМИЯЛЫК ЖАНА МЕТАЛЛУРГИЯЛЫК ИШКАНАНЫН ӨНДҮРҮШТҮК КАЛДЫКТАРЫН ТАШТООЧУ ТАЛААДА ИШТЕГЕН ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ДЕН СООЛУГУНУН АБАЛЫНА МЕДИЦИНАЛЫК-СОЦИАЛДЫК «КОРКУНУЧ» ФАКТОРЛОРУНУН ТААСИРИ .2018. №. 9. C. 51-54
Кадырова Г.Б., Калдыбаев Б.К.
ЖЫРГАЛАҢ ДАРЫЯСЫНЫН АЛАБЫНДАГЫ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР .2018. №. 9. C. 55-58
Саякбаева А.А., Есеналиева Б.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК-ТЕХНИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БҮГҮНКҮ АБАЛЫ ЖАНА ОШОНДОЙ ЭЛЕ КАРЖЫЛОО ИШ АРАКЕТТЕРИНИН ТЕНДЕНЦИЯСЫ .2018. №. 9. C. 59-64
Есеналиева Б.Б., Сейдахматова С.З., Дылдаев М.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН САПАТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ НЕГИЗГИ БАГЫТТАР .2018. №. 9. C. 65-69
Сулайманов Э.Б., Бактыбек кызы А.
КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2010-2018-ЖЫЛДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНА САЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ: ДИНАМИКАСЫ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ .2018. №. 9. C. 70-76
Сагыналиева В.Ж., Темирбекова М.Л.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КОНСТИТУЦИЯГА ЧЕЙИНКИ ƟНΥГΥΥСΥ .2018. №. 9. C. 77-80
Жунушова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ КЫЛМЫШ-ЖАЗА МЫЙЗАМЫНДА КОНСТИТУЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШТҮН НЕГИЗДЕРИНЕ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН КООПСУЗДУГУНА ЗЫЯН КЕЛТИРҮҮЧҮ КООМДУК-КОРКУНУЧТУУ ЖОСУНДАРДЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯЛООНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 9. C. 81-86
Адылова Н.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКСТРЕМИСТТИК МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУУ, ДАЯРДОО, САКТОО, ЖАЙЫЛТУУ, ТАШУУ ЖАНА ЖИБЕРҮҮ ҮЧҮН КЫЛМЫШ-ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИ .2018. №. 9. C. 87-90
Парайдин уулу Ш.
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ПАРАКОРЧУЛУК: ЖАЛПЫ КООМДУК ЖАНА АТАЙЫН АЛДЫН АЛУУ ЧАРАЛАРЫ .2018. №. 9. C. 91-94
Жунушова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУГУНА КАРШЫ КЫЛМЫШТАРДЫН КУРАМДАРЫН МЫЙЗАМДУУ ЖӨНГӨ САЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ: ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИ .2018. №. 9. C. 95-100
Кулдышев А.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ИШМЕРДИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК-УКУКТУК КЕПИЛДИКТЕРИ .2018. №. 9. C. 101-104
Момушова М.Т.
ЖАҢЫ МАМЛЕКЕТТИ ЖАҢЫЧА БАШКАРУУ .2018. №. 9. C. 101-109
Таранов И.Н.
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУГА ГЕЕРТ ХОФШТЕДЕНИН МАДАНИЯТТЫК ӨЛЧӨӨ МОДЕЛИНИН АКТУАЛДУУЛУГУ .2018. №. 9. C. 110-114
Таранов И.Н.
БАКУБАТ БАШКАРУУ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫН БААЛУУЛУК АСПЕКТТЕРИ .2018. №. 9. C. 115-118
Искендерова Ж.И.
КЕП ТЫБЫШТАН КУРАЛАТ .2018. №. 9. C. 119-123
Волкотрубова А.В.
СТУДЕНТТЕРДИН МААЛЫМАТ АРТТЫРУУЧУ ӨЗ АЛДЫНЧАЛЫГЫН ӨБӨЛГӨЛӨӨДӨ IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2018. №. 9. C. 124-126
Токошева Ж.А.
МАХМУД КАШКАРИНИН «ДИВАН-И ЛУГАТ АТ-ТЮРК» ЭМГЕГИНДЕГИ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮККӨ БАЙЛАНЫШКАН АЙРЫМ СӨЗДӨР .2018. №. 9. C. 127-130
Волкотрубова А.В.
АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДА ЭЛЕКТРОНДУК МААЛЫМАТТАР БАЗАСЫН (РЕСУРСТАРЫН) КОЛДОНУУ .2018. №. 9. C. 131-133
Тoкoшeвa Ж.A.
МAХМУД КAШГAРИНИН «ДИВAН ЛУГAТ AТ-ТЮРК» ЭМГEГИНДEГИ КЭЭ БИР ЖEР-СУУ AТAЛЫШТAРЫНЫН БҮГҮНКҮ КЫРГЫЗ ТИЛИНДE КOЛДOНУЛУШУ .2018. №. 9. C. 134-138
Ибраимов О., Темирова Б.Т.
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДА «МАНАС» ЭПОСУНУН ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАНЫШЫ .2018. №. 9. C. 139-143
Ибраимов О., Темирова Б.Т.
ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВДУН «КӨК АСАБА» РОМАНЫНДАГЫ ЭПИКАЛЫК ПАРАФРАЗА МАСЕЛЕСИ .2018. №. 9. C. 144-148
Ризк Аль-Касаби Амин
АРАБ МАДАНИЯТЫНДА ООЗЕКИ ЭМЕС БАЙЛАНЫШТЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 9. C. 149-156