Жаңы саны

2020, №: 6

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2020, №. 3, Макалалар: 35
Абдумиталип уулу К.
ТУРАКТУУ КОЭФФИЦИЕНТТҮҮ ТӨРТҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ АРАЛАШ ПАРАБОЛА-ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕҢДЕМЕ ҮЧҮН ЧЕК АРАЛЫК МАСЕЛЕ .2020. №. 3. C. 3-9
Арапбаев Р.Н., Кочконбаева А.А., Эргешов М.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА КҮРҮЧТҮ ЖЫЙНООНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ .2020. №. 3. C. 10-19
Абжапарова А.М.
КЫРГЫЗ-АТА УЛУТТУК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН АРЧА ТОКОЙЛОРУНУН ОРТО БИЙИК ЧӨПТҮҮ ШАЛБАА ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН КООМДОШТУКТАРЫ .2020. №. 3. C. 20-24
Бейшенкулов М.Т., Калиев К.Р., Токтосунова А.К
ЖҮРӨКТҮН ЖЕТИШИСИЗДИГИ УЧУРУНДА БӨЙРӨКТҮН ИШТЕШИН БААЛОО (адабияттарга сереп) .2020. №. 3. C. 25-32
Аракелян А.А.
АЗЫРКЫ ГЛОБАЛДАШУУ ШАРТЫНДА ДҮЙНӨЛҮК СООДАНЫН ӨНҮГҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 3. C. 33-38
Кошокова Н.Ж., Осмонов З.Б., Джакубов Н.К
ЭКОНОМИКАНЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖӨНГӨ САЛУУДА САЛЫК САЛУУНУН РОЛУ .2020. №. 3. C. 39-45
Жолдубаева А.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК СЕКТОРУНА САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИРГИЗҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2020. №. 3. C. 46-52
Самиева Ж.Т., Кочконбаева А., Дарыбек уулу Д.
КЫРГЫЗСТАНДА КҮРҮЧ ӨСТҮРҮҮНҮН АГРОТЕХНИКАСЫ МАСЕЛЕСИНЕ .2020. №. 3. C. 53-56
Абдукулова К.А., Кыдыралиев Н.А.
ЭМГЕКТИН ИЛИМИЙ УЮШТУРУЛУШУНУН ЭМГЕК ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИН АНАЛИЗДӨӨ («Ордо» ресторандын мисалында) .2020. №. 3. C. 57-61
Абулкаирова Б.Т
БАЛАНЫ АЛМАШТЫРУУ: АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ .2020. №. 3. C. 62-66
Бапанова Тогжан Талгаткызы
ЖАЛПЫ ЖАНА АТАЙЫН ЭРЕЖЕЛЕР, БӨЛҮКТӨРДҮН ЖАНА БҮТҮНДӨЙ ЭРЕЖЕЛЕРДИН КАЙТАЛАП АТААНДАШКАН УЧУРУНДАГЫ КЫЛМЫШ-УКУК БУЗУУЛАРДЫН КВАЛИФИКАЦИЯСЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2020. №. 3. C. 67-71
Курамаева Н.О
САЛЫК-УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРИНИН БИЙЛИКТЕГИ ЭМЕС КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ТҮШҮНҮГҮ, КУРАМЫ ЖАНА СТАТУСУ .2020. №. 3. C. 72-78
Зурдинов А.А.
«ЖЕҢЕ АЛГЫС КҮЧ» ТҮШҮНҮГҮНҮН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРДИН МЫЙЗАМДАРЫНДА ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК УКУГУНДАГЫ АНАЛИЗИ .2020. №. 3. C. 79-82
Зурдинов А.А., Насбекова С.К
КАРЫЗКОРДУ КЕЛИШИМДИК МИЛДЕТТЕНМЕНИ БУЗГАНДЫГЫ ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕН БОШОТУУ .2020. №. 3. C. 83-86
Исаев К., Камчыбекова С.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА ИДЕНТТҮҮЛҮК МАСЕЛЕЛЕРИ .2020. №. 3. C. 87-93
АФГАН ПАМИРИНИН КЫРГЫЗ АЯЛДАРЫНЫН ЖАҢЫ СОЦИАЛДЫК ТАЖРЫЙБАСЫ ЖАНА АЛАРДЫН ТҮРКИЯДАГЫ УКУКТАРЫН САКТОО
Сейталиева Г.А. .2020. №. 3. C. 94-99
Сейталиева Г.А.
ТҮРК ӨКМӨТҮНҮН КӨЧҮП КЕЛГЕН КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРДҮ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА УКУКТУК КОЛДООСУ .2020. №. 3. C. 100-106
Кубанычбек уулу Н
ТҮРКСТАН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛУГУНУН КУРАМЫНДАГЫ ФЕРГАНА ОБЛУСУНУН АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШҮ (1876-1917-жылдар) .2020. №. 3. C. 107-112
Толобаева Э.А.
КОКОН ХАНДЫГЫНЫН XVIII КЫЛЫМДАГЫ ФЕОДАЛДЫК МАМЛЕКЕТ КАТАРЫ ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ .2020. №. 3. C. 113-117
Кожомбердиева К.
САЛТТЫК ОКУТУУНУН АЛСЫЗДЫГЫ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДИК ОКУТУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ .2020. №. 3. C. 118-122
Джунушалиева Б.А.
ПРОГРАММАЛООНУ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК СИСТЕМАСЫ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 3. C. 123-127
Сияев Т.М., Кадырова Т.Р
МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ .2020. №. 3. C. 128-131
Абдыгазиева Н.К.
ОРУС ТИЛИ САБАГЫНДАГЫ ТАЛКУЛООНУН РОЛУ .2020. №. 3. C. 132-134
Есенкулова А.Н.
УНИВЕРСИТЕТТИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЭМЕС ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН СТУДЕНТТЕРИН ОРУС ТИЛИН ЭНЕ ТИЛИ ЭМЕС КАТАРЫНДА ОКУТУУ УЧУРУНДА ФОНЕТИКАЛЫК БИЛГИЧТЕРИН ЖАНА ЖӨНДӨМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2020. №. 3. C. 135-138
Алибекова У.Б.
«МАНАС ТААНУУ» КУРСУНУН МАЗМУНУНДАГЫ «ЭПОСТУН ЖАЗЫЛЫП АЛЫНЫШЫ» ТЕМАСЫН ӨЗДӨШТҮРҮҮ .2020. №. 3. C. 139-144
Молдоналиева Б.Т., Карыбекова Н.М.
МЕДИЦИНАЛЫК ДИСКУРСТУ АНГЛИС ТИЛИНЕН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУУНУН АЙРЫМ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 3. C. 145-149
Акалын Режеп
КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ДЕНЕ-МҮЧӨ АТАЛЫШТАРЫНЫН УЛУТТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2020. №. 3. C. 150-153
Иймангазиева А.И.
ИСТИННЫЕ АНТОНИМЫ В РАБОТАХ АШИМА ДЖАКИПБЕКОВА .2020. №. 3. C. 154-158
Солтобаева К.Б.
ААЛЫ ТОКОМБАЕВДИН АДАБИЙ ЖОМОКТУН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ САЛЫМЫ .2020. №. 3. C. 159-164
Турдугулов А.Т.
ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН ЖАНА ПРОГРАММАЛАРДЫН МАЗМУНУ МЕНЕН СТРУКТУРАСЫ .2020. №. 3. C. 165-172
Алибекова У.Б.
«МАНАС» ЭПОСУНУН ИЗИЛДЕНИШИ ЖАНА КИТЕП ТҮРҮНДӨ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ ТАРЫХЫ» ТЕМАСЫН МЕКТЕПТЕ ӨЗДӨШТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ .2020. №. 3. C. 173-178
Акалын Режеп
КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ СОМАТИЗМДИН МАДАНИЙ МААНИЛҮҮЛҮГҮ .2020. №. 3. C. 179-182
Мамбетакунова Б.А.
«КОМПЬЮТЕР» ТҮШҮНҮГҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ, АНЫН СТРУКТУРАЛЫК, СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА СТАТИСТИКАЛЫК АНАЛИЗДЕРИ .2020. №. 3. C. 183-187
Касымбекова Н.Ж., Жумабек кызы Н., Жумабекова Б.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ НУМЕРАТИВДЕР .2020. №. 3. C. 188-191
Касымбекова Н.Ж., Толкун уулу К.
КЫРК САНЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК ҮЛГҮСҮ .2020. №. 3. C. 192-195