Жаңы саны

2021, №: 9

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2020, №. 6, Макалалар: 24
Кыштообаева Ч.А.
«САНДЫК МЕТОДДОР» ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА АНЫКТАЛГАН ИНТЕГРАЛДЫ СИМПСОНДУН ФОРМУЛАСЫН КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ АР КАНДАЙ ЫКМАЛАР МЕНЕН ЧЫГАРУУ .2020. №. 6. C. 3-9
Стамалиева К.А.
ТУУНДУНУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ТЕҢДЕМЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ ЖАНА БАРАБАРСЫЗДЫКТАРДЫ ДАЛИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ .2020. №. 6. C. 10-17
Тургунбаев М.С., Байгазиев М.С., Осмонов М.Н.
ТӨӨ БУУРЧАК КЕСҮҮЧҮ ЖАБДЫКТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ЧЫҢАЛУУ-МАЙЫШУУ АБАЛЫН ТОЛУК-ЭЛЕМЕНТ АНАЛИЗИН КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ БААЛОО .2020. №. 6. C. 18-25
Мырзабекова У.Ж.
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНҮН ЖАЙЫТТАРЫНДА ӨСҮМДҮК ЖАНА ТОПУРАГЫНЫН АЙРЫМ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ОРДУ .2020. №. 6. C. 26-29
Шабданова Н.К., Кайнаева Ж.А
КЫРГЫЗСТАНДА БАЛДЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ .2020. №. 6. C. 30-33
Койчуманов З.Т.
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨ ТӨӨ БУУРЧАКТЫ ӨНДҮРҮҮНҮ ЖАНА ЭКСПОРТООНУ ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН МОБИЛДИК ТИРКЕМЕ ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА ЖАЙЫЛТУУ .2020. №. 6. C. 34-38
Ташманбетов Т.Т.
РЕГИОНДУН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ШАРТТАРЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУ ФИНАНСЫЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗ КЫЛУУНУ ЖАКШЫРТУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 6. C. 39-43
Мамадалиев Э.Ж.
МУНИЦИПАЛДЫК КИРЕШЕЛЕРДИ ТҮЗҮҮНҮН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАСЫ ЖАНА АНЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2020. №. 6. C. 44-49
Кутманбекова А.А., Кадырова Т.К
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИГИНИН ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ: НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ, КЕЛЕЧЕГИ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 6. C. 50-53
Жусупова М.М.
КАРЛУК КАГАНДЫГЫНЫН ТУШУНДАГЫ АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУНУН ТАРЫХЫ .2020. №. 6. C. 54-56
Жороев А.К
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИТИН ТАРЫХЫ .2020. №. 6. C. 57-61
Ажибаева А.Ж., Сыдыкова Г.С.
ИНКЛЮЗИВДҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАРДЫН ЖАШОО САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН ФАКТОРУ КАТАРЫ .2020. №. 6. C. 62-66
Курманалиева А.О., Керимбай уулу М
АРАЛЫКТАН ОКУТУУДА ИНФОРМАЦИЯЛЫК-КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2020. №. 6. C. 67-70
Раева Ч.Т., Сагынбаева С.Т
SCRATCH ПРОГРАММАСЫ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН ПРОГРАММАЛОО КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2020. №. 6. C. 71-75
Курманкулов Ш.Ж., Сатаева Л.А.
ОКУУ ЖҮГҮН ОКУУЧУЛАРГА ӨТКӨРҮҮ ИШ АРАКЕТТЕРИНИН РЕЙТИНГИ .2020. №. 6. C. 76-80
Умарбекова А.А., Жайылган кызы М.
ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН МУГАЛИМДЕРИ МЕНЕН АТА-ЭНЕЛЕРДИН БИРДИКТҮҮ ИШ АРАКЕТТЕРИ .2020. №. 6. C. 81-84
Раева Ч.Т., Сагынбаева С.Т.
БИЛИМ БЕРҮҮДӨ GOOGLE КЫЗМАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2020. №. 6. C. 85-90
Умарбекова А.А.
БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫНА МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МУГАЛИМ МЕНЕН АТА-ЭНЕНИН БИРГЕЛЕШКЕН ИШ АРАКЕТТЕРИ .2020. №. 6. C. 91-94
Бешкемпирова В.К
СУРОО МЕНЕН КОШТОЛГОН СТАРТТЫК ЭКСПЕРИМЕНТ .2020. №. 6. C. 95-99
Кочоралиева Б.А., Бабаназарова С.Ж.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫ ОКУТУУДА МУГАЛИМДИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2020. №. 6. C. 100-103
Шайланова М.М.
ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ТЕСТИРЛӨӨНҮН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2020. №. 6. C. 104-106
Жунусалиева К.Т
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕГИ АЯЛДАРДЫН КААРМАНДЫГЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРДА СҮРӨТТӨЛҮШҮ .2020. №. 6. C. 107-109
Ниясалиева Б.А., Алтыкеева Н.Ж
ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ МЕНЕН СҮЙЛӨШҮҮ МАДАНИЯТЫН ҮЙРӨТҮҮНҮН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ .2020. №. 6. C. 110-113
Жунусалиева К.Т., Алымкулова К.К.
ТАРЫХ МЕНЕН КӨРКӨМ ЧЫНДЫКТЫН ДРАМАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДА КӨРКӨМ ИЛИКТЕНИШИ (Т.Абдумомуновдун чыгармаларынын мисалында) .2020. №. 6. C. 114-118