Жаңы саны

2022, №: 3

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жунусалиева К.Т., Алымкулова К.К.
 2. Жунусалиева К.Т., Алымкулова К.К.
 3. K.T. Zhunusalieva, K.K. Alymkulova
Макаланын аты
 1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ В ДРАМАТИЧЕЧКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (на примере произведений Т.Абдумомунова)
 2. ТАРЫХ МЕНЕН КӨРКӨМ ЧЫНДЫКТЫН ДРАМАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДА КӨРКӨМ ИЛИКТЕНИШИ (Т.Абдумомуновдун чыгармаларынын мисалында)
 3. ARTISTIC STYDU OF HISTORY AND ARTISTIC TRUTH IN WORKS OF ART (in the example of the works of T.Abdumomunov)
Аннотация
 1. Т.Абдумомунов заслуженный деятель искусств Кыргызстана, лауреат Токтогульской государственной премии Кыргызской ССР, является известным драматургом в кыргызской литературе, в том числе в жанре драмы. Вклад драматурга в развитие и обновление драмы значителен. Поднимать острота проблемы драматурга отличается актуальностью проблемы. История народа в прошлой, дореволюционной жизни была одним из важнейших вопросов, интересующих Т.Абдумомунова. В 40-50-х годах не только в кыргызской литературе, но и в национальной литературе было широко распространено изучение исторических и биографических тем. Поэтому можно взять пример драматургии Драмы “Любовь и надежда”, “Ашырбай, т.е. жизнь отраженная в его исторических произведениях, исторические люди-это нить, которая убеждает стражей в их естественном облике. В статье обсуждается степень, вкоторой отношения между историей и вымыслом описаны и исследованы в вышеупомянутых работах.
 2. Кыргызстандын искусствосуна эмгек синирген ишмер, Кыргыз ССринин Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын ээси Т.Абдумомуновдун кыргыз адабиятында, анын ичинде драма жанрында бүткүл күч дараметин арнаган кесипкөй белгилүү драматург катарында тааныйбыз десек жаңылышпайбыз. Драматургиянын өсүп-өнүгүшүнө, жаңыланышына драматургдун кошкон салымы зор. Драматургдун көтөргөн проблемасынын курчтугу, козгогон маселесинин актуалдуулугу менен айырмаланып турат. Элдин өткөндөгү тарыхы, революцияга чейинки жашоо турмушу Т.Абдумомуновдун кызыгуусун арттырган чоң маселелерден болгон. 40-50-жылдарда кыргыз адабиятында гана эмес, улуттук адабиятта тарыхый-биографиялык теманы өздөштүрүү кенири орун алган. Ошондуктан ал тарыхый чыгармаларында чагылдырылган турмуш, тарыхый адамдар, алардын табигый кебетеси көрүүчүлөрдү ишендирип турат, башкача айтканда драматургдун “Сүйүү жана үмүт”, “Ашырбай” драмаларын мисалга алсак болот. Макалада жогоруда көрсөтүлгөн чыгармаларда тарых менен көркөм чындыктын карым-катышы кандай деңгээлде сүрөттөлүп иликтенгендиги тууралуу сөз болмокчу.
 3. T. Abdumomunov is an honored Artist of Kyrgyzstan, winner of the Toktogul State Prize of the Kyrgyz SSR, is a wellknown playwright in Kyrgyz literature, including in the genre of drama. The playwright's contribution to the development and renewal of the drama is significant. To raise the acuteness of a playwright's problem is distinguished by the urgency of the problem. The history of the people in the past, pre-revolutionary life was one of the most important issues of interest to T. Abdumomunov. In the 40s and 50s, the study of historical and biographical topics was widespread not only in Kyrgyz literature, but also in national literature. Therefore, we can take the example of the dramaturgy of the Drama “Love and Hope", " Ashyrbay, that is, the life reflected in his historical works, historical people-this is the thread that convinces the guardians of their natural appearance. The article discusses the extent to which the relationship between history and fiction is described and explored in the above-mentioned works.
Негизги сөздөр
 1. драма, художественное произведение, историческая личность, профессионализм, историко-автобиографическая, национальная литература, исторические произведения.
 2. драма, көркөм чыгарма, тарыхый инсан, кесипкөйлүк, тарыхый-биографиялык, улуттук адабият, тарыхый чыгармалар.
 3. drama, fiction, historical personality, professionalism, historical-autobiographical, national literature, historical works.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент. Алымкулова Калима Кабылбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Алымкулова Калима Кабылбековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Kunduz Zhunusalieva, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor. Kalima Alymkulova, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Жунусалиева К.Т., Алымкулова К.К. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ В ДРАМАТИЧЕЧКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (на примере произведений Т.Абдумомунова). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 114-118