Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 6, Макалалар: 30
Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж.
АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ ТИЛИНДЕГИ ҮЧ БУРЧТУКТАР .2018. №. 6. C. 3-16
Джусупова М.А., Кульшикова С.Т.
МАЙДА ДАНДУУ БЕТОНДОРДО КӨМҮРДҮН КҮЙГҮЗҮЛГӨН КАЛДЫКТАРЫН ПАЙДАЛАНУУСУ .2018. №. 6. C. 17-21
Искендеров У.Ж.
ГҮЛЧӨ РАЙОНДУК БОРБОРУНУН МЕЙКИНДИК-АЙМАКТЫК ӨНYГYШY .2018. №. 6. C. 22-26
Алдашукуров Ы.А., Станбаев О.Т.
РАДИОНУКЛИДТЕР МЕНЕН КЫЧКЫЛТЕК ЖЕТИШСИЗДИГИНИН ЖАНЫБАРЛАРДЫН БҮГҮҮЧҮ ЖАНА КАРМООЧУ РЕФЛЕКСТЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 6. C. 27-31
Сакибаев К.Ш.
ЭРКЕК КИШИЛЕРДИН ОМУРТКАСЫНЫН БЕЛ-КУЙМУЛЧАК ОСТЕОХОНДРОЗУНУН АНТРОПОМЕТРИКАЛЫК МАРКЕРЛЕРИН АНЫКТОО .2018. №. 6. C. 32-36
Мурзубраимов Б.М., Жаснакунов Ж.К., Сатывалдиев А.С., Турдубай кызы А.
ЗАРДАЛЕК КЕНИНИН НЕФЕЛИН СИЕНИТТЕРИН КИСЛОТАЛЫК ИШТЕТYY ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫ .2018. №. 6. C. 37-43
Темирбаев К.Т., Сатывалдиев А.С.
Al-Cu, Al-Fe ЖАНА Al-Ni СИСТЕМАЛАРЫН СПИРТТЕ ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 6. C. 44-48
Омурова К.О., Содомбеков И.С.
ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНЬ ӨРӨӨНҮНДӨ КЕЗДЕШКЕН ARTEMISIA ABSINTHIUM L. ДАРЫ ӨСҮМДҮГҮНҮН ТАБИГЫЙ ЗАПАСТАРЫН АНЫКТООДОГУ КӨРСӨТКҮЧТӨР .2018. №. 6. C. 49-54
Долонова Г.М., Содомбеков И.С.
САЛТТУУ БИЛИМДЕРДЕ КОЛДОНУЛГАН КЭЭ БИР ПАЙДАЛУУ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН КООМДОШТУГУНА ЖАНА КӨП ТҮРДҮҮЛҮГҮНӨ АНАЛИЗ .2018. №. 6. C. 55-59
Исмаилова Н.Р., Усенова Г.И.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫНЫН ӨНҮГҮШҮ .2018. №. 6. C. 60-62
Аль-Шавбаке Лайт Джума Оде, Кочербаева А.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН САЛАМАТТЫК САКТОО ЧӨЙРӨСҮНҮН ИШТЕШИНИН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2018. №. 6. C. 63-67
Жумабаев Ж. Сагынбекова Б.У.
ЭЛ АРАЛЫК СООДАНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКСПОРТТУК ПОТЕНЦИАЛЫН ӨСТҮРҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 6. C. 68-72
Жеенчороев М.К., Сыдыгалиева Б.А.
ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУК: ТҮШҮНҮГҮ, ТҮЗҮМҮ ЖАНА ТОБОКЕЛДИКТЕР .2018. №. 6. C. 73-76
Райимбердиева Ж.К.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ӨНӨР-ЖАЙЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ЖАНА ФАКТОРЛОРУ .2018. №. 6. C. 77-81
Мырзаибраимoва И.Р., Мырзаибраимoва Н.Р.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭСЕП ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУК СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ МАСЕЛЕСИНЕ .2018. №. 6. C. 82-85
Ишембаева Ш.К.
СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ МОДЕЛДЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН АЗЫРКЫ ШАРТТАРЫНДА КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 6. C. 86-89
Келдибеков А.Д.
БАТЫШ ЖАНА ЧЫГЫШ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ УКУКТУК МАДАНИЯТТЫН УЧУРДАГЫ ӨНҮГҮҮ АБАЛЫ .2018. №. 6. C. 90-93
Сапарова А.С.
УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ БОЮНЧА УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫНЫН УЮШТУРУУЧУЛУК НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 6. C. 94-96
Арабаев Ч.И., Шаршембиева Н.Т.
АТА-ЭНЕНИН ЖАНА БАЛДАРДЫН ЖЕКЕ МҮЛКСҮЗ УКУКТАРЫНЫН МАЗМУНУ .2018. №. 6. C. 97-103
Куценко К.И.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАРАНДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК УКУКТАРЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК КОРГООДОГУ КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧАГЫЛДЫРУУДАГЫ ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАР ТУУРАЛУУ .2018. №. 6. C. 104-107
Шаршембиева Н.Т.
ҮЙ-БҮЛӨДӨГҮ ЖЕКЕ МҮЛКСҮЗ УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРДИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ .2018. №. 6. C. 108-112
Кулдышев А.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК-УКУКТУК АБАЛЫ .2018. №. 6. C. 113-116
Бактыбек кызы Асель
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК ИНВЕСТИЦИЯЛЫК МАКУЛДАШУУЛАРЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕГИ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК РЕЖИМДЕРИНИН АНАЛИЗИ .2018. №. 6. C. 117-130
Ташкулова Ш.Б., Термечикова Б.К.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ИЧКИЛИК УРУУЛАРЫНА ТААНДЫК АЯЛДАР БАШ КИЙИМИ («КАЛАК») .2018. №. 6. C. 131-137
Алимбеков А., Боркоев Б.
КЫРГЫЗ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСЫНДА БАЛДАРДЫ АДАМГЕРЧИЛИККЕ ТАРБИЯЛООНУН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ .2018. №. 6. C. 138-142
Асаналиева М.М.
МЕКТЕП ЖАШЫНА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРГА РУХАНИЙ ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ШАРТТАРЫ .2018. №. 6. C. 143-146
Салим Ербол Калтурсынулы
ЛИНГВОЭЛ ТААНЫМДЫК СӨЗДҮКТҮН ӨНҮГҮҮ ЭТАПТАРЫ .2018. №. 6. C. 147-151
Касымбекова А.Н.
КЫРГЫЗ ТИЛИНИН МЕДИЦИНАЛЫК ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНДАГЫ АДЪЕКТИВДҮҮ ГРЕК-ЛАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ .2018. №. 6. C. 152-156
Салим Ербол Калтурсынулы
ЭКВИВАЛЕНТСИЗ ЛЕКСИКА СӨЗДҮГҮНӨН ЖАРАЛГАН ЛИНГВОЭЛ ТААНЫМДЫК СӨЗДҮК .2018. №. 6. C. 157-161
Касымбекова А.Н.
ГРЕК-ЛАТЫН ЭЛЕМЕНТТҮҮ СӨЗДӨР ЖАНА АЛАРДЫН КАЗАК ТИЛИНЕ ИШТЕП ЫҢГАЙЛАШУУСУ .2018. №. 6. C. 162-166