Жаңы саны

2023, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2021, №. 8, Макалалар: 36
Камчиева А.М., Тагаева Г.С
15 ЖАШТАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК САБАТТУУЛУГУН БААЛОО ҮЧҮН PISA ТИПТЕГИ ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫН КОЛДОНУУ .2021. №. 8. C. 3-7
Сражидинов А., Абдраева Н.И., Жалилов М.М.
4-КӨРСӨТКҮЧ ФЕРМАНЫН УЛУУ ТЕОРЕМАСЫН ЖАЛПЫЛАГАН ТЕНДЕМЕЛЕРДИ ЭЛЕМЕНТАРДЫК ЫКМА МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ .2021. №. 8. C. 8-9
Байгесеков А.М.
БИРИНЧИ ТАРТИПТЕГИ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛТЬЕС ТИБИНДЕГИ СЫЗЫКТУУ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ЖАРЫМ ОКТОГУ БААЛООЛОРУ .2021. №. 8. C. 10-13
Кузнецов В.П., Бакулина Н.А.
ИШКАНАНЫН МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫ .2021. №. 8. C. 14-16
Шерова А.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ .2021. №. 8. C. 17-21
Умуралиева А.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШКЕРДΥΥЛΥКТΥН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ .2021. №. 8. C. 22-25
Сайдалиев М.Д., Камбарова А.К., Мурзабекова М.М.
КООМДУН ӨНҮГҮҮСҮНДӨ МААЛЫМАТТАШТЫРУУНУН РОЛУ .2021. №. 8. C. 26-29
Бактыярова С.Ж., Бабаева Х.С
ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК ӨСПҮРҮМДӨР АРАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУК .2021. №. 8. C. 30-33
Шерова А.О., Шадимуратова А.А.
КОНСТИТУЦИЯ – КООМДУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ДИНАМИКАЛЫК ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗИ .2021. №. 8. C. 34-37
Абдиева А.М., Миталип уулу А., Сүйүнбай кызы А.
БАТЫШ ЖАНА ОРУС ОКУМУШТУУЛАРЫ ТАРАБЫНАН ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ФЛОРАНЫН ИЗИЛДЕНИШИ (XIX кылымдын аягы жана XX кылымдын башы) .2021. №. 8. C. 38-41
бдикеримов А.Ш., Джумабаева Д.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮК, УЛУТТУК БААЛУУЛУКТАР ЖАНА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ .2021. №. 8. C. 42-48
Дүйшеев Ж.А., Бердиев А.Т., Ибрагимова М.
МАХМУД КАШГАРИ-БАРСКАНИНИН ТАРБИЯСЫ .2021. №. 8. C. 49-52
Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
БОРБОР АЗИЯДАГЫ БОШТОНДУК КӨТӨРҮЛҮШТҮН СЕБЕПТЕРИ ЖАНА БАТКЕН АЙМАГЫ .2021. №. 8. C. 53-57
Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНӨ ДЕПОРТАЦИЯЛАНГАН КАВКАЗ ЭЛДЕРИ (1943-1958-жылдар) .2021. №. 8. C. 58-61
Канназарова Б.У.
СОГДУЛУК КЫРГЫЗДАР .2021. №. 8. C. 62-66
Курбонов А.Д., Абдуллаев Р.М., Эржигитова Ш.Ж.
СҮЛҮКТҮ – ИСХАК РАЗЗАКОВДУН КИЧИ МЕКЕНИ .2021. №. 8. C. 67-72
Мамажонов А., Алишеров А.
УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫ .2021. №. 8. C. 73-75
Мирзаев А.
ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ПАХТА ӨНДҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИНИН АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕРДЕ КАМТЫЛЫШЫ .2021. №. 8. C. 76-79
Мусаев О. М.
АЛЫМКУЛ АТАЛЫКТЫН РОССИЯНЫН ТҮРКСТАНДАГЫ ЭКСПАНСИЯСЫНА КАРШЫ КҮРӨШҮ .2021. №. 8. C. 80-84
Таиров Х.Р., Кыпчакова Ж.С.
КАДАМЖАЙ СУРЬМА КОМБИНАТЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ .2021. №. 8. C. 85-89
Таиров Х.Р., Кыпчакова Ж.С.
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНДАГЫ ЧЕК АРА МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 8. C. 90-93
Тайирова Н.М., Зулуев Б.Б., Тайиров М.М.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮК-БАТЫШ АЙМАГЫНДАГЫ МЕДРЕСЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫН ЖАШТАРГА БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ РОЛУ (XIX кылымдын аягы - ХХ кылымдын башы) .2021. №. 8. C. 94-100
Шеров Ш.Б., Таиров Х.Р.
БАТКЕН ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ ИСЛАМДАШУУНУН ТАРЫХЫ .2021. №. 8. C. 101-104
Исаков К.А., Бердиев А.Т.
«КУДАДГУ БИЛИГ» – ТҮРК ЭЛДЕРИНИН МАДАНИЙ МУРАСЫ .2021. №. 8. C. 105-107
Петер Юза
ИНТЕРГЕЛЬПО КООПЕРАТИВИ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ .2021. №. 8. C. 108-113
Айдарова М.Д., Эргешали кызы Айчурок, Эргешали кызы Актилек
ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН ШАРТЫНДАГЫ МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫ .2021. №. 8. C. 114-117
Акматкулов А.А., Зикирова Г.А.
МАТЕМАТИКАГА ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ МАКСАТЫНА ЖЕТИШҮҮ ҮЧҮН КОЛДОНУЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР .2021. №. 8. C. 118-123
Канназарова Б.У., Абдуллаев Р.М., Жолдошова З.Г.
БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2021. №. 8. C. 124-127
Каранова Т.Н.
ЭЛ ЫРЧЫЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АТУУЛДУККА ТАРБИЯЛООНУН ЖОЛДОРУ .2021. №. 8. C. 128-131
Кашматова Ж.А., Турсунбекова С.М.
СТУДЕНТТЕРДИН ДЕН СООЛУГУН ЧЫНДОО .2021. №. 8. C. 132-135
Саматова А.А., Чоров М.Ж. Мурзаева А.К.
БАЛДАРДЫН ӨСҮП ӨРЧҮҮСҮНӨ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК БИЛИМДИН ТААСИРИ .2021. №. 8. C. 136-139
Саматова А.А., Жаныкулова Г.Р., Жороева Р.
АТА-ЭНЕЛЕРДИН БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ КАТАЛАРЫ .2021. №. 8. C. 140-143
Авязова А.М.
КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ ЖАНА КЫРГЫЗ ОРФОГРАФИЯСЫ .2021. №. 8. C. 144-147
Ботобекова Д.У
ҮЧ ТЫБЫШТЫК ТИЗМЕКТЕН КУРАЛГАН СОЗУЛМА ҮНДҮҮЛӨРДҮН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ .2021. №. 8. C. 148-153
Садирова К., Мурзаева А.К.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДАГЫ ИЙРИМ ИШТЕР ЖАНА АНЫН КЕПТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ МЕНЕН .2021. №. 8. C. 154-157
Шерова А.К
АНЛАУТ ҮНСҮЗДӨРДҮН «МАНАС» ЭПОСУНУН ТЕКСТИНДЕ КОЛДОНУЛУШУ .2021. №. 8. C. 158-162