Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 3, Макалалар: 42
Айтеков M-П.Б.
КАСПИЙ ИНЖЕНЕРДИК ГЕОНОМИЯЛЫК ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕР ЖАНА КЛИМАТТЫН ИНДИКАТОРУ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 4-7
Ерохин С.А., Загинаев В.В.
ЗАМАНБАП МОРЕНДИК ТҮЗҮҮЛӨРДҮН ТОО ӨРӨӨНДӨРДҮН СЕЛ АКТИВДҮҮЛҮГҮНҮН КӨЗ КАРАНДУУЛУГУНАН БААЛОО .2018. №. 3. C. 8-16
Ерохин С.А., Загинаев В.В.
ЗАМАНБАП МОРЕНДИК ТҮЗҮҮЛӨРДҮН ТОО ӨРӨӨНДӨРДҮН СЕЛ АКТИВДҮҮЛҮГҮНҮН КӨЗ КАРАНДУУЛУГУНАН БААЛОО .2018. №. 3. C. 8-16
Кобулиев З.В., Маматканов Д.М., Тузова Т.В., Усупаев Ш.Э., Фазылов А.Р.
БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮСҮН КАМСЫЗДОО ҮЧҮН ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООДОГУ ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ ТАЖРЫЙБАСЫ .2018. №. 3. C. 17-19
Леонтьева Т.В.
ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГДАГЫ ИШТЕП ЖАТКАН СУУ ЧЫГАРГЫЧТАРДЫН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН КӨБӨЙТҮҮ ЖОЛДОРУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 20-23
Загинаев В.В., Ерохин С.А., Кубанычбек уулу Н.
АК-САЙ ӨРӨӨНҮНҮН СЕЛ КОНУСУНУН АКТИВДҮҮЛҮГҮ (ТҮНДҮК КЫРГЫЗ ТОО КЫРКАСЫ) .2018. №. 3. C. 24-28
Едигенов М.Б.
ТҮНДҮК КАЗАКСТАНДЫН ГИДРОГЕОСФЕРАСЫНЫН ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНДАГЫ ИНЖЕНЕРДИК-КЕН ГЕОЛОГИЯ ЖАНА ГИДРОГЕОЛОГИЯ .2018. №. 3. C. 29-34
Усупаев Ш.Э.
ГИДРИД ЖЕРДИН СУУСУНУН ФУНКЦИЯСЫНЫН ИНЖЕНЕРДИК ГЕОНОМИЯСЫ .2018. №. 3. C. 35-40
Туркбаев П.Б.
СУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ГЕОРИСКТЕРДИН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КӨМҮР ЖАНА РУДАЛЫК ЭМЕС ПАЙДАЛУУ КЕНДЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 3. C. 41-45
Клименко Д.П.
ЧУ ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНИН ГИДРОСФЕРАСЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛООДО СУУ ЖАНА ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОЛОГИЯЛЫК ГЕНЕЗИСТИН ГЕОРИСКТЕРИ .2018. №. 3. C. 46-50
Шарифов Г.В.
ДУШАНБЕ ТООЛУУ МЕГАПОЛИСИНДЕГИ СУУ ГЕНЕЗИСИНИН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИ МЕНЕН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУУЧУ ГИДРОГЕОСФЕРА .2018. №. 3. C. 51-55
Андамов Р.Ш.
БОРБОРДУК ТАЖИКИСТАНДЫН ГИДРОГЕОСФЕРАСЫНЫН СУУ ГЕНЕЗИСИНИН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИНИН ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 3. C. 56-59
Атыкенова Э.Э.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН РАЙОНДОРУНУН ГИДРОСФЕРАСЫНЫН РАДИОГЕОЛОГИЯ ОБЪЕКТТЕРИ МЕНЕН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО .2018. №. 3. C. 60-63
Валиев Ш.Ф.
ТАЖИКИСТАН ЛИТОСФЕРАСЫНЫН КАТМАРЫН СУУ ОБЪЕКТТЕРИ МЕНЕН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО .2018. №. 3. C. 64-68
Дудашвили А.С.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ОШ-КАРА-СУУ ОАЗИСИНИН МИСАЛЫНДА ГИДРОГЕОСФЕРАНЫН АНТРОПОГЕНДИК ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ЖАНА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ТЕХНОГЕНДИК КЕН БАЙЛЫКТАРЫ .2018. №. 3. C. 69-74
Оролбаева Л.Э.
ТЯНЬ-ШАНЬ ЖАНА ПАМИР-АЛАЙ ГИДРОГЕОСФЕРАЛАРЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛООДО ТОО ЭКОСИСТЕМАЛАРДЫН ӨЗГӨРҮЛҮШҮНҮН ТААСИРИ ЖАНА ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРДИН ТҮЗҮЛҮШҮ .2018. №. 3. C. 75-79
Узакова Ш.Н.
НУРЕК СУУ САКТАГЫЧ ЗОНАСЫНЫН ГИДРОГЕОСФЕРАСЫНЫН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО (ТАЖИКИСТАН) .2018. №. 3. C. 80-84
Самибаева А.Ж.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КАРА-БАЛТА ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНИН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИ .2018. №. 3. C. 85-88
Сычев В.Г.
КЫРГЫЗСТАНДЫН НАРЫН ДАРЫЯ БАССЕЙНИНИН БАШ ЖАГЫНДАГЫ КУМТОР АЛТЫН ӨНДҮРҮҮДӨН КЕЛИП ЧЫККАН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕР .2018. №. 3. C. 89-92
Едигенов М.Б., Усупаев Ш.Э.
ТҮНДҮК КАЗАКСТАНДЫН КЕН ЧЫГАРГАН ЖАЙЛАРЫНЫН МИСАЛЫНДА СУУ ГЕНЕЗИСИНИН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИН ИНЖЕНЕРДИК-РУДНИКТИК ГЕОЛОГИЯЛЫК БААЛОО ЖАНА ТИПТЕШТИРҮҮ .2018. №. 3. C. 93-100
Айтеков М.-П.Б.
ДАГЕСТАНДЫН КАЛКЫНА ЖАНА АЙМАГЫНА КОРКУНУЧ ТУУДУРГАН СУУ ГЕНЕЗИСИНИН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИНИН КАЛЫПТАНУУ ШАРТТАРЫ .2018. №. 3. C. 101-105
Атыкенова Э.Э.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ГИДРОСФЕРАСЫНЫН РЕСУРСТАРЫ ЖАНА СУУ ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИ .2018. №. 3. C. 106-109
Шатравин В., Маматканов Д., Сатылканов Р., Эрменбаев Б., Ваткинс Д.
ТЯН-ШАНДАГЫ МОРЕНА АЛДЫНДАГЫ МӨҢГҮЛӨРДҮН МӨҢГҮ РЕСУРСТАРЫ .2018. №. 3. C. 110-114
Шенбергер И.В.
ЕРТИС ДАРЫЯСЫНЫН АГЫМЫНЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫНЫН ЖАНА ТОКСИКОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫН МҮНӨЗҮ .2018. №. 3. C. 115-119
Элеманов О.И., Абылмейизова Б.У.
САРЫ-ЖАЗ ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕГИ ТОКОЙ-ШАЛБАА-ТАЛАА ТИЛКЕСИНИН ЧЕК АРА ДИНАМИКАСЫНА КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮНҮН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 3. C. 120-124
Тузова Т.В., Сатылканов Р., Шатравин В.И., Ваткинс Д.
НАРЫН ДАРЫЯСЫНЫН ЖОГОРКУ БӨЛҮГҮНДӨГҮ МУЗДАРДАГЫ ЖАНА СУУЛАРДАГЫ УРАНДЫН ИЗОТОПТОРУ .2018. №. 3. C. 125-130
Матвеева И.В. , Мейирман Ф.С., Нурсапина Н.А., Шыныбек Б.А.
ТАЛАА ШАРТТАРЫНДА СУУДАН УРАН ИЗОТОПТОРДУ КОНЦЕНТРАЦИЯЛОО ЫКМАЛАРЫ .2018. №. 3. C. 131-133
Бажанова Л.В.
ГИДРОЛОГИЯЛЫК МОНИТОРИНГДИ БААЛОО ЖАНА ЖУПТУУ КОРРЕЛЯЦИЯ ЫКМА АРКЫЛУУ ДАРЫЯНЫН СУУ АГЫМЫНЫН МААНИЛЕРИН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ .2018. №. 3. C. 134-140
Лагутин Е.И.
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ИЧКИ ОРОГЕНДИК ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУ АГЫМДАРЫН МОДЕЛДӨӨ .2018. №. 3. C. 141-145
Оролбаева Л.Э., Усупаев Ш.Э.
ТЯН-ШАН – ДЖУНГАР-ПАМИР ВЕРГЕНТТИК ОРОГЕНДИК ГИДРОГЕОСФЕРАСЫНЫН ИНЖЕНЕРДИК ГЕОНОМИЯЛЫК КАРТАСЫ ЖАНА МОДЕЛИ .2018. №. 3. C. 146-150
Алферов И.Н.
ОРЕНБУРГ ОБЛУСУНУН АЙМАГЫН ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК РАЙОНДОШТУРУУ .2018. №. 3. C. 151-154
Маматканов Д.М.
БОРБОР АЗИЯ РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ЧЕК АРАЛЫК СУУ РЕСУРСТАРЫН ОПТИМАЛДУУ КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ .2018. №. 3. C. 155-158
Федюкина А.С.
БАТЫШ КАЗАКСТАНДАГЫ СУУ ГЕОЛОГИЯЛЫК ЧӨЙРӨДӨ ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРДИН МОНИТОРИНГИ .2018. №. 3. C. 159-164
Каныбек кызы А.
ТАЛАС ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕГИ ГИДРОСФЕРАНЫН РЕСУРСТАРЫ ЖАНА ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРИ .2018. №. 3. C. 165-170
Шенбергер И.В.
ТАБИГЫЙ РЕЖИМДЕ КӨП ЖЫЛДЫК УБАКЫТ АРАЛЫГЫНДА ЕРТИС ДАРЫЯСЫНЫН АГЫМЫН ЖЫЛ ИЧИНДЕ БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН МЫЙЗАМ ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 171-177
Тузова Т.В., Загинаев В.В., Шатравин В.И., Ваткинс Д., Матвеева И.В., Саидов С.М.
ТЯН-ШАНДЫН ЖАНА ПАМИРДИН ТРАНСЧЕКАРАЛЫК ДАРЫЯЛАРЫНЫН БАШАТЫ БОЛГОН ЗОНАЛАРДЫН СУУЛАРЫНДАГЫ УРАН .2018. №. 3. C. 178-185
Бажанова Л.В.
БИЙИК ТООЛУУ ЗОНАДАГЫ ДАРЫЯЛАРДЫН ГИДРОЛОГИЯЛЫК РЕЖИМИНЕ КЛИМАТТЫН ƟЗГƟРYСYYНYН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (Ыссык-Көл көлүнүн бассейинин Кашка-Тор дарыясынын мисалында) .2018. №. 3. C. 186-191
Лагутин Е.И., Мамбеталиева Ш.М.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ГИДРОСФЕРАСЫНЫН ГИДРОГЕОХИМИЯЛЫК ЗОНАЛАРЫ .2018. №. 3. C. 192-196
Мязина Н.Г.
КАСПИЙ АЖЫРЫМ АҢ ӨРӨӨНДӨГҮ ҮСТҮНКҮ ГИДРОДИНАМИКАЛЫК КАБАТТАГЫ МИНЕРАЛДЫК СУУЛАР .2018. №. 3. C. 197-201
Мязина Н.Г.
КАСПИЙ АЖЫРЫМ АҢ ӨРӨӨНДӨГҮ ГЕОТЕКТОНИКАЛЫК ШАРТТАРДА МИНЕРАЛДЫК СУУЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУ .2018. №. 3. C. 202-207
Саипов Б., Другалева Е.Э., Садабаева Дж.К., Жунусакунова А.Р., Исаева А.Д.
ӨТӨ ШОРЛОНГОН ТОПУРАКТАРДЫ ТЕЗ АРАДА ЖУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ .2018. №. 3. C. 208-210
Токторалиев Э.Т., Бегимбаев Н.Д.
«ШАМСИ» ТЕРРИТОРИЯЛЫК-РЕКРЕАЦИЯЛЫК АЙМАКТЫН РЕКРЕАЦИЯЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 3. C. 208-215