Жаңы саны

2020, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2020, №. 2, Макалалар: 24
Бакиева С.М., Дейдиев А.У.
БОРПОҢ КУРУТТУН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 2. C. 3-7
Калашникова О.Ю., Усубалиев Р.А., Аламанов С.К.
КӨП ЖЫЛДЫК МЕЗГИЛ АРАЛЫГЫНДА НАРЫН ДАРЫЯСЫНЫН АГЫМЫНЫН ТҮЗҮҮЧҮЛӨРҮНҮН КӨЛӨМДӨРҮНҮН ӨЗГӨРҮШҮ (1964-2017-жылдар) .2020. №. 2. C. 8-13
Омургазиева Ч.М., Каулбекова А.А., Джамангулова А.К.
КОРГОШУНДУН ЖОГОРКУ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНА ТУРУКТУУ ТОПУРАК БАКТЕРИЯ ШТАММДАРЫН ТАНДОО .2020. №. 2. C. 14-18
Артыкбаева М.Дж., Аубекерова Н.Г
КОЗУ КАРЫН ООРУЛАРЫНА КАРАТА КҮЗДҮК БУУДАЙДЫН ТУРУКТУУЛУГУ БОЮНЧА САЛЫШТЫРМАЛУУ МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2020. №. 2. C. 19-23
Асаналиева Н.А., Абдуллаева К.М.
ГРЕК ЖАҢГАК ТОКОЮНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ .2020. №. 2. C. 24-27
Аскарбекова Э.А.
ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН АГРОЦЕНОЗУНДАГЫ ЖАШЫЛЧА КУЛЬТУРАЛАРЫНЫН МИТЕ НЕМАТОДАЛАРЫ .2020. №. 2. C. 28-31
Аубекерова Н.Г., Астанбекова Н.А., Иманалиев Б.Т.
ЖАЗДЫК АРПАНЫН ЧАРБАЛЫК-БААЛУУ БЕЛГИЛЕРИ БОЮНЧА ГЕНОФОНДУН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 2. C. 32-38
Шаршенбек кызы А., Кочкорова З.Б., Мурзубраимов Б.М
ЧОКО-БУЛАК АЙМАГЫНДАГЫ КАОЛИН ТОПУРАГЫН КҮКҮРТ, АЗОТ ЖАНА ТУЗ КИСЛОТАЛАРЫ МЕНЕН ИШТЕТҮҮ .2020. №. 2. C. 39-43
Жамашева Г.С.
БАЗАР ЭКОНОМИКАСЫНЫН ӨНӨР ЖАЙ ТАРМАГЫНДАГЫ ИШКАНАЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА АЛАРДЫ БАШКАРУУНУН АБАЛЫ .2020. №. 2. C. 44-49
Ташиев Н.М., Назарбекова О.А., Тууганбаев А.
ЭКОНОМИКАНЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ АВТОМАТТАШТЫРУУНУН МААНИСИ .2020. №. 2. C. 50-54
Жамашева Г.С.
КИЧИ КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ ИШКАНАЛАРДЫ КАМСЫЗДОО ЖАНА АЛАРДЫ БАШКАРУУ КЕЛЕЧЕГИ .2020. №. 2. C. 55-59
Жунушова Г.Б.
ВРАЧТЫК СЫРДЫ АЧЫККА ЧЫГАРУУ ҮЧҮН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИ .2020. №. 2. C. 60-65
Абжалиев А.Т.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШТҮН НЕГИЗДЕРИ ЖӨНҮНДӨ ЧЕНЕМДЕРДИ ФОРМАЛДЫК БЕКИТҮҮ МАСЕЛЕГЕ КАРАТА .2020. №. 2. C. 66-70
Жунушова Г.Б.
КУРАЛДУУ КОЗГОЛОҢ ҮЧҮН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИ .2020. №. 2. C. 71-75
Рахманов А.Р
ПАРЛАМЕНТТЕГИ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ФРАКЦИЯЛАРЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК МАКАМЫ .2020. №. 2. C. 76-80
Сарсеитова А.Ш
ТАЛАС ОБЛУСУНУН ТУРИСТТИК ОБЪЕКТИЛЕРИ .2020. №. 2. C. 81-85
Турекулова Ж., Жумабеков М
ЕГИПЕТТЕГИ ЕВРОПАЛЫК ДЕРЖАВАЛАРДЫН КОЛОНИАЛДЫК ИДЕОЛОГИЯСЫ ЖАНА СУЭЦ КАНАЛЫНЫН КУРУЛУШУНУН ИДЕОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2020. №. 2. C. 86-91
Мурзалиев М.А.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДАН КИЙИНКИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 2. C. 92-97
Алымбаева З.А., Эргеш уулу С.
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТТИН КЕБИНЕ КОЮЛГАН ТАЛАПТАР ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫНЫН САКТАЛЫШЫ .2020. №. 2. C. 98-101
Дуйшекеева А.Т., Жумакова А.К.
КОНФЛИКТТИК-СЕЗИМТАЛ ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ЧЕК АРА КӨЙГӨЙЛӨРҮН МАСС-МЕДИАДА ЧАГЫЛДЫРУУ .2020. №. 2. C. 102-107
Абдыкапарова А.О., Амангелдиева Э.А.
ЗООЛОГИЯ САБАКТАРЫНДАГЫ БИОЛОГИЯЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТТИН МААНИСИ .2020. №. 2. C. 108-112
Мааткеримов Н.О., Бектеналиева Д.К
БОЛОЧОК ТЕХНОЛОГДОРДУ ТАБИГЫЙ ИЛИМДҮҮ ДИСЦИПЛИНАЛАРДЫ ОКУТУУДА КЕСИПТИК МОТИВДЕШТИРҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮ .2020. №. 2. C. 113-116
Орусбаева Д.Н., Панкова Т.В.
5-КЛАССТА АНГЛИС ТИЛ САБАКТАРЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ТҮЙҮНДҮҮ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН АУТЕНТТИК ТЕКСТТЕРДИ КОЛДОНУУ .2020. №. 2. C. 117-121
Сайпидинова Б.А., Бабаева А.Д.
БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2020. №. 2. C. 122-126