Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Канатбеков Э.К.
 2. Канатбеков Э.К.
 3. E.K. Kanatbekov
Макаланын аты
 1. К ВОПРОСУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ «ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
 2. «ЖАРАНДЫК КООМДУН» ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТЕРС ТААСИР КАТАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКАРУУЧУ ЭЛИТАЛАРЫНЫН САЯСИЙ МАДАНИЯТЫ ЖӨНҮНДӨ
 3. TO THE QUESTION OF THE POLITICAL CULTURE OF THE RULING ELITES OF THE KYRGYZ REPUBLIC AS A NEGATIVE INFLUENSE ON THE DEVELEPMENT OF «CIVIL SOCIETY»
Аннотация
 1. Проблема политической культуры правящих элит, является одной из обсуждаемых направлений и находится во внимании интеллектуальной и научной общественности, как крайне, негативное воздействие на развитие государства и гражданского общества. Наиболее распространённым определением политической культуры является - как система убеждений, установок, представлений и стереотипов – проявляющихся в профессиональной деятельности индивида и групп индивидов. В связи с чем, отличительной чертой данной статьи является рассмотрение взаимосвязи политической культуры и правящих элит (как лучшие представители общества, люди которые оказывают мощное влияние на массы). Отмечается, что образцовым уровнем политической культуры в первую очередь должны обладать персоны занимаемые высокие государственности должности, на которых по большей части ориентируются пролетариат. Акцентируется внимание на том, что профессионализм руководителей их поступки, поведение, должны быть направлены на развитие ценностных ориентаций людей и гражданского общества, а в свою очередь, «гражданское общество» является стратегическим ресурсом каждого государства, обладает огромным «социально-экономическим», «культурным, творческим и научным потенциалом» в развитии государства.
 2. Башкаруучу элиталардын саясий маданиятынын көйгөйү, мамлекеттин жана жарандык коомдун өнүгүшүнө өтө терс таасир катары интеллектуалдык жана илимий коомчулуктун көңүлүндө турат жана талкууланып жаткан багыттардын бири болуп саналат. Саясий маданияттын кеңири тараган аныктамасы - бул ишенимдин, көз караштын, идеялардын жана стереотиптердин тутуму катары - адамдын жана жеке адамдардын топторунун кесиптик иш-аракетинде көрүнөт. Ушуга байланыштуу, бул макаланын айырмалоочу өзгөчөлүгү - саясий маданият менен башкаруучу элитанын (коомдун мыкты өкүлдөрү, массага күчтүү таасир этүүчү адамдар) ортосундагы мамилени карап чыгуу болуп эсептелинет. Саясий маданияттын үлгүлүү деңгээли, биринчи кезекте, пролетариат көпчүлүк учурда жетекчиликке алган жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдарга ээ болушу керек деп белгиленет. Жетекчилердин кесипкөйлүгү, алардын иш-аракеттери, жүрүм-туруму адамдардын жана жарандык коомдун баалуулук багыттарын өнүктүрүүгө багытталууга тийиш экендигине көңүл бурулуп, ал эми "жарандык коом" өз кезегинде ар бир мамлекеттин стратегиялык ресурсу жана мамлекеттин өнүгүшүндө эбегейсиз "социалдык-экономикалык," маданий, чыгармачыл жана илимий потенциал" болуп саналат.
 3. The problem of political culture of ruling elites is one of the discussed areas and is in the attention of intellectual and scientific public as an extremely negative impact on the development of the state and civil society. The most common definition of political culture is as a system of beliefs, attitudes, perceptions and stereotypes - manifested in the professional activities of individuals and groups of individuals. In this regard, the distinctive feature of this article is the consideration of the relationship between political culture and the ruling elites "as the best representatives of society, people who have a powerful influence on the masses. It is noted that an exemplary level of political culture in the first place must have persons occupying high state positions, which for the most part are oriented to the proletariat. Attention is paid to the fact that the professionalism of leaders, their actions and behavior should be aimed at the development of value orientations of people and civil society, while "civil society" is a strategic resource of each state and has a huge "socio-economic", "cultural, creative and scientific potential" of state development.
Негизги сөздөр
 1. политическая культура, политическая элита, гражданское общество, элита, социально-экономический, политический, культура, нравственно-духовный, мораль, этика, внутренняя политика, научный.
 2. саясий маданият, саясий элита, жарандык коом, элита, социалдык-экономикалык, саясий, маданият, адеп-ахлактык жана руханий, адеп-ахлак, этика, ички саясат, илимий.
 3. political culture, political elite, civil society, elite, socio-economic, political, culture, moral-spiritual, morality, ethics, domestic politics, scientific.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Канатбеков Эдиль Канатбекович, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Канатбеков Эдил Канатбекович, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Edil Kanatbekov, Bishkek state university by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, master’s student.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Канатбеков Э.К. К ВОПРОСУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ «ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 247-252