Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Дононбаева А.А.
 2. Дононбаева А.А.
 3. A.A. Dononbaeva
Макаланын аты
 1. ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
 2. БОРБОРДУК АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН БАЖЫ БИРИМДИГИН ТҮЗҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ
 3. THE PROSPECTS FOR ESTABLISHING A CUSTOMS UNION OF THE STATES OF CENTRAL ASIA
Аннотация
 1. Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции обладающая международной правосубъектностью, учрежденная Договором о ЕАЭС. Создав Евразийский экономический союз, независимые государства делегировали часть полномочий регулирующему органу – Евразийской экономической комиссии, чтобы обеспечить четыре свободы и проводить скоординированную политику в ключевых отраслях экономики в общих интересах. Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устойчивому развитию государств-членов, диверсификации таможенной политики, инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций, а также дальнейшее развитие Союза как эффективного и конкурентного интеграционного объединения в рамках глобальной экономики. Одним из приоритетов интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС является формирование общего финансового рынка, что обеспечит улучшение развития бизнеса.
 2. Евразия экономикалык бирлиги - бул ЕАЭБ жөнүндө келишим менен түзүлгөн, эл аралык юридикалык жак менен региондук экономикалык интеграциялоочу эл аралык уюм. Евразия экономикалык биримдигин түзүп, көзкарандысыз мамлекеттер төрт эркиндикти камсыз кылуу жана жалпы кызыкчылыктар үчүн экономиканын негизги тармактарында макулдашылган саясат жүргүзүү максатында, ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн жөнгө салуучу органга - Евразия экономикалык комиссиясына өткөрүп беришти. Бирликтин тышкы соода саясаты мүчө мамлекеттердин туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө, бажы саясатын диверсификациялоого, инновациялык өнүгүүгө, соода жүгүртүүнүн жана инвестиция көлөмүн көбөйтүүгө жана түзүмүн өркүндөтүүгө, ошондой эле натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү интеграциялык бирикме катары Бирликти андан ары өнүктүрүүгө багытталган глобалдык экономиканын чегинде. ЕАЭБ мамлекеттеринин интеграциялык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири бизнести өнүктүрүүнү өркүндөтүүнү камсыз кылган жалпы каржы рыногун түзүү болуп саналат.
 3. The Eurasian Economic Union is an international organization for regional economic integration with international legal personality, established by the Treaty on the EAEU. Having created the Eurasian Economic Union, the independent states delegated part of their powers to the regulatory body, the Eurasian Economic Commission, in order to ensure four freedoms and pursue coordinated policies in key sectors of the economy in common interests. The Union's foreign trade policy is aimed at promoting the sustainable development of the member states, diversifying customs policy, innovative development, increasing the volume and improving the structure of trade and investment, as well as further developing the Union as an effective and competitive integration association within the global economy. One of the priorities of the integration interaction of the EAEU states is the formation of a common financial market, which will ensure improved business development.
Негизги сөздөр
 1. таможня, таможенная политика, тарифные методы, нетарифные методы, таможенные пошлины, экспорт товаров, импорт товаров, диверсификация экономики, таможенные тарифы.
 2. бажы, бажы саясаты, тарифтик ыкмалар, тарифтик эмес ыкмалар, бажы алымдары, товарлардын экспорту, товарлардын импорту, экономиканы диверсификациялоо, бажы тарифтери.
 3. бажы, бажы саясаты, тарифтик ыкмалар, тарифтик эмес ыкмалар, бажы алымдары, товарлардын экспорту, товарлардын импорту, экономиканы диверсификациялоо, бажы тарифтери.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Дононбаева Ажар Алимовна, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, соискатель.
 2. Дононбаева Ажар Алимовна, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү.
 3. Azhar Dononbaeva, Bishkek state university by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, applicant.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Дононбаева А.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 237-241