Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
 2. Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
 3. K.A. Tairov, Sh.B. Sherov
Макаланын аты
 1. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА СУЛЮКТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН ТАРЫХЫНАН
 3. FROM THE HISTORY OF THE CITY OF SULUKTA OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация
 1. В данной статье рассматривается краткая история города Сулюкта Кыргызской Республики. Статья освещает период принятия статуса города с 1940 года. В статье содержатся статистические данные, которые показывают темпы развития города. Освещено развитие и проблемы в жилищнокоммунальной сфере городского хозяйства. Автором статьи были исследованы и проанализированы архивные материалы по истории города Сулюкта и были предложены некоторые рекомендации касающиеся перспективы города. Территория шахты Сулюкта и города, его инфраструктура развивались по производственной необходимости, т.е., строились дороги к шахтам, дома для рабочих шахтеров, больницы и школы для их детей. В то время властвовал, госплан и действовала такая система: Сулюктинский уголь в вагонетках доставлялся в Пролетарск (районный центр в Таджикистане), там он перегружался в вагоны и платформы и по разнарядке Госплана отправлялся по разным адресам.
 2. Бул макалада Кыргыз Республикасынын Сүлүктү шаарынын кыскача тарыхы каралат. Макала 1940-жылдан бери шаардын статусун кабыл алган мезгилди камтыйт. Шаар экономикасынын турак жай-коммуналдык чөйрөсүндөгү өнүгүү жана көйгөйлөр баса белгиленди. Макаланын автору Сүлүктү шаарынын тарыхы боюнча архивдик материалдарды изилдеп, анализдеп, шаардын келечегине байланыштуу бир нече сунуштарды берген. Сүлүктү шахтасынын жана шаардын аймагы, анын инфраструктурасы өндүрүш муктаждыгына жараша өнүккөн, башкача айтканда, шахталарга баруучу жолдор, шахтерлордун жумушчулары үчүн үйлөр, ооруканалар жана алардын балдары үчүн мектептер курулган. Ошол мезгилде Мамлекеттик пландоо комитети башкарып, төмөнкү система иштеп турган: Сүлүктү көмүрү вагонеткалар менен Пролетарск аймагына (Тажикстандагы облустук борбор) жеткирилип, ал вагондорго жана платформаларга жүктөлгөн жана Мамлекеттик пландоо комиссиясынын буйругуна ылайык, ар кандай даректерге жөнөтүлгөн.
 3. This article discusses a brief history of the city of Sulukta in the Kyrgyz Republic. The article covers the period of the adoption of the status of the city since 1940. The article contains statistics that show the pace of development of the city. The development and problems in the housing and communal sphere of the city economy are highlighted. The author of the article researched and analyzed archival materials on the history of the city of Sulukta and offered some recommendations regarding the future of the city. The territory of the Sulukta mine and the city, its infrastructure developed according to production needs, that is, roads to the mines, houses for miners' workers, hospitals and schools for their children were built. The territory of the Sulukta mine and the city, its infrastructure developed according to production needs, that is, roads to the mines, houses for miners' workers, hospitals and schools for their children were built. At that time, the State Planning Committee ruled and the following system operated: Sulukta coal was delivered in trolleys to Proletarsk (a regional center in Tajikistan), where it was loaded onto wagons and platforms and, according to the State Planning Commission's order, was sent to different addresses.
Негизги сөздөр
 1. история города, экономика города, население, коммунальная среда, шахты, уголь, школы, больницы.
 2. шаардын тарыхы, шаардын экономикасы, калк, коммуналдык чөйрө, шахта, көмүр, мектептер, ооруканалар.
 3. city history, city economy, population, communal environment, mines, coal, schools, hospitals.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Таиров Кубанычбек Абдилазизович, Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика,старший преподаватель. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, исполняющий обязанности доцента.
 2. Таиров Кубанычбек Абдилазизович, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.
 3. Kubanychbek Tairov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Shayrbek Sherov, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, acting assistant professor.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Таиров К.А., Шеров Ш.Б. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА СУЛЮКТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 206-208