Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Сагынбекова Б.У.
 2. Сагынбекова Б.У.
 3. B.U. Sagynbekova
Макаланын аты
 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 2. АЙЫЛ ЧАРБАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ
 3. THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Аннотация
 1. Обобщены теоретические основы эемельных отношений. Определены их развития, направленные на повышение воспроизводственной споссобности сельскохозяйственных земель Кыргызстана. Изучены опыты зарубежных стран по регулированию земельных отношений. Установлены основные положения их развития. Определено особое место эемельных отношений в развитии сельского хозяйства. Отражена функциональная связь производства с качеством использования пахотных земель и сохранением плодородия почвы. Показаны положительные аспекты регулирования земельных отношений в дальнейшем развитии сельского хозяйства. Изучены действующие в Кыргызстане законы о земельных отношениях и внесено предложения по их совершенствованию. Установлена необходимость повысить ответственности пользователей сельскохозяйственных земель, а также инспекторскую роль государственного органа за эффективное их использовани, сохранение и повышение плодородия почвы.
 2. Жер мамилериние теоретикалык негиздери жалпыланды. Кыргызстандын айыл чарба жерлеринин кайта өндүрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууну көздөгөн алардын өнүгүүсү аныкталды. Региондорду бөлүү жагдайлары и алардын өзгөчөлүгүн эске алып максатын изилдөө көрсөтүлдү. Жер мамилелерин жөнгө келтирүү боюнча чет өлкөлөрдүн тажырайбасы изилденди. Алардын өнүгүүсүнүн негизги орду аныкталды. Айыл чарбасынын өнүгүүсүндө жер мамилелеринин артыкча ролу аныкталды. Өндүрүү менен айдоо жерди пайдалануу сапаты жана топурактын асылдуулугун сактоонун функциялык байланышы чагылдырылды. Айыл чарбанын келечектеги өнүгүүсүнө жер мамилелеринин жөнгө салуунун оң жактары көрсөтүлдү. Кыргызстандагы жер мамилери жөнүндөгү кабыл алаынган мыйзамдарды карап аларды өркүндөтүү боюнча сунуш киргизилди. Айыл чарба жерди пайдалануучулардын жоопкерчилигин көтөрүү, ошондой эле мамлекеттик органдын аларды майнаптуу колдонуу, топурактын асылдуулугун сактоо жана жогорулатуу боюнча инспектордук ролун көтөрүү керектиги белгиленди.
 3. The article summarizes the main causes of economic reform in the country. The peculiarities of land and agrarian reform in Kyrgyzstan are studied. The analysis of agricultural development for 1990-2019 years is carried out. The change in the categories of economic entities of the industry is established. The real volume of gross output for these years is calculated by neutralizing the price difference. It shows a decrease in production per farm with an increase in the number of peasant (private) farms. The small parameters of farms shows their low-power. The achieved indicators of agriculture do not ensure the profitability of agriculture and food security of the country. Support and regulation of agriculture is a regulator of its development. The necessity of state support for it and the social infrastructure of the village is established.
Негизги сөздөр
 1. земельная реформа, земельные отношения, частная собственность, охрана земель, целевое использование, плодородие почв, сельское хозяйство, аренда земли, государственное регулирование, социальная функция.
 2. жер реформасы, жер мамилелери, жеке менчиктүүлүк, жерди коргоо, максаттуу пайдалануу, топурактын асылдуулугу, айыл чарба, жерге ижара, мамлекеттик жөнгө салуу, социалдык функциясы.
 3. land reform, land relations, private property, land protection, targeted use, soil fertility, agriculture, land lease, state regulation, social function.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Сагынбекова Б.У., Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Сагынбекова Б.У., М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. B. Sagynbekova, Kyrgyz economic university by name of M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Сагынбекова Б.У. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 94-98