Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жакыпова З.Ж.
 2. Жакыпова З.Ж.
 3. Z.Zh. Zhakypova
Макаланын аты
 1. КОНТЕКСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
 2. КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРИНИН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШТЕРИН КОНТЕКСТТУАЛДУУ ОКУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕНЕН ЖАНДЫРУУ
 3. ACTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF COLLEGE STUDENTS BY MEANS OF CONTEXTUAL TEACHING TECHNOLOGIES
Аннотация
 1. Статья посвящена важнейшему из вопросов дидактики - обновлению учебной деятельности студентов средних специальных учебных организаций Кыргызстана. В статье проводится научно-теоретический анализ контекстного подхода, который обеспечивает разработку основ, благодаря которым и создается понятия «качество образования» в соответствии с современными требованиями и вызовами общества. Здесь аккумулированы наработки по одному из интересных подходов в обучении и воспитании. Это новое слово в дидактике, признанное преподавателями, специалистами как приоритетной. Речь идет о технологии контекстного обучения. Контекстное обучение в наибольшей степени направляет выпускников колледжа к будущей профессиональной деятельности. Так как подготовка квалифицированных специалистов напрямую зависит от формирования профессиональной компетентности. В статье рассматриваются педагогические условия применения технологий контекстного обучения и возможности реализации технологии контекстного обучения, способствующего повышению активности студентов в процессе получения знаний. Такжы для активизации учебной деятельности студентов выделены и обоснованы ряда факторов, влияющих на данный процесс тем самым предложен определенный взгляд на изменение учебной деятельности обучающихся под влиянием ее активизации.
 2. Макала дидактикалык маселелердин эң маанилүүсү - Кыргызстандагы орто билим берүү уюмдарынын студенттеринин билим берүү ишмердүүлүгүн жаңыртууга арналган. Макалада негиздердин өнүгүшүн камсыз кылган контексттик технологияга илимий-теориялык талдоо жүргүзүлүп, анын аркасында коомдун заманбап талаптарына жана чакырыктарына ылайык "билим сапаты" түшүнүгү түзүлдү. Бул жерде биз окутуу жана тарбиялоо боюнча эң кызыктуу ыкмалардын бири боюнча мыкты тажрыйбаларды топтодук. Бул дидактикада мугалимдер жана адистер артыкчылыктуу деп тааныган жаңы сөз. Бул контексттик окутуу технологиясы жөнүндө. Контексттик окутуу колледждин бүтүрүүчүлөрүн келечектеги кесиптик карьерасына чоң деңгээлде жетектейт. Квалификациялуу адистерди даярдоо түздөн-түз кесиптик компетенттүүлүктүн калыптанышына байланыштуу. Макалада контексттик окутуу технологияларын колдонуунун педагогикалык шарттары жана билим алуу процессинде студенттердин активдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшкөн контексттик окутуу технологияларын ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. Ошондой эле, студенттердин билим берүү иш-аракетин активдештирүү максатында, бул процесстин бир катар таасир этүүчү факторлору аныкталды жана далилденди, ошону менен анын активдешүүсүнүн таасири астында студенттердин билим берүү иш-аракетинин өзгөрүшүнө белгилүү бир көзкараш сунушталды.
 3. The article is devoted to the most important of the didactic issues - updating the educational activities of students of secondary specialized educational organizations in Kyrgyzstan. The article provides a scientific and theoretical analysis of the contextual approach, which ensures the development of the foundations, thanks to which the concept of "quality of education" is created in accordance with modern requirements and challenges of society. Here we have accumulated the best practices for one of the most interesting approaches to teaching and upbringing. This is a new word in didactics, recognized by teachers and specialists as a priority. It's about contextual learning technology. Contextual learning guides college graduates to their future professional career to the greatest extent. Since the training of qualified specialists directly depends on the formation of professional competence. The article discusses the pedagogical conditions for the use of contextual learning technologies and the possibility of implementing contextual learning technologies that contribute to increasing the activity of students in the process of acquiring knowledge. Also, in order to activate the educational activity of students, a number of factors influencing this process have been identified and substantiated, thereby offering a certain view of the change in the educational activity of students under the influence of its activation.
Негизги сөздөр
 1. учебная деятельность, активизация учебной деятельности, мотивация, профессиональная мотивация, современные образовательные технологии, технологии контекстного обучения.
 2. окутуу иш-аракеттери, окуу ишмердүүлүгүн өркүндөтүү, мотивация, кесиптик мотивация, заманбап билим берүү технологиялары, контексттик окутуу технологиялары.
 3. Learning activities, enhancing learning activities, motivation, professional motivation, modern educational technologies, contextual learning technologies
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жакыпова Зарина Жакыповна. Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель
 2. Жакыпова Зарина Жакыповна, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Zhakypova Zarina Zhakypovna, I. Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, Kyrgyz Republic, Senior Lecturer
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Жакыпова З.Ж. КОНТЕКСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 287-290