Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Эргешов М.К.
 2. Эргешов М.К.
 3. M.K. Ergeshov
Макаланын аты
 1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЬЕКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА
 2. РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧАРБАКЕР СУБЪЕКТТЕРИНИН ӨНДҮРҮШҮНҮН ЧЫГЫМДАРЫН БОЖОМОЛДОО ЖАНА ТАЛДОО: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА ЖАНА ПРАКТИКА
 3. FORECAST AND ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS OF ECONOMIC ENTITIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS: THEORY, METHODOLOGY AND PRACTICE
Аннотация
 1. Данная статья включает вопросы, связанные с прогнозированием и анализом затрат производства хозяйствующих субьектов Кыргызской Республики в условиях рыночных отношений. Анализ современного состояния системы управления в Кыргызстане, показывает, что существенная часть хозяйствующих субъектов пользуется теми или иными элементами управления затратами, но не знает, что это и есть управленческий учет, а некоторые унаследовав с советских времен формы и методики калькулирования себестоимости, которые неприменимы к рыночным условиям хозяйствования, а проводить методологическую работу самостоятельно не в силах. В этих условиях встречаются два типа отношений к управлению затратами производства. Первый тип отношения характерен для представительств и филиалов зарубежных компаний. Такие клиенты хорошо знают и формулируют требования к управленческой информации корпоративного масштаба. Они требуют тщательного сбора данных, которые затем обрабатываются на уровне материнской компании. Но, к сожалению, с большой задержкой во времени. При этом теряется роль оперативных данных, предназначенных для целей краткосрочного планирования и оперативного управления. Такой подход представляется несколько однобоким, нацеленным лишь на стратегические аспекты управления затратами.
 2. Бул макалада базар мамилелеринин шарттарында Кыргыз Республикасынын чарбалык субъектилеринин өндүрүш чыгымдарын болжолдоо жана талдоо маселелери камтылган. Кыргызстандагы менеджмент тутумунун учурдагы абалын талдоо көрсөткөндөй, чарба жүргүзүүчү субъектилердин кыйла бөлүгү чыгымдарды башкаруунун айрым же башка элементтерин колдонушат, бирок бул башкаруучулук эсеп экендигин билишпейт, ал эми кээ бирлери Совет мезгилинен мураска калыпташкан жана рыноктук экономикалык шарттарга ылайык келбеген чыгымдарды эсептөө ыкмалары жана өз алдынча методикалык иштерди жүргүзүү мүмкүн эмес. Ушул шарттарда өндүрүш чыгымдарын башкаруу мамилелеринин эки түрү бар. Мамилелердин биринчи түрү чет өлкөлүк компаниялардын өкүлчүлүктөрү жана филиалдары үчүн мүнөздүү. Бул кардарлар корпоративдик масштабдагы башкаруунун маалыматтык талаптарын жакшы билишет жана түзүшөт. Алар маалыматтарды кылдаттык менен чогултууну талап кылат, андан кийин башкы компаниянын деңгээлинде иштелип чыгат. Бирок, тилекке каршы, көп убакыт кечигүү менен. Ошол эле учурда, кыска мөөнөттүү пландаштыруу жана ыкчам башкаруу максаттарына арналган ыкчам маалыматтардын ролу жоголот. Бул ыкма чыгымдарды башкаруунун стратегиялык аспектилерине гана басым жасап, бир жактуу көрүнөт.
 3. This article includes issues related to forecasting and analysis of production costs of economic entities of the Kyrgyz Republic in the conditions of market relations. An analysis of the current state of the management system in Kyrgyzstan shows that a significant part of economic entities use some or other elements of cost management, but do not know that this is management accounting, and some inherited from the Soviet times the forms and methods of calculating the cost, which are inapplicable to market economic conditions, and to carry out methodological work independently is not able. In these conditions, there are two types of relations to the management of production costs. The first type of relationship is typical for representative offices and branches of foreign companies. These clients are well aware of and formulate corporate-scale management information requirements. They require careful collection of data, which is then processed at the parent company level. But, unfortunately, with a big time delay. At the same time, the role of operational data intended for the purposes of short-term planning and operational management is lost. This approach seems somewhat one-sided, focusing only on the strategic aspects of cost management.
Негизги сөздөр
 1. прогнозирование, анализ, аграрное предприятие, субьекты, сельское хозяйство, производство, реализация, выручка, прибыль, фтнансовое состояние, управление.
 2. болжолдоо, талдоо, айыл чарба ишканасы, субъекттер, айыл чарба, өндүрүш, сатуу, киреше, пайда, каржылык абал, башкаруу.
 3. forecasting, analysis, agrarian enterprise, subjects, agriculture, production, sales, revenue, profit, financial status, management.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Эргешов М.К., Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика
 2. Эргешов М.К., К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, аспиранткасы Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы
 3. Ergeshov M.K., K. Sh. Akhmatova International University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Эргешов М.К. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЬЕКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 137-140