Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Бердибекова А.Б., Кененбаева А.М.
 2. Бердибекова А.Б., Кененбаева А.М.
 3. A. Berdibekova, A. Kenenbaeva
Макаланын аты
 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ГИДРОБИОНТОВ НИЖНЕ АЛА-АРЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (РУСЛОВОЕ)
 2. ТӨМӨНКҮ АЛА-АРЧА СУУ САКТАГЫЧЫНДАГЫ ОМУРТКАСЫЗ ГИДРОБИОНТТОРДУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ
 3. THE CURRENT STATE OF INVERTEBRATE HYDROBIONTS OF THE LOWER ALA-ARCHA RESERVIOR
Аннотация
 1. Изучение видового и количественного состава беспозвоночных гидробионтов является важнейшим аспектом в понимании какие виды и какое количество рыбы можно выращивать в водохранилище. Так как Нижне Ала-Арчинское водохранилище является еще и рыбохозяйственным водоемом, в нем выращивают рыбу пастбищным методом, и водные беспозвоночные имеют очень важную роль в питании рыб являясь естественной кормовой базой. В отличии от водохранилищ в прудовых хозяйствах после исследования видового, количественного состава гидробионтов дополнительно вносят комбикорма. В статье представлены результаты исследований каественного состава беспозвоночных гидробионтов в Нижне Ала-Арчинском водохраналище. Дается методика материалов и методы отбора гидробиологических проб и их обработки. А также дается характеристика самого водохранилища. Сделаны выводы по результатам исследования видового состава беспозвоночных гидробионтов.
 2. Гидробионт омурткасыздардын түрлөрүн жана сандык курамын изилдөө суу сактагычта кандай балыктарды жана канча балык өстүрсө болорун түшүнүүдө эң маанилүү аспект болуп саналат. Төмөнкү Ала-Арча суу сактагычы да балык чарбалык суу сактагыч болгондуктан, анда балыктар жайыт ыкмасы менен өстүрүлөт, ал эми суудагы омурткасыз жаныбарлар табигый азык базасы катары балыктын азыктандыруусунда өтө маанилүү роль ойнойт. Көлмө чарбаларындагы суу сактагычтардан айырмаланып, суу организмдеринин түрлөрүн жана сандык курамын изилдеп чыккандан кийин кошумча тоюттар кошулат. Макалада Төмөнкү Ала-Арча суу сактагычындагы омурткасыз гидробионттордун сапаттык жана сандык курамын изилдөөнүн натыйжалары берилген. Материалдардын методдору жана гидробиологиялык пробаларды алуу жана аларды иштетуу ыкмалары берилген. Ал ошондой эле суу сактагычтын өзүнүн сүрөттөлүшү берилет. Омурткасыз гидробионттордун түрдүк курамын изилдөөнүн натыйжалары боюнча корутундулар чыгарылды
 3. The study of the species and quantitative composition of hydrobiont invertebrates is the most important aspect in understanding what species and how many fish can be grown in the reservoir. Since the Nizhne Ala-Archa Reservoir is also a fishery-reservoir, it is used to grow fish using a pasture method, and aquatic invertebrates play a very important role in fish nutrition as a natural fodder base. In unlike reservoirs in pond farms, after the study of the species, quantitative composition of hydrobionts additional feed is introduced. The article presents the result of studies of the qualitative composition invertebrate hydrobionts of the Nizhne Ala-Archa reservoir. The methodology of materials and methods for taking hydrobiological samples and their processing are given. And also gives a description of the reservoir itself. Conclusions are drawn based on the results of a study of the species composition of invertebrate hydrobionts.
Негизги сөздөр
 1. беспозвоночные гидробионты, водохранилище, ирригация, нематоды, циклопы, личинки двукрылых, зоопланктон, зообентос, численность, рыбоводство.
 2. омурткасыз гидробионттор, суу сактагыч, ирригация, нематоддор, циклоптор, Diptera личинкалары, зоопланктон, зообентос, саны, балык өстүрүү.
 3. invertebrate hydrobionts, reservoir, irrigation, nematodes, cyclops, diptera larvae, zooplankton, zoobenthos, number, fish farming.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Бердибекова Айсулуу Бердибековна, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант. Кененбаева Аимкуль Мусаевна, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат медицинских наук, доцент.
 2. Бердибекова Айсулуу Бердибековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Кененбаева Аимкуль Мусаевна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
 3. Aisuluu Berdibekova, Kyrgyz National University named after Zh.Balasagyn, Bishkek Kyrgyz Republic, undergraduate student. Aimkul Kenenbaeva, Kyrgyz National University named after Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of medical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2023.45.557
 • Цитаталоо
 • Бердибекова А.Б., Кененбаева А.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ГИДРОБИОНТОВ НИЖНЕ АЛА-АРЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (РУСЛОВОЕ). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 56-58