Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Алжамбаева Б.Дж., Ахматова А.Т.
 2. Алжамбаева Б.Дж., Ахматова А.Т.
 3. B. Aljambaeva, A. Akhmatova
Макаланын аты
 1. МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БИШКЕК
 2. БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАЛКАН БЕЗИНИН ИШТЕШИНИН БУЗУЛУШУНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ
 3. MONITORING THE SPREAD OF THYROID DYSFUNCTION IN BISHKEK RESIDENTS
Аннотация
 1. Нарушения функционирования щитовидной железы, являются актуальными и важными для страны, так как они имеют тенденцию к росту, поражают людей для всех возрастов, в том числе детей и людей трудоспособного возраста, являются причиной их инвалидизации и смертности, требуют немалых экономических вложений в выявлении их факторов риска. В данной статье рассматривается распространение нарушений функции щитовидной железы. В Кыргызстане наблюдается йоддефицит, поэтому эта тема актуальна для региона. Большинство людей не придают этому должного внимания, несмотря на распространенность нарушений функции щитовидной железы, которая встречается у 30% всего населения республики. В данной работе показаны показатели заболеваемости в Кыргызстане, ее распространенность и причины возникновения нарушений функции щитовидной железы
 2. Калкан бездин иштешинин бузулушу өлкө үчүн актуалдуу жана маанилүү, анткени алар көбөйүү тенденциясына ээ, бардык курактагы адамдарга, анын ичинде балдарга жана эмгекке жарамдуу адамдарга таасир этет, алардын майып болушуна жана өлүмүнө алып келет, алардын факторлорун аныктоо үчүн олуттуу экономикалык инвестицияны талап кылат. Бул макалада калкан безинин дисфункциясынын таралышы талкууланат. Кыргызстанда йод жетишсиздиги бар, ошондуктан бул тема биздин аймак үчүн актуалдуу Бирок республиканын жалпы калкынын 30% пайда болгон калкан безинин дисфункциясы жайгашкан жерине карабастан, көпчүлүк адамдар буга көңүл бурушпайт. Бул эмгекте Кыргызстанда оорунун көрсөткүчтөрү, анын таралышы жана калкан безинин иштешинин бузулушунун себептери көрсөтүлгөн.
 3. Disorders of the functioning of the thyroid gland are relevant and important for the country, as they tend to increase, affect people of all ages, including children and people of working age, because their disability and death require considerable economic investment in identifying their factors risk This article discusses the spread of violations functions of the thyroid gland. There is iodine deficiency in Kyrgyzstan, so this topic is relevant for our region. Most people do not pay due attention to this, despite the location of thyroid dysfunction, which occurs in 30% of the total population of the republic. This paper shows the incidence rates in Kyrgyzstan, its prevalence and causes of thyroid dysfunction.
Негизги сөздөр
 1. щитовидная железа, нарушения функции, гипотериоз, эндемический зоб, гипертиреоз, субклинический гипотиреоз, манифестный гипотериоз.
 2. калкан бези, функциясынынын бузулушу, гипотиреоз, эндемикалык зоб, субклиникалык гипотиреоз, манифесттик гипотериоз.
 3. thyroid gland, functional disorders, hypothyroidism, endemic goiter, hyperthyroidism, subclinical hypothyroidism, manifest hypothyroidism
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Алжамбаева Бира Джакыпбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант. Ахматова Айгуль Токтосуновна, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, доцент.
 2. Алжамбаева Бира Джакыпбековна, Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Ахматова Айгуль Токтосуновна, Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Bira Aljambaeva, Kyrgyz National University named after Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate student. Aigul Akhmatova, Kyrgyz National University named after Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2023.45.557
 • Цитаталоо
 • Алжамбаева Б.Дж., Ахматова А.Т. МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БИШКЕК. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 51-55