Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Турдубаева Ж.А., Сайдаматов Ш.М
 2. Турдубаева Ж.А., Сайдаматов Ш.М
 3. Zh. Turdubaeva, Sh. Saidamatov
Макаланын аты
 1. ВИРУСЫ И АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 2. МААЛЫМАТ КООПСУЗДУГУНДАГЫ ВИРУСТАР ЖАНА АНТИВИРУСТУК ПРОГРАММАЛАР
 3. VIRUSES AND ANTI-VIRUS PROGRAMS IN INFORMATION SECURITY
Аннотация
 1. В нынешних условиях беспрерывного развития технологий в области программирования, компьютерных сетей и сети Интернет не перестает расти и темная сторона прогресса: вирусное программное обеспечение. Рядовые пользователи зачастую не обращают внимания, когда они попадают на их компьютеры, и даже не имеют установленных антивирусных программ. Следовательно, необходимо исследовать все аспекты борьбы с вирусами: предотвращение заражения, методы обнаружения вредоносных программ, их уничтожение, а также ликвидация последствий. При достаточном объеме знаний о том, как сражаться с компьютерными вирусами, станет возможно эффективно информировать пользователей, не разбирающихся в данной сфере, и избегать вспышек вирусов, которые происходят и в компьютерном мире. Для этого мы провели исследование основных научных источников по данной тематике и статистических данных. Как итог, в данной работе даются основные представления о вирусах и проводится анализ методов их классификации, обнаружения и уничтожения.
 2. Азыркы шарттарда компьютердик тармактар, программалоо жана интернет тармагындагы технологиялардын тынымсыз өнүгүүсүндө прогресстин караңгы тарабы да өсүүнү токтотпойт: вирустук программалык камсыздоо. Жөнөкөй колдонуучулар компьютер иштеткенде такыр көңүл бурушпайт, ал тургай антивирустук программалар да орнотулбаганын билишпейт. Ошондуктан, вирустарга каршы күрөштүн бардык аспектилерин изилдөө керек: жугуунун алдын алуу, зыяндуу программаларды аныктоо ыкмалары, аларды жок кылуу, ошондой эле кесепеттерди жоюу. Компьютердик вирустар менен күрөшүү боюнча жетиштүү билимге ээ болгондор, бул тармакта билими жок колдонуучуларга эффективдүү маалымат берүүгө жана компьютердик дүйнөдө да кездешүүчү вирустун чыгышынан сактанууга болот. Бул үчүн биз бул тема боюнча негизги илимий булактарды жана статистикалык маалыматтарды изилдөө жүргүздүк. Натыйжада, бул макалада вирустар жөнүндө негизги түшүнүктөр берилген жана алардын классификациясы, аныктоо жана жок кылуу ыкмалары көрсөтүлөт.
 3. It is an open secret that no technology can be evolved without its dark side and all the disadvantages bring developed too. That is precisely why computer viruses are not surprising to anybody. However, it is genuinely astonishing that there are still a lot of people worldwide who are not aware of this dangerous phenomenon. They tend not to have anti-virus software installed and regard their computer malfunctions as something ordinary without any alarm. Therefore, our goal is to reconsider both methods of viruses’ classification, detection, annihilation and how anti-virus software works itself. With that task completed, we have made a relatively recent and relevant analysis to help average computer users understand what a computer virus is and how to fight it.
Негизги сөздөр
 1. вирусы, антивирусы, интернет, компьютеры, компьютерные сети, операционная система, безопасность, информационная безопасность, браузеры, глобальные сети.
 2. вирустар, антивирустар, интернет, компьютерлер, компьютердик тармактар, операциондук система, коопсуздук, маалыматтык коопсуздук, браузерлер, глобалдык тармактар.
 3. viruses, anti-viruses, internet, computers, computer networks, security, information security, software, browsers, global networks.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Турдубаева Жылдыз Алимбековна, Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат технических наук, и.о. доцента. Сайдаматов Ш.М., Ошский технологический университет им. М.Адышева, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат технических наук, профессор.
 2. Турдубаева Жылдыз Алимбековна, Ош технологиялык университети, Ош шаары, КР, техника илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. Сайдаматов Ш.М., М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Ош шаары, КР, техника илимдеринин кандидаты, профессор.
 3. Zhyldyz Turdubaeva, Osh Technological University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of technical sciences, acting associate professor. Sh. Saidamatov, Osh Technological University named after M.Adyshev, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of technical sciences, professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2023.45.557
 • Цитаталоо
 • Турдубаева Ж.А., Сайдаматов Ш.М ВИРУСЫ И АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 33-36