Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Укуева Б.К., Мусаева Э.Т.
 2. Укуева Б.К., Мусаева Э.Т.
 3. B. Ukueva, E. Musaeva
Макаланын аты
 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
 2. БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН АНГЛИС ТИЛ САБАГЫНДА ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР
 3. THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS IN THE ENGLISH LESSONS IN THE PRIMARY SCHOOL
Аннотация
 1. В данной статье говорится о теоретических и практических проблемах изучения английского языка в начальной школе. У каждого ученика свой характер. Также следует помнить, что у детей разный темперамент. Некоторые агрессивны, застенчивы, другие тревожны, переживают собственные неудачи и боятся ошибиться. Что нужно сделать, чтобы решить и предотвратить теоретические и практические проблемы в обучении английскому языку в начальной школе? Необходимо исследовать и использовать новые методики на уроке английского языка в начальных классах. Методы самые интересные и эффективные. При выборе метода в первую очередь необходимо обратить внимание к теме. После этого следует учитывать и возрастные особенности детей.
 2. Бул макалада башталгыч класстардын англис тил үйрөтүүдө теориялык жана практикалык проблемалары жөнүндө сөз болот. Ар бир окуучунун өзүнүн мүнөзү, өзүнүн кызыкчылыктары бар. Ошондой эле балдардын темпераменттери ар кандай экенин эстен чыгарбоо керек. Кээ бирлери агрессивдүү, уялчаак, башкалары өтө тынчсызданган келет, өз ийгиликсиздиктерин башынан өткөрүшөт жана ката кетирүүдөн коркушат. Башталгыч мектептерде англис тилин үйрөтүүдө теориялык жана практикалык проблемаларын чечүү жана алдын алуу үчүн, кандай иштерди алып баруу зарыл? Башталгыч класстардын англис тил сабагы боюнча жаны методдорду изилдөө жана колдоно билүү керек. Методдор биринен-бири ары кызыктуу ары эффективдүү. Метод тандоодо эн алгач темага көнүл буруу зарыл. Андан кийин балдардын жаш өзгөчөлүгүнө да кароо керек – деген жыйынтыктуу пикирлер менен коштолот.
 3. This article discusses the theoretical and practical problems of learning English in elementary school. Each student has his own character. Also, remember that children have different temperaments. Some are aggressive, shy, others are anxious, experiencing their own failures and they`re afraid of making mistakes. What do we need to be done to solve and prevent theoretical and practical problems in teaching English in elementary school? It is necessary to explore and use new methods in the English lesson in primary grades. Methods are the most interesting and effective. When choosing a method, first of all, you need to pay attention to the topic. After that, the age characteristics of children should also be taken into account.
Негизги сөздөр
 1. английский язык, метод, умение, теоретические проблемы, практические проблемы, начальные классы, образование, цель, учитель, ученик.
 2. англис тили, ыкма, жөндөм, теориялык проблемалар, практикалык проблемалар, башталгыч класстар, билим, максат, окутуучу, окуучу.
 3. english, method, skill, theoretical problems, practical problems, primary school, education, goal, teacher, student.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Укуева Бушарипа Кожояровна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук. Мусаева Эльнура Таалайбековна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Үкүева Бүшарипа Кожояровна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору. Мусаева Эльнура Таалайбековна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Busharipa Ukueva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences. Elnura Musaeva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Укуева Б.К., Мусаева Э.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 299-302