Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Курманкулов Ш.Ж., Боргемикова А.С., Таштанбекова Т.Т.
 2. Курманкулов Ш.Ж., Боргемикова А.С., Таштанбекова Т.Т.
 3. Sh. Kurmankulov, A. Borgemikova, T. Tashtanbekova
Макаланын аты
 1. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА «МОЗАИКА» ПО-ДРУГОМУ
 2. «МОЗАИКА» ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАСЫН БАШКАЧА КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ
 3. THE USAGE POSSIBILITY OF THE INNOVATIVE «MOSAIC» METHOD IN A DIFFERENT WAY
Аннотация
 1. В данной статье указано, что ограничение использования традиционных методов обучения в образовании и сосредоточение внимания на обучении с использованием только инновационных методов будет иметь негативные последствия. Наоборот было высказано мнение, что только ее обогащение, изменение и дополнение в соответствии с потребностями времени может принести плоды. В настоящее время игровая форма обучения т.е. отмечая, что все большее распространение получают дидактические игры, анализируя преимущества и недостатки метода «Мозаика», являющегося одним из новаторских методов, и предлагая использовать простой метод «тройной мозаики» в основной и начальной школе, который позволяет широко использовать его принципиальную базу, соответствующую его назначению. Было указано на каких этапах урока его можно успешно использовать и приведен пример для конкретной темы по физике.
 2. Билим берүүдө салттуу сабак ыкмасын колдонууну чектөө менен жалаң инновациялык ыкмаларды колдонуу менен сабак өтүүгө басым жасоо терс таасирин беришин белгилеген. Тескерисинче аны байытуу, заман талабына жараша өзгөртүү жана толуктоо гана өз жемишин бериши мүмкүн деген пикирди билдирген. Учурда окутуунун оюн формасы б.а. дидактикалык оюндар улам кеңири жайылып баратканын белгилеп, ошондой инновациялык ыкманын бири болгон “Мозаика” ыкмасынын артыкчылыктуу жана кемчиликтүү жактарын анализдеп чыгуу менен анын максатына дал келген принциптик негизин кеңири колдонууга мүмкүндүк берүүчү, жөнөкөй “үчилтик мозаика” ыкмасын негизги жана баштапкы мектептерде колдонууну сунуштаган. Аны сабактын кайсы этаптык учурунда ийгиликтүү колдонууга боло тургандыгын билдирип, физика боюнча конкреттүү тема үчүн үлгүсүн берген.
 3. This article states that limiting the use of traditional teaching methods in education and focusing on learning using only innovative methods will have negative consequences. On the contrary, the opinion was expressed that only its enrichment, modification and addition in accordance with the needs of the time can bring a benefit. At present, the game form of education i.e. noting that didactic games are becoming more widespread, analyzing the advantages and disadvantages of the "Mosaic" method, which is one of the innovative methods, and suggesting the use of a simple "triple mosaic" method in the high and primary schools, which allows its fundamental base to be widely used, corresponding to its appointment. It was indicated at what stages of the lesson it can be successfully used and an example was given for a specific topic in physics.
Негизги сөздөр
 1. деятельность, интерактивность, традиционное обучение, инновация, самостоятельность, качество, обучения, мозаика, тройная мозаика, игровая форма.
 2. активдүүлүк, интерактивдүүлүк, салттуу окутуу, инновация, өз алдынчалуулук, билим сапаты, мозаика, үчилтик мозаика, оюн формасы.
 3. activity, interactivity, traditional learning, innovation, independence, quality of learning, mosaic, triple mosaic, game form.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Курманкулов Ш.Ж., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук, профессор. Боргемикова А.С., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, магистрант. Таштанбекова Т.Т., Кыргызско-узбекский международный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Курманкулов Ш.Ж., Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Боргемикова А.С., Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Таштанбекова Т.Т., Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Sh. Kurmankulov, Talas State University, Talas, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor. A. Borgemikova, Talas State University, Talas, Kyrgyz Republic, undergraduate student. T. Tashtanbekova, Kyrgyz-Uzbek International University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Курманкулов Ш.Ж., Боргемикова А.С., Таштанбекова Т.Т. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА «МОЗАИКА» ПО-ДРУГОМУ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 272-276