Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жылкычиев И.Р.
 2. Жылкычиев И.Р.
 3. I. Zhylkychiev
Макаланын аты
 1. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ТАЭКВОНДИСТА
 2. АТААНДАШТЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК ТАЭКВОНДИСТТИ ДАЯРДООНУН НАТЫЙЖАЛУУ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ
 3. COMPETITIVE ACTIVITY - AS AN EFFECTIVE MEANS OF TRAINING A TAEKWONDO PRACTITIONER
Аннотация
 1. В данное статье рассматривается соревновательная деятельность как эффективное средство подготовки таэквондиста. Спортивные соревнования (СС) имеют исключительно важное значение для спортсменов. Без участия в них нет: спорта; образования, воспитания и развития СС, обязательная часть подготовки спортсмене. Подчеркивается о: роли СС в достиженийи высоких спортивных результатов; умственных, психо-эмоциональных, психофизических нагрузок; в приучении к спортивному противоборству, воспитании у занимающихся жизненно важных психологических качеств и свойств; особенности избранного вида спорта, соревновании, физических, функциональных и психологических возможностях спортсменов, чистота участия в СС; предъявляемых требованиях; роли ЗОЖ; знаний о содержании и показателях соревновательной деятельности (СД); сведения; взаимосвязанных периодов; объективности анализа СД; одаренности таэквондиста к размышлению таэквондиста, и их личностных своеобразиях; технико-тактического мастерства и тактическое мышление соперника; результативности СД; уровень проявления побуждений; уровень проявления обостренных чувств (беспокойство, сопротивление, истощение, психическое состояние; утомление, возбуждение; выбора средств; взаимообщение, психорегулирующая тренировка и др.
 2. Бул макалада таэквондистти даярдоонун натыйжалуу каражаты катары атаандаштык ишмердүүлүгү каралат. Спорттук мелдештер (СМ) спортчулар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Аларга катышпай туруп: спорт; СМ билим берүү, тарбиялоо жана өнүктүрүү, спортчуну даярдоонун милдеттүү бөлүгү. Төмөнкүлөр жөнүндө баса белгиленет: жогорку спорттук натыйжаларга жетишүүдө СМин ролу; акыл-эс, психо-эмоционалдык, психофизикалык күч келүүлөр; спорттук каршылаштыкка үйрөтүүдө, машыккандарда турмуштук маанилүү психологиялык сапаттарды жана касиеттерди тарбиялоодо; спорттун тандалган түрүнүн өзгөчөлүктөрү, мелдештер, спортчулардын физикалык, функционалдык жана психологиялык мүмкүнчүлүктөрү, дени сак жашоого (ДСЖ) катышуунун тазалыгы; коюлган талаптар; сергек жашоонун ролу; конкурстук иш чаралар (КИЧ) мазмуну жана көрсөткүчтөрү жөнүндө билим; маалымат; өз ара байланышкан мезгилдер; КИЧ анализинин объективдүүлүгү; тэквондисттин ой жүгүртүүсүнө шыгы жана алардын инсандык жактуулугу; атаандаштын техникалык-тактикалык чеберчилиги жана тактикалык ой жүгүртүүсү; КИЧ натыйжалуулугу; импульстардын көрүнүшүнүн деңгээли; курч сезимдердин (тынчы жоктук, каршылык көрсөтүү, чарчоо, психикалык абал; чарчоо, толкундануу; каражаттарды тандоо; өз ара байланыш, психологияны жөнгө салуучу машыгуу ж.б.).
 3. In this article, competitive activity is considered as an effective means of training a taekwondo practitioner. Sports competitions (SS) are extremely important for athletes. Without participation in them there is no: sports; education, upbringing and development of the SS, an obligatory part of the athlete's training. It is emphasized about: the role of SS in achieving high sports results; mental, psycho-emotional, psychophysical loads; in training for sports confrontation, educating those engaged in vital psychological qualities and properties; features of the chosen sport, competition, physical, functional and psychological capabilities of athletes, purity of participation in SS; requirements; roles Healthy lifestyle; knowledge about the content and indicators of competitive activity (SD); information; interrelated periods; the objectivity of the analysis of SD; the taekwondo practitioner's talent for thinking taekwondo, and their personal characteristics; technical and tactical skill and tactical thinking of the opponent; the effectiveness of SD; the level of manifestation of motives; the level of manifestation of heightened feelings (anxiety, resistance, exhaustion, mental state; fatigue, excitement; choice of means; mutual communication, psychoregulatory training, etc.
Негизги сөздөр
 1. таэквондист, спортивные соревнования, соревновательная деятельность, спортивные деятельность, двигательные действия, тактико-техническая деятельность.
 2. таэквондист, спорттук мелдеш, атаандаштык иш-аракеттери, спорттук иш-чаралар, кыймыл-аракет, тактикалык-техникалык иш-чаралар.
 3. taekwondo practitioner, sports competitions, competitive activities, sports activities, motor actions, tactical and technical activities.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жылкычиев Ислам Рыспекович, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. Б.Турусбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Жылкычиев Ислам Рыспекович, Б.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикаксы, аспирант.
 3. Islam Zhylkychiev, Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports named after of B.Turusbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Жылкычиев И.Р. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ТАЭКВОНДИСТА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 257-261