Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жылкычиев И.Р.
 2. Жылкычиев И.Р.
 3. I. Zhylkychiev
Макаланын аты
 1. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТАЭКВОНДИСТОВ
 2. ТАЭКВОНДИСТТЕРДИН МОРАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ТУРУКТУУЛУГУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ ЫКМАСЫ
 3. METHODS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MORAL AND PSYCHOLOGICAL STABILITY OF TAEKWONDO PRACTITIONERS
Аннотация
 1. Данная работа посвящена психологической подготовке, воспитание нравственных, волевых качеств и свойств, дальнейшее их совершенствование у таэквондистов. Спортивная тренировка (СТ) имеет непосредственную связь с совершенствованием нравственно-психических процессов, необходимые для полноценного овладения технико-тактических действий, избранного вида физических упражнений (ФУ). Она предъявляет достаточно большие и разнообразные требования к нравственной и психической стороне. Полноценное знание нравственно-психологических основ СТ неизбежны таэквондисту для того, чтобы более рационально применять методы повышения эффективности СТ и достичь значительных и прочных результатов в таэквондо. В процессе психологической подготовки выделены два самостоятельных, а также достаточно тесно взаимосвязанных ориентиров: воспитание нравственных и волевых черт характера и свойств; дальнейшее совершенствование специфических психологических возможностей таэквондистов. В этой связи, автором в составе психологической подготовленности выделены: логическое предвидение предусматривающего цель (целеустремленность), склонности к риску в комбинации со своевременностью и обдуманностью, мобилизационной возможностью и способности в преодолении возникающих препятствий, отчетливость умственных процессов, одаренность регулировать своими мыслительными процессами и двигательной деятельностью, эмоциональным состоянием, независимость и активность.
 2. Бул иш психологиялык даярдоо, адеп-ахлактык, эрктүү сапаттарын жана касиеттерин тарбиялоо, таэквондисттерде аларды андан ары өркүндөтүүгө арналган. Спорттук машыгуу (СМ) дене тарбия көнүгүүлөрүнүн (ДТК) тандалган түрүн, техникалык-тактикалык аракеттерди толук өздөштүрүү үчүн зарыл болгон адеп-ахлактык-психикалык процесстерди өркүндөтүү менен түздөн-түз байланышта болот. Ал адеп-ахлактык жана психикалык жагына жетишерлик чоң жана ар түрдүү талаптарды коёт. СМ адеп-ахлактык жана психологиялык негиздерин толук билүү таэквондистке СМ натыйжалуулугун жогорулатуу ыкмаларын сарамжалдуу колдонуу жана таэквондодо олуттуу жана туруктуу натыйжаларга жетишүү үчүн сөзсүз болот. Психологиялык даярдоо процессинде эки көз карандысыз, ошондой эле жетишерлик тыгыз байланышкан ориентирлер белгиленген: адеп-ахлактык жана эрктүү сапаттарды жана касиеттерди тарбиялоо; таэквондисттердин конкреттүү психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн андан ары өркүндөтүү. Буга байланыштуу автор тарабынан психологиялык даярдыктын курамында: максатты (максатка умтулууну) караган логикалык алдын ала билүү, өз убагында жана ой жүгүртүү менен айкалышта тобокелчиликке ыктоо, пайда болгон тоскоолдуктарды жеңүүдө мобилизациялык мүмкүнчүлүк жана жөндөмдүүлүк, акыл-эс процесстеринин даана болушу, өзүнүн ой процесстерин жана кыймыл-аракетин, эмоционалдык абалын жөнгө салууга шыктуу болушу, көз карандысыздык жана активдүүлүк.
 3. This work is devoted to psychological training, education of moral, volitional qualities and properties, their further improvement in taekwondo practitioners. Sports training (ST) has a direct connection with the improvement of moral and mental processes necessary for the full mastery of technical and tactical actions, the chosen type of physical exercises (FU). ). It makes quite large and diverse demands on the moral and mental side. A full knowledge of the moral and psychological foundations of CT is inevitable for a taekwondo practitioner in order to more rationally apply methods to increase the effectiveness of CT and achieve significant and lasting results in taekwondo. In the process of psychological training, two independent, as well as rather closely interrelated guidelines are identified: the education of moral and volitional character traits and properties; further improvement of the specific psychological capabilities of Taekwondo practitioners. In this regard, the author identifies as part of psychological preparedness: logical foresight providing for a goal (purposefulness), a tendency to risk in combination with timeliness and deliberation, mobilization ability and ability to overcome emerging obstacles, clarity of mental processes, giftedness to regulate their thought processes and motor activity, emotional state, independence and activity.
Негизги сөздөр
 1. психологическая подготовка, технико-тактическое действие, технико-тактическое мастерство, учебно-тренировочный процесс, двигательные действия.
 2. психологиялык даярдык, техникалыктактикалык аракет, техникалык-тактикалык чеберчилик, окутуу-окутуу процесси, кыймыл-аракет.
 3. psychological training, technical and tactical action, technical and tactical skill, educational and training process, motor actions.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жылкычиев Ислам Рыспекович, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. Б.Турусбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Жылкычиев Ислам Рыспекович, Б.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикаксы, аспирант.
 3. Islam Zhylkychiev, Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports named after of B.Turusbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Жылкычиев И.Р. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТАЭКВОНДИСТОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 252-256