Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Кошанова Г.Д
 2. Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Кошанова Г.Д
 3. K. Berkimbayev, G. Niyazova, G. Koshanova
Макаланын аты
 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ МЯГКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ IT СПЕЦИАЛИСТОВ
 2. КОММУНИКАТИВДИК ИЙКЕМДҮҮ КӨНДҮМДӨРДҮ КЕЛЕЧЕК IT АДИСТЕР ҮЧҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЫКМАЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ
 3. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE SOFT SKILLS IN FUTURE IT SPECIALISTS
Аннотация
 1. В данной статье изложены исторические аспекты формирования информационного общества. Кроме того, определена роль информации как движущей силы экономического развития. Определены основные факторы, которые станут обязательными в достижении цели коммуникации. Кроме того, уточнены особенности социальной коммуникации. Определена важность развития гибких навыков в профессиональной подготовке будущих специалистов. Представлены методические возможности формирования коммуникативно-гибких навыков у будущих специалистов в области информационных технологий. Обоснована необходимость дополнительного образования в формировании гибких коммуникативных навыков, представлено содержание обучения дополнительному курсу "Startup инженериясы", методы формирования гибких коммуникативных навыков посредством тренинга.
 2. Бул макалада маалыматтык коомдун калыптанышынын тарыхый аспектилери баяндалат. Мындан тышкары, экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү катары маалыматтын ролу аныкталат. Байланыш максатына жеткенде милдеттүү боло турган негизги факторлор аныкталды. Мындан тышкары, социалдык байланыштын өзгөчөлүктөрү Дагы такталды. Келечектеги адистерди кесиптик даярдоодо ийкемдүү көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү аныкталды. Маалыматтык технологиялар жаатында келечектеги адистердин коммуникативдик жана ийкемдүү көндүмдөрүн калыптандыруунун методикалык мүмкүнчүлүктөрү берилген. Ийкемдүү коммуникативдик көндүмдөрдү калыптандырууда кошумча билим берүүнүн зарылдыгы негизделди, кошумча курска даярдыктын мазмуну "Startup инженериясы", окутуу аркылуу ийкемдүү коммуникативдик көндүмдөрдү калыптандыруу ыкмалары көрсөтүлдү.
 3. This article describes the historical aspects of the formation of the information society. In addition, the role of information as a driving force of economic development is determined. The main factors that will become mandatory in achieving the goal of communication are identified. In addition, the features of social communication have been clarified. The importance of developing flexible skills in the professional training of future specialists is determined. The methodological possibilities of the formation of communicative and flexible skills of future specialists in the field of information technology are presented. The necessity of additional education in the formation of flexible communication skills is substantiated, the content of the training for the additional course "Startup Engineering", methods of forming flexible communication skills through training are presented.
Негизги сөздөр
 1. информация, образование, университет, IT-специалист, навыки, мягкие навыки, общение, коммуникативные навыки, Startup инженерия.
 2. маалымат, билим берүү, университет, келечектеги адис, көндүмдөр, жумшак көндүмдөр, баарлашуу; баарлашуу көндүмдөрү, Startup инженерия.
 3. information, education, university, IT-specialisty, skills, soft skills, communication, communication skills, Startup engineering.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Беркимбаев Камалбек Мейрбекович, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, доктор педагогических наук, профессор. Ниязова Гулжан Жолаушиевна, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, кандидат педагогических наук. Кошанова Гулназира Данебекқызы, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, кандидат педагогических наук, старший преподаватель.
 2. Беркимбаев Камалбек Мейрбекович, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ниязова Гулжан Жолаушиевна, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты. Кошанова Гулназира Данебекқызы, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу.
 3. Kamalbek Berkimbayev, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, doctor of pedagogical sciences, professor. Gulzhan Niyazova, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, candidate of pedagogical sciences. Gulnazira Koshanova Danebekkyzy, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Кошанова Г.Д МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ МЯГКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ IT СПЕЦИАЛИСТОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 245-247