Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Маматжанова З.М.
 2. Маматжанова З.М.
 3. Z. Mamatzhanova
Макаланын аты
 1. МЕДИАТЕКСТ КАК ОСНОВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 2. МЕДИАТЕКСТ ЗАМАНБАП МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН НЕГИЗГИ ТИЛДИК БИРДИГИ КАТАРЫ
 3. MEDIA TEXT AS THE MAIN LINGUISTIC UNIT OF MODERN MASS MEDIA
Аннотация
 1. По мере смены эпох то, как человечество получает, распространяет, находит и даже ищет информацию, меняется по отношению к ней. Например, если раньше традиционными были газеты, радио, телевидение, то теперь к ним подключился Интернет, чтобы иметь доступ к информации через предоставленные тексты. В нашей современной жизни мы ежедневно сталкиваемся с информацией, подобной океану, через различные средства массовой информации и содержащиеся в них медиатексты. Информация напрямую влияет на сознание. От этого также зависят политическая ситуация, экономическая стабильность и отношения между людьми. Поэтому важно, чтобы каждый развивал медиаграмотность. Также благодаря средствам массовой информации процесс развития личности всегда идет гармонично. С помощью средств массовой информации человек может научиться развивать творческие способности, коммуникативные навыки, критическое мышление, интерпретацию, анализ и оценку медиатекстов, а также различные формы самовыражения с использованием медиа-технологий. В статье рассматриваются текст, медиатекст, особенности нового информационного пространства и особенности "коммуникативного контента" – созданных в нем медиатекстов. Автор раскрывает принципиальные различия между этими типами слов и предлагает способы характеристики этого явления массовой коммуникации. А также в конвергентной массовой коммуникации жанровые формы медиатекста классифицируются по классификационным группам.
 2. Доор алмашкан сайын адамзаттын маалымат алуусу, таратуусу, табуусу, алтургай издөөсү да ага карата өзгөрүлүп турат эмеспи. Мисалы, буга чейин салтуу гезит, радио, ТВ болуп, анда берилген тексттер аркылуу маалыматтарга ээ болуп келген болсок, азыр ага Интернет кошулган. Заманбап турмушубузда түрдүү медиалар жана андагы медиатексттер аркылуу күнүгө океандай маалыматка туш болобуз. Маалымат аң-сезимге түздөн-түз таасир этет. Саясий кырдаал, экономикалык туруктуулук жана адамдардын ортосундагы мамилелер да андан көз каранды. Ошондуктан, ар бир адам медиасабаттуулугун өрчүтүүсү маанилүү. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын жардамы менен инсандык өнүгүү процесси ар дайым шайкеш жүрөт. Адам медиа аркылуу чыгармачылык, коммуникациялык жөндөмдөрдү өнүктүрүүнү, критикалык ой жүгүртүүнү, интерпретациялоону, медиатексттерди талдоону жана баалоону, мындан сырктары медиа-технологияларды колдонуу менен өзүн-өзү өнүктүрүүнүн ар кандай формаларын үйрөнө алат. Макалада текст, медиатекст, жаңы маалымат мейкиндигинин өзгөчөлүктөрү жана "коммуникативдик контенттин" өзгөчөлүктөрү – анда түзүлгөн медиатексттер каралат. Автор ушул типтеги сөздөрдүн принципиалдуу айырмачылыктарын ачып берет жана массалык коммуникациянын ушул кубулушун мүнөздөө ыкмаларын сунуш кылат. Ошондой эле, конвергенттик массалык коммуникацияда медиатексттин жанрдык формалары классификациялык топторго бөлүштүрүлөт.
 3. As the epochs change, the way humanity receives, distributes, finds and even searches for information changes in relation to it. For example, if earlier newspapers, radio, and television were traditional, now the Internet has connected to them in order to have access to information through the provided texts. In our modern life, we encounter ocean-like information on a daily basis through various media and the media texts contained therein. Information directly affects consciousness. The political situation, economic stability and relations between people also depend on this. Therefore, it is important that everyone develops media literacy. Also, thanks to the mass media, the process of personal development always goes harmoniously. With the help of mass media, a person can learn to develop creative abilities, communication skills, critical thinking, interpretation, analysis and evaluation of media texts, as well as various forms of self-expression using media technologies. The article examines the text, the media text, the modern media text, the features of the new information space and the features of the "communicative content" – the media texts created in it. The author reveals the fundamental differences between these types of words and suggests ways to characterize this phenomenon of mass communication. In convergent mass communication, genre forms of media text are classified into classification groups.
Негизги сөздөр
 1. медиатекст, текст, средства массовой информации, журналистика, медиа, принципы медиадискурса, контент-анализ.
 2. медиатекст, текст, массалык маалымат каражаттары, журналистика, медиа, медиадискурстун принциптери, контент-анализ.
 3. mediatext, text, mass media, journalism, media, media discourse, content analysis.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Маматжанова Зарина Маматкаримовна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Маматжанова Зарина Маматкаримовна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Zarina Mamazhanova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Маматжанова З.М. МЕДИАТЕКСТ КАК ОСНОВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 227-230