Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Рысманов Т.О.
 2. Рысманов Т.О.
 3. T. Rysmanov
Макаланын аты
 1. ЖИЗНЬ, МУЗЫКА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦ ШУБЕРТА
 2. ФРАНЦ ШУБЕРТТИН ӨМҮРҮ, МУЗЫКАСЫ ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ
 3. LIFE, MUSIC AND PEDAGOGICAL WORK OF FRANZ SCHUBERT
Аннотация
 1. Франц Шуберт – первый великий композитор-романтик. Поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безисходность скитаний – все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его естественно и непринужденно льющихся мелодиях. Эмоциональная открытость романтического мироощущения, непосредственность выражения подняли на невиданную до тех пор высоту жанр песни: этот прежде второстепенный жанр у Шуберта стал основой художественного мира. В песенной мелодии композитор мог выразить целую гамму чувств. Его неиссякаемый мелодический дар позволял сочинять по нескольку песен в день (всего их более 600). Песенные мелодии проникают и в инструментальную музыку, например песня «Скиталец» послужила материалом для одноименной фортепианной фантазии, а «Форель» – для квинтета и т.п. Шуберт родился в семье школьного учителя. У мальчика очень рано обнаружились выдающиеся музыкальные способности и его отдали на обучение в конвикт (1808-1813 гг.). Там он пел в хоре, изучал теорию музыки под руководством А. Сальери, играл в ученическом оркестре и дирижировал им. В семье Шуберта (как и вообще в немецкой бюргерской среде) музыку любили, но допускали лишь как увлечение; профессия музыканта считалась недостаточно почетной. Начинающему композитору предстояло пойти по стопам отца. В течение нескольких лет (1814-1818 гг.) школьная работа отвлекала Шуберта от творчества, и все же он сочиняет чрезвычайно много. Если в инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков (главным образом В.А. Моцарта), то в жанре песни композитор уже в 17 лет создает произведения, полностью выявившие его индивидуальность. В. Гёте вдохновила Шуберта на создание таких шедевров, как «Гретхен за прялкой», «Лесной царь», песни из «Вильгельма Мейстера» и др. Много песен Шуберт написал и на слова другого классика немецкой литературы – Ф.Шиллера. Желая полностью посвятить себя музыке, Шуберт оставляет работу в школе (это привело к разрыву отношений с отцом) и переселяется в Вену (1818 г.). Остаются такие непостоянные источники существования, как частные уроки и издание сочинений.
 2. Франц Шуберт биринчи улуу романтик композитор. Поэтикалык сүйүү жана жашоонун аруу кубанычы, үмүтсүздүк менен жалгыздыктын муздактыгы, идеалга болгон эңсөө, чыгармачылыкка чаңкоо жана изденүүлөргө болгон үмүтсүздүк – мунун баары композитордун чыгармачылыгында, табигый жана табигый аккан обондорунда жаңырык тапты. Романтикалык дүйнө таанымдын эмоционалдык ачыктыгы, экспрессиянын дароолугу ыр жанрын ошол мезгилге чейин болуп көрбөгөндөй бийиктикке көтөргөн: Шуберттеги бул мурда экинчи даражадагы жанр көркөм дүйнөгө негиз болуп калган. Ырдын обонунда композитор ар кандай сезимдерди чагылдыра алган. Анын түгөнгүс обондуу таланты күнүнө бир нече ыр (бардыгы 600дөн ашык) жаратууга мүмкүнчүлүк берген. Ырдын обондору инструменталдык музыкага да кирет, мисалы, «Адам» ыры бир эле аталыштагы фортепиано фантазиясына, ал эми «Форель» квинтетине ж.б.у.с. Шуберт мектепте мугалимдин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Бала эң эрте музыкалык жөндөмүн көрсөтүп, соттолгон окууга жиберилет (1808-1813- жж.). Ал жерде хордо ырдап, А.Салиеринин жетекчилиги менен музыка теориясын үйрөнүп, студенттердин оркестринде ойноп, дирижерлук кылган. Шуберттин үй-бүлөсүндө (жалпысынан немис бургер чөйрөсүндө) алар музыканы жакшы көрүшчү, бирок ага хобби катары гана уруксат беришкен; музыканттык кесип жетишсиз ардактуу деп эсептелген. Жаңы баштаган композитор атасынын жолун жолдоого туура келди. Бир нече жыл бою (1814-1818-жж.) мектеп иши Шубертти чыгармачылыктан алаксытып келген, бирок ал өтө чоң көлөмдө ыр жазат. Эгерде аспаптык музыкада Вена классикасынын (негизинен В.А. Моцарт) стилине көз карандылык дагы деле байкалып жатса, анда ыр жанрында композитор 17 жашында эле өзүнүн индивидуалдуулугун толук ачып берген чыгармаларды жаратат. В.Гёте Шубертке «Айлануучу дөңгөлөктөгү Гретхен», «Токой падышасы», Вильгельм Мейстердин ырлары жана башкалар сыяктуу шедеврлерди жаратууга шыктандырган. Шуберт дагы бир немис адабиятынын классиги Ф.Шиллердин сөзүнө көптөгөн ырларды жазган. Өзүн толугу менен музыкага арнагысы келген Шуберт мектептеги ишин таштап (бул анын атасы менен мамилесинин үзүлүшүнө алып келди) жана Венага көчүп кетет (1818-ж.). Жеке сабактар жана дилбаяндарды жарыялоо сыяктуу жашоонун туруксуз булактары бар.
 3. F. Schubert is the first great romantic composer. Poetic love and pure joy of life, despair and coldness of loneliness, longing for the ideal, thirst for wandering and hopelessness of wandering - all this found an echo in the composer's work, in his naturally and naturally flowing melodies. The emotional openness of the romantic worldview, the immediacy of expression raised the genre of the song to an unprecedented height until then: this previously secondary genre in Schubert became the basis of the artistic world. In a song melody, the composer could express a whole range of feelings. His inexhaustible melodic gift allowed him to compose several songs a day (there are more than 600 in total). Song melodies also penetrate into instrumental music, for example, the song "Wanderer" served as material for the piano fantasy of the same name, and "Trout" - for the quintet, etc. Schubert was born into the family of a school teacher. The boy showed outstanding musical abilities very early and he was sent to study in convict (1808-13). There he sang in the choir, studied music theory under the direction of A. Salieri, played in the student orchestra and conducted it. In the Schubert family (as well as in the German burgher environment in general) they loved music, but allowed it only as a hobby; the profession of a musician was considered insufficiently honorable. The novice composer had to follow in the footsteps of his father. For several years (1814-18) school work distracted Schubert from creativity, and yet he composes an extremely large amount. If in instrumental music the dependence on the style of the Viennese classics (mainly W.A. Mozart) is still visible, then in the song genre, the composer already at the age of 17 creates works that fully revealed his individuality. W. Goethe inspired Schubert to create such masterpieces as Gretchen at the Spinning Wheel, The Forest King, songs from Wilhelm Meister, etc. Schubert also wrote many songs to the words of another classic of German literature, F. Schiller. Wanting to devote himself entirely to music, Schubert left work at the school (this led to a break in relations with his father) and moved to Vienna (1818). There remain such fickle sources of livelihood as private lessons and the publication of essays.
Негизги сөздөр
 1. музыка Шуберта, жизнь Шуберта, музыкальное творчество, педагогика, история музыки, теория музыки, музыкальная традиция.
 2. Шуберттин музыкасы, Шуберттин жашоосу, музыкалык чыгармачылык, педагогика, музыканын тарыхы, музыка теориясы, музыкалык салт.
 3. Schubert's music, Schubert's life, musical creativity, pedagogy, music history, music theory, musical tradition.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Рысманов Тыныбек Орозбекович, Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель
 2. Рысманов Тыныбек Орозбекович, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекетттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Tynybek Rysmanov, Kyrgyz State University named after I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Рысманов Т.О. ЖИЗНЬ, МУЗЫКА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦ ШУБЕРТА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 210-214