Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Эркинбеков К.Э.
 2. Эркинбеков К.Э.
 3. K. Erkinbekov
Макаланын аты
 1. ГОСУДАРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОСА
 2. МАМЛЕКЕТ ЭТНОСТУН УЮШУЛУШУНУН ЭФФЕКТИВДYY ФОРМАСЫ КАТАРЫ
 3. THE STATE AS AN EFFECTIVE ORGANIZATION FORM OF ETHNOS
Аннотация
 1. В упомянутой научной статье автора государство рассматривается как эффективная форма организации этноса, кроме того, как утверждается в ней, то, что государство всегда формировалось по этническим признакам в первые периоды жизни человека не вызывает никаких сомнений. В целом он создается по следующей схеме. Племена или конфедерации племен завоевывали соседние племена и ассимилировали их в свой образ жизни. Точнее, они со временем навязывали пришельцам свой язык, культуру и все сопутствующие явления, превращая их в полнокровных представителей этого этноса. После этого, в связи с увеличением союза племен и подчиненных им народов, потребовались новые, более сложные и устойчивые формы организации общества, и в результате на основе этой необходимости возникло государство.
 2. Автордун аталган илимий макаласында мамлекет этностун уюшлушунун эффективдүү формасы катары каралат, андан тышкары анда айтылгандай, адамазаттын жашоосундагы алгачкы мезгилдерде мамлекет дайыма этникалык белгилер боюнча калыптангандыгы туурасындагы фактылар эч кандай күмөн саноолорду туудурбайт. Жалпылап айтканда бул төмөндөгүдөй схема боюнча түзүлгөн. Уруулар же уруулардын союзу өздөрүнө коңшу жайгашкан урууларды басып алуу жолу менен, аларды өз жашоо образына сиңирип алышкан. Тагыраак айтканда, акыр аягында өзүлөрүнүн тилин, маданиятын жана ушул экөөнү коштогон көрүнүштөрдүн баарын жаңы кошулгандарга таңуулашып, аларды ошол этностун тоолук кандуу мүчөсүнө айлантышкан. Андан кийин аларга баш ийген уруулардын жана элдердин союзу көбөйгөндүктөн, коомдун уюшулушунун жаңы, ары татаал жана туруктуу формалары талап кылынып, натыйжада ал зарылчылыктын негизинде мамлекет пайда болгон.
 3. In the mentioned scientific article of the author, the state is considered as an effective form of organization of an ethnos, in addition, as stated in it, the fact that the state has always been formed along ethnic lines in the first periods of a person’s life is beyond doubt. In general, it is created according to the following scheme. Tribes or confederations of tribes conquered neighboring tribes and assimilated them into their way of life. More precisely, over time, they imposed their language, culture and all related phenomena on the aliens, turning them into full-blooded representatives of this ethnic group. After that, in connection with the increase in the union of tribes and peoples subordinate to them, new, more complex and stable forms of organization of society were required, and as a result, on the basis of this need, the state arose.
Негизги сөздөр
 1. этническая политика, феномен, народ, нация, эволюция, закон, цивилизация, культура, идеология.
 2. этникалык саясат, феномен, эл, улут, эволюция, мыйзам, цивилизация, маданият, идеология.
 3. ethnic policy, phenomenon, people, nation, evolution, law, civilization, culture, ideology.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Эркинбеков Кылычбек Эркинбекович, Международный университет Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент.
 2. Эркинбеков Кылычбек Эркинбекович, Кыргыз Республикасынын Эл Аралык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Kylychbek Erkinbekov, International University of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Эркинбеков К.Э. ГОСУДАРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОСА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 201-204