Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Конур уулу Б., Исмаилов А.Э., Мурзаканов М.А.
 2. Конур уулу Б., Исмаилов А.Э., Мурзаканов М.А.
 3. Konur uulu B., A. Ismailov, M. Murzakanov
Макаланын аты
 1. ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЕЕ МЕСТО В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
 2. СОТТУК ЭКСПЕРТИЗА ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА КЫЛМЫШ ИШТЕРИН ИЛИКТӨӨДӨ АНЫН ОРДУ
 3. THE CONCEPT OF FORENSIC EXAMINATION AND ITS PLACE IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES
Аннотация
 1. В этой статье дана общая информация о судебной экспертизе и ее значении в науки. Даны представления об особенностях судебной экспертизы, о предмете и объектах судебной экспертизы. Также было отмечено, что судебная экспертиза является основной процессуальной формой применения специальных знаний в досудебном и судебном производстве. Сообщается, что следователь, прокурор и суд с помощью экспертизы получат фактические сведения, а именно доказательства, которые не могут быть получены другими процессуальными действиями. Было написано, что независимость эксперта и его независимость очень субъективны. Также было сказано о том, на основании каких законов осуществляется назначение и проведение судебной экспертизы. При этом подчеркивается, что для эксперта правовым основанием для проведения судебной экспертизы может быть только постановление следователя, прокурора или определение суда.
 2. Бул макалада соттук экспертизалар боюнча жалпы маалымат жана бул илимдин мааниси туурасында жазылды. Соттук экспертизанын өзгөчөлүктөрү туурасында жана соттук экспертизанын предмети жана объектилери жөнүндө түшүнүк берилди. Ошондой эле соттук экспертиза атайын билимдерди сотко чейин жана сот өндүрүшүндө колдонуунун негизги процессуалдык формасы экендиги туурасында айтылды. Тергөөчү, прокурор жана сот экспертизанын жардамында башка процессуалдык иш аракеттер менен алууга мүмкүн болбогон фактылык маалыматтарды, тактап айтканда далилдерди ала тургандыгы туурасында маалымдалды. Эксперттин көз карандысыздыгы жана анын көз карандысыздыгы өтө субъективдүү экендиги туурасында жазылды. Ошондой эле соттук экспертизаны дайындоо жана жүргүзүү иштери кайсыл мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөөрү туурасында айтылган. Ал эми эксперт үчүн соттук экспертизаны жүргүзүүгө тергөөчүнүн, прокурордун токтому же соттун аныктамасы гана укуктук негиз боло алары баса белгиленген.
 3. In this article, general information was written about forensic examination and the importance of this science. The ideas about the features of forensic examination and about the subject and objects of forensic examination are given. It was also noted that forensic examination is the main procedural form of applying special knowledge in pre-trial and judicial proceedings. It is reported that the investigator, the prosecutor and the court, with the help of expertise, will receive factual information, namely evidence that cannot be obtained by other procedural actions. It was written that the independence of an expert and his independence are very subjective. It was also said on the basis of which laws the appointment and conduct of a forensic examination is carried out. At the same time, it is emphasized that for an expert, the legal basis for conducting a forensic examination can only be a decision of an investigator, prosecutor or a court ruling.
Негизги сөздөр
 1. специальное образование, судебная экспертиза, уголовное дело, заключение эксперта, предмет экспертизы, объекты экспертизы.
 2. атайын билим, соттук экспертиза, кылмыш-жаз иштери, эксперттин корутундусу, экспертизанын предмети, экспертизанын объектилери.
 3. special education, forensic examination, criminal case, expert opinion, subject of the examination, objects of the examination.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Коңур уулу Бектурсун, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, магистрант. Исмаилов Аваз Эргешович, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат химических наук, доцент. Мурзаканов Медет Акбарович, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Коңур уулу Бектурсун, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Исмаилов Аваз Эргешович, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, химия илимдеринин кандидаты, доцент. Мурзаканов Медет Акбарович, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Konur uulu Bektursun, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, undergraduate student. Avaz Ismailov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of chemical sciences, associate professor. Medet Murzakanov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Конур уулу Б., Исмаилов А.Э., Мурзаканов М.А. ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЕЕ МЕСТО В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 150-153