Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Эстебес кызы Ж., Кадыралиев М.Т
 2. Эстебес кызы Ж., Кадыралиев М.Т
 3. Estebes kyzy Zh., M. Kadyraliev
Макаланын аты
 1. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЙЫЛДЫК ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКТОРЛОРУ
 3. FACTORS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация
 1. Туристская отрасль Кыргызской Республики относится к перспективным отраслям экономики и представляет собой одно из основных направлений государственной политики по обеспечению экономического роста. По оценкам экспертов, Кыргызская Республика имеет большой туристский потенциал и использует его не более, чем на 15%. В стране преобладающую часть населения составляют сельские жители. Тенденция развитие сельского туризма протекает медленно, что обуславливается рядом негативных факторов. В соответствии с этим, возникает необходимость рассмотрения факторов как стимулирующих, так и сдерживающих развитие сельского туризма в стране. В статье проведен анализ существующих факторов, влияющих на развитие сельского туризма в Кыргызстане, также даны рекомендации и пути их решения.
 2. Кыргыз Республикасынын туризм тармагы экономиканын келечектүү тармактарынын бири болуп саналат жана экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Эксперттердин баалосу боюнча, Кыргыз Республикасы өзүнүн туризмдик потенциалын 15%дан ашпаган деңгээлде гана колдонот. Өлкөдө калктын басымдуу бөлүгүн айыл тургундары түзөт. Айылдык туризмди өнүктүрүү тенденциясы жай жүрүп жатат, бул бир катар терс факторлор менен шартталган. Ушуга ылайык, өлкөдө айылдык туризмди өнүктүрүүгө түрткү берүүчү да, ага тоскоол болгон дагы факторлорду эске алуу зарыл. Макалада Кыргызстанда айылдык туризмди өнүктүрүүгө таасир эткен факторлор талданып, аларды чечүүнүн жолдору жана сунуштар берилген.
 3. The tourism industry of the Kyrgyz Republic is one of the promising sectors of the economy and is one of the main directions of the state policy to ensure economic growth. According to experts, the Kyrgyz Republic has a great tourism potential and uses it by no more than 15%. The predominant part of the population in the country are rural residents. The trend of development of rural tourism is slow, which is caused by a number of negative factors. In accordance with this, there is a need to consider the factors both stimulating and hindering the development of rural tourism in the country. The article analyzes the existing factors influencing the development of rural tourism in Kyrgyzstan, also gives recommendations and ways to solve them.
Негизги сөздөр
 1. туризм, сельский туризм, развитие туризма, факторы развития, сельское население, внешние факторы, внутренние факторы.
 2. туризм, айыл туризми, туризмди өнүктүрүү, өнүктүрүү факторлору, айыл калкы, тышкы факторлор, ички факторлор.
 3. tourism, rural tourism, tourism development, development factors, rural population, external factors, internal factors.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Эстебес кызы Жазгул, Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель. Кадыралиев Манас Токтобекович, Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Эстебес кызы Жазгүл, М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Кадыралиев Манас Токтобекович, М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Estebes kyzy Zhazgul, Kyrgyz Economic University named after M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer. Manas Kadyraliev, Kyrgyz Economic University named after M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Эстебес кызы Ж., Кадыралиев М.Т ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 145-149