Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Байтелиева А.К., Турдумамбетова Г.К., Ахметова Р.Х., Усубалиева Э.У., Өмүралиева Г.О.
 2. Байтелиева А.К., Турдумамбетова Г.К., Ахметова Р.Х., Усубалиева Э.У., Өмүралиева Г.О.
 3. A. Baitelieva, G. Turdumambetova, R. Akhmetova, E. Usubalieva, G. Omuralieva
Макаланын аты
 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У КОНТАКТНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 2. МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ БАЛДАРДЫН КУРГАК УЧУК ИНФЕКЦИЯСЫН АЛДЫН АЛА ДАРЫЛООНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ
 3. EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE TREATMENT OF TUBERCULOSIS INFECTION IN CONTACT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Аннотация
 1. Профилактическое лечение детей с латентной туберкулезной инфекцией является ключевым компонентом борьбы с туберкулезом. Ретроспективное исследование амбулаторных карт 301 (100%) ребенка проведено на базе городского Центра борьбы с туберкулезом г. Бишкек в 2019-2021 гг., в тесном контакте с больным туберкулезом было 241 (80,1%) ребенка. Дети были разделены на 2 группы: 1-я группа (n=213), которая получила ПЛ 6 месяцев. 2-я группа (n=88) – дети без профилактического лечения. В 1-й группе 180 (84,5%) детей полностью завершили курс профилактического лечения с отсутствием нежелательных реакций. Прервали профилактическое лечение без причины: на 1-2 месяце, 33 (15,5%) ребенка, после 2-3 месяцев еще 21 (9,8%). Прекращение профилактического лечения у 12 (5,6%) детей было связано с развитием нежелательных явлений. За двухлетнее наблюдение детей, находящихся в контакте и получавших полный курс профилактического лечения, активным туберкулезом заболел 1 (0,5%) ребенок, среди детей, не получавших профилактическое лечение, заболело 5(5,7%) детей (р <0,05).
 2. Кургак учуктун жашыруун инфекциясы бар балдар арасында, алдын ала дарылоо, кургак учук менен күрөшүүнүн негизги компоненти болуп саналат. 2019-2021-жылдары Бишкек шаардык кургак учукка каршы күрөшүү борборунда 301 (100%) баланын амбулатордук каттоосуна ретроспективдүү изилдөө жүргүзүлдү, 241 (80,1%) бала кургак учук менен ооругандар менен тыгыз байланышта болгон. Балдар 2 топко бөлүндү: 1-топ (n=213), алар 6 ай бою алдын ала дары алган, 2-топ (n=88) – дары алган эмес балдар. 1-топто 180 (84,5%) бала эч кандай терс реакцияларсыз профилактикалык дарылоо курсун аяктаган. Алдын ала дарылоо себепсиз үзгүлтүккө учураган: 1-2 айда 33 (15,5%) бала, 2-3 айдан кийин дагы 21 (9,8%) бала. 12 (5,6%) балада алдын ала дарылоону токтотуу, жагымсыз окуялардын өнүгүшү менен байланышкан. Байланышта болгон жана алдын ала дарылоонун толук курсун алган балдардын эки жылдык байкоосунда кургак учуктун активдүү түрү менен 1 (0,5%), алдын ала дарылоодон өтпөгөн балдардын арасында 5 (5,7%) ооруган (р <0,05).
 3. Preventive treatment of children with latent TB infection is a key component of TB control. A retrospective study of outpatient records of 301 (100,0%) children was conducted on the basis of the Bishkek City TB Control Center in 2019-2021, 241 (80,1%) children were in close contact with TB patients. The children were divided into 2 groups: the 1st group (n=213), which received preventive treatment for 6 months, group 2 (n=88) – children without preventive treatment. In the 1st group, 180 (84,5%) children completed the course of preventive treatment with no adverse reactions. Preventive treatment was interrupted for no reason: at 1-2 months, 33 (15,5%) children, after 2-3 months another 21 (9,8%). Termination of prophylactic treatment in 12 (5,6%) children was associated with the development of adverse events. During a two-year follow-up of children who were in contact and received a full course of preventive treatment, 1 (0,5%) fell ill with active tuberculosis, 5 (5,7%) fell ill among children who did not receive preventive treatment (p <0.05).
Негизги сөздөр
 1. дети, туберкулез, лечение, инфекция, изониазид, ретроспективное исследование, профилактическое лечение.
 2. балдар, кургак учук, дарылоо, инфекция, изониазид, ретроспективдүү изилдөө, профилактикалык дарылоо.
 3. children, tuberculosis, treatment, infection, isoniazid, retrospective study, preventive treatment.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Байтелиева Алтынай Карыпбаевна, И. К. Кыргызская государственная медицинская академия им.Ахунбаевой, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент. Турдумамбетова Гульнура Кенешбековна, Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К.Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, доцент. Ахметова Рамиля Хумаровна, И. К. Кыргызская государственная медицинская академия им.Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент. Усубалиева Эльнура Усенбековна, И. К. Кыргызская государственная медицинская академия им.Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент. Гульжан Омуралиева, И. К. Кыргызская государственная медицинская академия им.Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент.
 2. Байтелиева Алтынай Карыпбаевна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ассистент. Турдумамбетова Гүлнура Кеңешбековна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, доцент. Ахметова Рамиля Хумаровна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ассистент. Усубалиева Элнура Усенбековна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ассистент. Өмүралиевна Гүлжан Өмүралиевна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ассистент.
 3. Altynai Baytelieva, Kyrgyz State Medical Academy named after I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, assistant. Gulnura Turdumambetova, Kyrgyz State Medical Academy named after I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, associate professor. Ramilya Akhmetova, Kyrgyz State Medical Academy named after I. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, assistant. Elnura Usubalieva, Kyrgyz State Medical Academy named after I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, assistant. Gulzhan Omuralieva, Kyrgyz State Medical Academy named after I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, assistant.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Байтелиева А.К., Турдумамбетова Г.К., Ахметова Р.Х., Усубалиева Э.У., Өмүралиева Г.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У КОНТАКТНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 110-112