Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Акунова С.О., Мирланова С.
 2. Акунова С.О., Мирланова С.
 3. S. Akunova, S. Mirlanova
Макаланын аты
 1. ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В КРОВИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БИШКЕК
 2. БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАНЫНДАГЫ ЛИПИДДИК АЛМАШУУНУН БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН БААЛОО
 3. ASSESSMENT OF BIOCHEMICAL INDICATORS OF LIPID METABOLISM IN THE BLOOD OF RESIDENTS OF THE CITY OF BISHKEK
Аннотация
 1. Для определения биохимических показателей в крови, жителей г. Бишкек по возрасту разделили на три группы: 1-я группа молодого возраста – до 45 лет, 2-я группа среднего возраста - от 45 до 59 лет и 3-я группа пожилого возраста – от 60 до 74 лет. В результате исследований статистически значимые различия между мужчинами и женщинами 1ой группы обнаружены не были. У женщин 2ой группы наблюдалось незначительное изменение уровней ЛПНП и ТГ в крови. В крови у пожилых людей (мужчин и женщин) наблюдается резкое повышение уровни общего холестерина (ОХ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и индекса атерогенности (ИА). Содержание липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов не претерпевает существенных изменений. Изменение показателей липидного обмена у пожилых людей связано со снижением обменных процессов, низкой физической активности и нарушением в питании и др.
 2. Бишкек шаарынын тургундарынын канындагы липиддик алмашуунун биохимиялык кѳрсѳткүчтѳрүн аныктоо үчүн, аларды жаш курагына жараша үч топко бөлдүк. 1-топту: жаш курак – 45 жашка чейин, 2-топту: орто жаштагы курак 45-59 жаш, 3-топту: улгайган курак 60-74 жаштагы аялэркектер түздү. Изилдөөнүн негизинде, 1-топтогу аял-эркектердин канында липиддик алмашуунун кѳрсѳткүчтѳрү нормада болгон. 2-топтогу аялдардын канында тѳмѳнкү жыштыктагы липопротеиддердин (ЛПНП)жана ТГ деңгээлдери бир аз ѳзгѳргѳн. Улгайган аял жана эркектердин канында жалпы холестериндин, тѳмѳнкү жыштыктагы липопротеиддердин (ЛПНП) жана атерогендик индекстин деңгээли жогору болуп, ошол эле учурда жогорку жыштыктагы липопротеиддердин (ЛПВП) жана триглицериддердин ѳлчѳмдѳрүндѳ аз эле ѳзгѳрүүгѳ дуушар болгон. Улгайган адамдардын организминдеги липиддик алмашуунун кѳрсѳткүчтѳрүнүн өзгөрүүсү - аз кыймылдуулукка, туура эмес тамактанууга жана башка факторлорго байланыштуу болоору байкалган.
 3. To determine the biochemical parameters in the blood, the residents of Bishkek were divided by age into three groups: the 1st group of young age - up to 45 years old, the 2nd group of middle age - from 45 to 59 years old and the 3rd group of elderly - from 60 to 75 years old. As a result of the research, statistically significant differences between men and women of the 1st group were not found. In women of the 2nd group, there was a slight change in the levels of LDL and TG in the blood. In the blood of the elderly (men and women), there is an increase in the levels of total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL) and atherogenic index (AI). The content of high-density lipoproteins (HDL) and triglycerides does not undergo significant changes. Changes in lipid metabolism in the elderly are associated with a decrease in metabolic processes, low physical activity and malnutrition, etc.
Негизги сөздөр
 1. липидный профиль, атеросклероз, кровь, биохимические показатели, липидный обмен, женщины, мужчины, питание.
 2. липиддик профиль, атеросклероз, кан, биохимиялык кѳрсѳткүч, липиддик алмашуу, аялдар, эркектер, тамактануу.
 3. lipid profile, atherosclerosis, blood, biochemical parameters, lipid metabolism, women, men, nutrition.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Акунова Саткын Орозакуновна, Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, доцент. Мирланова Сымбат Мирлановна, Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Акунова Саткын Орозакуновна, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент. Мирланова Сымбат, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Satkyn Akunova, Kyrgyz state university named after I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidat of biological sciences, associate professor. Symbat Mirlanova, Kyrgyz State University named after I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Акунова С.О., Мирланова С. ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В КРОВИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БИШКЕК. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 41-45