Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Турдубаева Ж.А.
 2. Турдубаева Ж.А.
 3. Zh. Turdubaeva
Макаланын аты
 1. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 2. ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ВЕБ-ТИРКЕМЕЛЕРИН ИШТЕП ЧЫГУУ
 3. DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS USING MODERN TECHNOLOGIES
Аннотация
 1. В статье представлены основные инструменты для создания веб-приложений, а также рекомендованы наиболее подходящие инструменты для создания систем веб-приложений. Также рассмотрены преимущества и недостатки этих инструментов. В данной статье анализируется такая область программирования, как разработка веб-приложений. Она делится на два типа: back-end и front-end. Рассмотрены внешние компоненты, также известные как внешняя оболочка веб-сайта. Рассмотрены основные языки программирования для создания сайтов, а также специальные электронные библиотеки для упрощения написания кода. Говорится, что каждая из упомянутых платформ имеет свои возможности и ограничения, а также свою среду, предоставляющую разработчику широкий выбор средств разработки.
 2. Веб-тиркемелерди иштеп чыгуу бул чөйрөдө иштеген көптөгөн компаниялар үчүн барган сайын актуалдуу темага айланууда жана ошол эле учурда замандын талабы болуп саналат. Макалада веб-тиркемени түзүүнүн негизги куралдары берилген, веб-тиркеме системаларын түзүү үчүн эң ылайыктуу куралдар сунушталат. Ошондой эле, бул каражаттардын артыкчылыктары жана кемчиликтери каралат. Бул макалада веб-тиркеме иштеп чыгуу сыяктуу программалоонун чөйрөсү талданат. Ал эки түргө бөлүнөт: бэк-энд жана фронт-энд. Веб-сайттын сырткы кабыгы деп аталган фронттун компоненттери каралат. Сайттарды түзүү үчүн негизги программалоо тилдери, ошондой эле код жазууну жөнөкөйлөтүү үчүн атайын электрондук китепканалар каралат. Келтирилген платформалардын ар биринин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү, ошондой эле иштеп чыгуучуга өнүктүрүү куралдарынын кеңири тандоосу менен камсыз кылган өзүнүн чөйрөсү бар экени айтылат.
 3. This article introduces the main tools for building web applications and recommends the most appropriate tools for building web application systems. The advantages and disadvantages of these tools are also considered. This article analyzes such an area of programming as the development of web applications. It is divided into two types: back-end and front-end. External components, also known as the external shell of the website, are considered. The main programming languages for creating websites, as well as special electronic libraries to simplify writing code, are considered. It is said that each of the mentioned platforms has its own capabilities and limitations, as well as its own environment, which provides the developer with a wide choice of development tools.
Негизги сөздөр
 1. вeб-приложение, современные технологии, инструменты, бэк-енд, фронт-энд, кросс-платформа, браузер, сервер.
 2. веб-тиркеме, заманбап технологиялар, инструменттер, бэк-энд, фронт-энд,кросс-платформа, браузер, сервер.
 3. web application, modern technologies, tools, backend front-end, cross-platform, browser, server.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Турдубаева Жылдыз Алимбековна, Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат технических наук, и.о. доцента.
 2. Турдубаева Жылдыз Алимбековна, Ош технологиялык университети, Ош шаары, КР, техника илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 3. Zhyldyz Turdubaeva, Osh Technological University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of technical sciences, acting associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Цитаталоо
 • Турдубаева Ж.А. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 30-32