Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Рыскулова Г.У., Досалиева М.М.
 2. Рыскулова Г.У., Досалиева М.М.
 3. G.U. Ryskulova, M.M. Dosalieva
Макаланын аты
 1. ЦЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
 2. КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨСҮНҮН БАЛА ТАРБИЯЛООДОГУ БААЛУУЛУКТАРЫ
 3. VALUES OF THE KYRGYZ FAMILY IN RAISING CHILDREN
Аннотация
 1. В этой статье рассматривается роль и значение обычаев и традиций в воспитании детей в кыргызской семье. В нем также перечислены некоторые недостатки, которые игнорируют современные семьи, как их можно предотвратить, а также о последствиях ожидавшие из-за игнорирования этих проблем. В статье подчеркивается, что семейное воспитание является ключевым фактором в формировании индивидуальных качеств, взглядов, мыслей и убеждений и имеет особое значение в развитии ребенка. Первоначальное воспитательное влияние, полученное от семьи, способствует развитию общей духовной культуры человечества. Было отмечено, что основная цель семейного воспитания - подготовить ребенка к браку, забота о его развитии как личности, научить его правилам жизни на будущее. В конце статьи была предоставлена информация о том, как привить детям национальный характер и мировоззрение кыргызского народа.
 2. Бул макалада кыргыз үй-бүлөсүнүн бала тарбиялоосунда каада-салттын, үрп-адаттын алган орду, мааниси тууралуу сөз болот. Ошондой эле азыркы заманбап үй-бүлөлөр маани бербей келе жаткан айрым мүчүлүштүктөр саналып, алардын алдын алуу чаралары белгиленип, аягында айтылган учурларга көңүл бурулбаса кандай кесепеттер орун алышы мүмкүндүгү айтылат. Макалада ар бир адамдын өзүнө мүнөздүү сапаттын, көз караштын, ой жүгүртүүнүн жана ынанымынын калыптануусунда үй-бүлөдө алган тарбиясы негизги башат болуп, ал баланын өсүүсүндө өзгөчө мааниге ээ экени белгиленет. Үй-бүлөдөн алган баштапкы тарбиялык таасир адамзатынын жалпы рухий маданиятынын өнүгүшүнө себепкер болот. Үйбүлөдөгү тарбиянын негизги эле максаты баланы турмушка даярдоо болуп саналары белгиленип, аны адам катары калыптанышына кам көрүү, болочок турмушу үчүн мурунтан калыптанган жашоо эрежелерин үйрөтүүгө басым жасалды. Макаланын жыйынтыгында кыргыз элинин улуттук мүнөзүн, дүйнө таанымын балага кантип сиңирүү жолдору жөнүндө да маалымат берилди.
 3. This article examines the role and significance of customs and traditions in raising children in a Kyrgyz family. It also lists some of the shortcomings that modern families ignore, how they can be prevented, and the consequences awaiting them from ignoring these problems. The article emphasizes that family education is a key factor in the formation of individual qualities, attitudes, thoughts and beliefs and is of particular importance in the development of a child. The initial educational influence received from the family contributes to the development of the general spiritual culture of mankind. was noted that the main goal of family education is to prepare a child for marriage, take care of his development as a person, and teach him the rules of life for the future. At the end of the article, was provided the information about how to instill in children the national character and worldview of the Kyrgyz people.
Негизги сөздөр
 1. национальный характер, мировоззрение, эмоциональная атмосфера, восприятие, семейное воспитание, нравственное сознание, мышление, ясность, раннее воспитание, правила поведения.
 2. улуттук мүнөз, дүйнө тааным, эмоциялык атмосфера, кабыл алуу, үй-бүлө тарбиясы, адептик аңсезимдүүлүк, ой жүгүртүү, тунук сезим, алгачкы тарбия, жүрүм-турум эрежеси.
 3. national character, worldview, emotional atmosphere, perception, family education, moral consciousness, thinking, clarity, early education, rules of behavior.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Рыскулова Гульзат Уметкуловна, Жалал-Абадский государственный университет им. Б.Осмонова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент. Досалиева Мунайым Молдалиевна, ЖалалАбадский государственный университет им. Б.Осмонова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Рыскулова Гульзат Уметкуловна, Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Досалиева Мунайым Молдалыевна, Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Gulzat Ryskulova, Jalal-Abad state university by name of B.Osmonov, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Munayim Dosalieva, Jalal-Abad state university by name of B. Osmonov, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Рыскулова Г.У., Досалиева М.М. ЦЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 272-276