Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Былыкова М.М.
 2. Былыкова М.М.
 3. M.M. Bylykova
Макаланын аты
 1. УРОК – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
 2. САБАК – ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН СЫНОО АЯНТЧАСЫ
 3. LESSON – A PLATFORM FOR TESTING TECHNOLOGIES
Аннотация
 1. Связано ли это с тем, что Кыргызстан в последние годы открывается и раскрывается миру, или закономерности прогресса сами подтолкнули его к этому, говорит о том, что в систему образования, которая существует уже почти полвека, вливаются новые содержание, формы, формы обучения, которых раньше не было в любой точке мира. Мы же, попадая под порывы всевозможных «технологий» и «инноваций», часть из них берем на себя, а часть не можем «переварить» и «заикаемся». К тому же советская педагогика и школьная практика считали учителя-новатора тем, кто привносил в урок чтото новое, ранее не знакомое. Мы являемся свидетелями того, как эта инерция с новой силой проникает в сферу образования суверенного Кыргызстана на традиционном конкурсе «Учитель года». Но ученые-методисты удивляются тому, насколько вливаются в нас новые формы обучения, не уступая место классно-урочной форме, которая зародилась на Западе дватри столетия назад, а значит, проверенный веками метод еще долго будет существовать. В этой статье речь пойдет об этих проблемах.
 2. Соңку жылдарда Кыргызстан дүйнөгө ачылып жана өзүн ачып жатканга байланыштуубу, же прогресстин мыйзам ченемдүүлүгү өзү ушуга түрттүбү, айтор, жарым кылымдай бирдей калыпта келген билим берүү системабызга дүйнөнүн ар кандай жагынан мурда билбеген окутуунун жаңы мазмуну, формасы, түрлөрү агылып кирүүдө. Биз болсо күргүштөп кирген түрдүү «технологиялардын» жана «инновациялардын» шамалына кабылуу менен айрымдарын өзүбүзгө алсак, айрымдарын «аш кыла албай» «какап» турабыз. Анын үстүнө советтик педагогика жана мектеп практикасы ким сабагына мурда тааныш эмес, жаңы бир нерселерди киргизе койсо, ошону новатор мугалим деп эсептеп, сый-ургалдын баарын ошого ыйгарып иймей өнөкөт таап алган экен. Ошонун инерциясы эгемендүү Кыргызстандын билим берүү тармагына мурдагыдан да күргүштөп, жаңы күч менен кирип атканына салтка айланган «Жыл мугалими» конкурсунда күбө болуп жүрөбүз. Бирок окутуунун жаңы формалары бизге канчалык аралашып жаткан менен анын тээ Батыштан эки-үч кылым мурда дүйнөгө тараган класс-сабак формасы орун-очогун башкаларга бошотпой келе жатат, демек, кылымдар сынаган ыкма дале көпкө барарын окумуштуу методисттер тан алып отурат. Бул макалада мына ушу өңүттөгү маселелер тууралуу сөз болот.
 3. Whether this is due to the fact that Kyrgyzstan in recent years opened and revealed to the world, or the patterns of progress themselves pushed him to do it, says that in the education system, which has existed for almost half a century, join new content, forms, forms of education, which did not exist anywhere in the world. We, however, fall under the gusts of all sorts of "technologies" and "innovations", some of them take on themselves, and some can not" digest "and"stutter". In addition, Soviet pedagogy and school practice considered the teacher-innovator to be the one who brought something new to the lesson, something previously unfamiliar. We are witnessing how this inertia penetrates with new force into the sphere of education of the sovereign Kyrgyzstan at the traditional competition "Teacher of the Year". But methodologists are surprised at how much new forms of learning are pouring into us, without giving way to the class-based form that originated in the West two or three centuries ago, which means that the method that has been tested for centuries will continue to exist for a long time. This article will focus on these issues.
Негизги сөздөр
 1. урок, инновации, обучение, технологии обучения, интеграция, методы.
 2. сабак, инновация, окутуу, окутуунун технологиялары, интеграция, ыкма, методдор.
 3. lesson, innovation, learning, learning technologies, integration, methods.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Былыкова М.М., Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Былыкова М.М., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. M. Bylykova, Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Былыкова М.М. УРОК – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 260-266