Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Барыш Ферхат
 2. Барыш Ферхат
 3. Barysh Ferhat
Макаланын аты
 1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЫБОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 2. ШАЙЛОО ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАКШЫРТУУДАГЫ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР
 3. THE SOME ISSUES IN THE IMPROVEMENT ELECTION TECHNOLOGIES
Аннотация
 1. В статье рассматриваются вопросы избирательной системы, использования современных политических технологий в избирательных кампаниях. Существование современных изменений в избирательной системе государств подтверждается новыми условиями общественного развития. С момента провозглашения независимости Кыргызстана в избирательную систему был внесен ряд изменений, направленных на устранение недостатков предыдущих избирательных кампаний, которые были закреплены в законе. Преимущества внедрения технических технологий из опыта развитых стран, наряду с повышением эффективности выборов в Кыргызстане, также показывают, что существуют значительные проблемы. Был проведен сравнительный анализ технологии проведения избирательной компании в Кыргызстане с опытом зарубежных стран. В статье оцениваются преимущества внедрения современных технологий для совершенствования избирательной системы.
 2. Макалада шайлоо системасы, шайлоо компанияларындагы заманбап саясий технологиялардын колдонушундагы көйгөйлүү суроолор каралды. Мамлекеттердин шайлоо системасында заманбап өзгөрүүлөрдүн болуп турушу коомдук өнүгүүнүн жаңы шарттары менен ырасталат. Кыргызстан өзүнүн көз карандысыз мамлекет экендигин жарыялагандан баштап улам мурунку шайлоо компанияларында кездешкен мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн шайлоо системасына бир катар өзгөртүүлөр киргизилген жана алар мыйзамдык негизде бекемделген. Өнүккөн чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан алынган техникалык технологияларды ишке киргизүүнүн жүрүшүндөгү артыкчылыктар, Кыргызстанда шайлоолорду өткөрүүнүн эффективдүүлүгүн арттыруу менен катар бир кыйла проблемалардын бар экендигин дагы айгинеледи. Кыргызстандагы шайлоо компаниясын өткөрүү технологиясы чет өлкөдөгү шайлоо компаниясын өткөрүүдөгү тажрыйбалар менен салыштырылып анализ кылынды. Макаладагы шайлоо системасын жакшыртуудагы заманбап технологиялардын киргизилишиндеги артыкчылыктарга баа берилди.
 3. The article deals with the problems of the electoral system, the use of modern political technologies in election campaigns. The existence of modern changes in the electoral system of states is confirmed by the new conditions of social development. Since the proclamation of Kyrgyzstan's independence, a number of changes have been made to the electoral system aimed at eliminating the shortcomings of previous election campaigns, which were enshrined in the law. The advantages of introducing technical technologies from the experience of developed countries, along with increasing the efficiency of elections in Kyrgyzstan, also show that there are significant problems. A comparative analysis of the technology of conducting an election campaign in Kyrgyzstan with the experience of foreign countries was carried out. The article assesses the advantages of introducing modern technologies to improve the electoral system.
Негизги сөздөр
 1. выборы, технологии, системы, современное, международное, закон, демократия.
 2. шайлоо, технология, система, заманбап, эл аралык, мыйзам, демократия.
 3. elections, technologies, systems, modern, international, law, democracy.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Барыш Ферхат, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Барыш Ферхат, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Barysh Ferhat, Bishkek state university by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Барыш Ферхат НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЫБОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 228-231