Жаңы саны

2021, №: 6

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Исабаева Н.А.
 2. Исабаева Н.А.
 3. N.A. Isabaeva
Макаланын аты
 1. ПАМИР В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ
 2. ПАМИР БАТЫШ ЖАНА ОРУС ОКУМУШТУУЛАРЫНЫН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ
 3. PAMIR IN THE STUDIES OF RUSSIAN AND WESTERN SCIENTISTS
Аннотация
 1. На протяжении многих веков Памир был предметом обширных исследований из-за растущих геополитических интересов великих держав, так как Памир в настоящее время является узлом неразрешенных противоречий между рядом государств. Бесценные сведения, собраными учеными Российской Империей, до сих пор используются в научном сообществе, как ценный источник. Информация о регионе от западных исследователей была опубликована во многих зарубежных научных журналах. Исследования зарубежных авторов часто подвергались критике со стороны российских ученых. Информацию можно найти с обеих сторон в соответствии с их политическими интересами. Информацию об истории, культурной самобытности и других аспектах памирских кыргызов, представляющих для нас первостепенный интерес, можно найти в трудах западных и российских исследователей.
 2. Памир аймагы кылымдар бою улуу державалардын геосаясий кызыкчылыгын артыргандыгы үчүн ар тараптуу изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. Орус империясы тарабынан жүргүзүлгөн чалгындоо иштериндеги жыйналган маалыматтар бүгүнкү күнгө чейин илимий чөйрөдө баалуу булак катары колдонулууда. Батыш изилдөөчүлөрдөн алынган аймак тууралуу маалыматтар, көптөгөн чет элдик илимий журналдарга жарыяланган. Көпчүлүк учурда алардын изилдөөлөрү орус окумуштууларынын сынына кабылган. Эки тараптан тең өз саясий кызыкчылыгына ылайык маалыматтарды кездештирүүгө болот. Орус империясы тарабынан Памирде, изилдөөдөн башка да ар кандай иш аракеттер жүргүзүлгөн. Орус бийлиги алгачкы иш аракетин каратылган аймакты коргоодон баштаган. Орустар геосаясий атаандашына айланган Кытай бийлиги менен алака түзүү, өзгөчө мааниге ээ болгон. Биздин түпкү кызыкчылыгыбыз болгон Памир кыргыздарынын тарыхы, маданий өзгөчөлүгү жана башка ушул өңүттөгү маалыматтарды, Батыш жана орус изилдөөчүлөрүнүн эмгектеринен кездештирүүгө болот.
 3. In the works of Pamir and Russian's scientists and researchers. Due to the fact that Pamir region increased the geopolitical interests of the great powers, different researches have been carried out of two sides. The information which was collected by the Russian Empire is still used as a valuable source to the present day. The information about region taken from the western researchers have been published in many foreign scientific journals. In many cases their researches had been criticised by Russian researchers. There can be noticed the information according to political interests in both sides. The Pamir Kyrgyz 's history, cultural features and other information which are our main interest can be found in the works of the Western and Russian researchers.
Негизги сөздөр
 1. Памир, геополитика, адаптация, миграция, конкуренция, источники, стратегия, дипломатия.
 2. Памир, геосаясат, адаптациялоо, жер которуу, атаандаштык, булактар, стратегия, дипломатия.
 3. Pamir, geopolitics, adaptation, migration, competition, sources, strategy, diplomacy.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Исабаева Назгул Акылбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доцент.
 2. Исабаева Назгул Акылбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, доцент.
 3. Nazgul Isabaeva, Kyrgyz national university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Исабаева Н.А. ПАМИР В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 181-186