Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Арнст А.А.
 2. Арнст А.А.
 3. A.A. Arnst
Макаланын аты
 1. РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
 2. МЕЙКИНДИКТЕ ӨНҮГҮҮНҮ ЗАМАНБАП САЯСАТЫН ИШКЕ АШЫРУУДА ТРАНСПОРТТУК ФАКТОРДУН РОЛУ
 3. THE ROLE OF THE TRANSPORT FACTOR IN THE IMPLEMENTATION MODERN SPATIAL DEVELOPMENT POLICY
Аннотация
 1. В современных условиях особую значимость приобретает решение задачи непрерывного совершенствования инфраструктурной составляющей, что становится базовым условием для устойчивого функционирования и поступательного социально-экономического развития в эпоху глобализации. Цель статьи заключается в рассмотрении основных подходов и идей пространственного развития на основе модернизации транспортной инфраструктуры регионов. В ходе исследования проведен анализ различных теорий пространственного развития, опирающихся на идею модернизации транспортной инфраструктуры и особую роль транспортного фактора. Установлено, что в ряде теорий пространственного развития на протяжении их эволюции отмечалось особое значение инфраструктурной составляющей и транспортного фактора, однако ее роли в числе других компонентов пока еще уделяется недостаточное значение. Сделан вывод о том, что современная реализация идей регионального развития ориентирована на использование комплексного и интегративного подходов, включающего, в том числе, и важнейшую составляющую – модернизацию транспортной инфраструктуры. Вместе с тем, необходимость систематизации разрозненных разработок в рассматриваемом направлении, а также имеющегося практического опыта, накладывает ограничения на использование региональными органами власти современных идей в области теорий пространственного развития на основе модернизации транспортной инфраструктуры. В связи с этим в современных условиях требуется активизация и дальнейшее продолжение научно-методологических исследований в рассматриваемом направлении.
 2. Заманбап шарттарда инфраструктуралык түзүүчүнү үзгүлтүксүз өркүндөтүү маселелерин чечүү өзгөчө мааниге ээ болууда, бул глобализация доорунда туруктуу иштөөсү жана социалдык-экономикалык өнүгүүнүн алга илгерилеши үчүн базалык шарт болуп калууда. Макаланын максаты аймактардын транспорттук инфраструктурасын модернизациялоонун негизинде мейкиндик өнүгүүсүнүн негизги ыкмаларын жана идеяларын карап чыгуу болуп саналат. Изилдөөнүн жүрүшүндө транспорт инфраструктурасын модернизациялоо идеясын жана транспорт факторунун өзгөчө ролун көздөгөн мейкиндик өнүгүүсүнүн ар кандай теорияларын талдоо жүргүзүлгөн. Белгилүү болгондой, бир катар теорияларда эволюция мезгилинде мейкиндиктик өнүгүүнүн орун алышы инфраструктуралык компоненттин жана транспорт факторунун өзгөчө мааниси болуп саналды, бирок башка компоненттеринин арасында анын ролун азырынча жетиштүү маани берилген эмес. Региондук өнүгүүнүн идеяларын заманбап жүзөгө ашыруу, анын ичинде эң маанилүү түзүүчү – транспорт инфраструктурасын жаңылоону камтыган комплекстүү жана интеграциялык мамилелерди пайдаланууга багытталган корутунду жасалган. Ошону менен бирге, каралып жаткан багыттагы чаржайыт иштеп чыгууларды системалаштыруу зарылдыгы, ошондой эле колдо болгон практикалык тажрыйбаны, транспорттук инфраструктураны модернизациялоонун негизинде мейкиндиктик өнүгүүнүн теориялары жаатындагы региондук бийлик органдары тарабынан заманбап идеяларды пайдаланууга чектөөлөрдү киргизет. Ушуга байланыштуу азыркы шарттарда каралып жаткан багытта илимий-методологиялык изилдөөлөрдү активдештирүү жана андан ары улантуу талап кылынат.
 3. In modern conditions, the solution of the problem of continuous improvement of the infrastructure component is of particular importance, which becomes the basic condition for sustainable functioning and progressive socio-economic development in the era of globalization. The purpose of the article is to consider the main approaches and ideas of spatial development based on the modernization of the transport infrastructure of the regions. The study analyzes various theories of spatial development based on the idea of modernization of transport infrastructure and the special role of the transport factor. It is established that in a number of theories of spatial development, during their evolution, the special importance of the infrastructure component and the transport factor was noted, but its role among other components is still given insufficient importance. It is concluded that the modern implementation of the ideas of regional development is focused on the use of integrated and integrative approaches, including, among other things, the most important component – the modernization of transport infrastructure. At the same time, the need to systematize disparate developments in this direction, as well as the existing practical experience, imposes restrictions on the use by regional authorities of modern ideas in the field of spatial development theories based on the modernization of transport infrastructure. In this regard, in modern conditions, it is necessary to intensify and further continue scientific and methodological research in this direction.
Негизги сөздөр
 1. пространство, политика, региональная политика, теория развития, транспорт, модернизация.
 2. мейкиндик, саясат, аймактык саясат, өнүктүрүү теориясы, транспорт, өркүндөтүү.
 3. theory of spatial development, regional policy, transport infrastructure, modernization.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Арнст Андрей Александрович, Международный университета им. К.Ш. Токтомаматова, г.ЖалалАбад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Арнст Андрей Александрович, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Andrey Arnst, International University by name of K.Toktomamatov, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Арнст А.А. РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 104-107