Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Токтосунов Т.А., Токонова Н.Т
 2. Токтосунов Т.А., Токонова Н.Т
 3. T.A. Toktosunov, N.T. Tokonova
Макаланын аты
 1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ОБИТАЮЩИХ ВБЛИЗИ АК-ТЮЗ И ОРЛОВКА
 2. АК-ТЮЗ КЫШТАГЫНА ЖАНА ОРЛОВКА ШААРЫНА ЖАКЫН АЙМАКТАРДА ЖАШАГАН ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ГЕМОТОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
 3. HEMATOLOGICAL INDICATORS OF THE BLOOD OF VERTEBRATE ANIMALS LIVING AROUND AK-TYUZ AND ORLOVKA
Аннотация
 1. В данной статье рассматриваются гематологические показатели крови у позвоночных животных обитающих вблизи хвостохранилищ. В настоящее время одним из актуальных проблем является загрязнение окружающей среды хвостохранилищами, что может негативно повлиять на состояние крови мелких позвоночных животных. Одним из показателей каких-либо нарушений организма является общий анализ крови. Поэтому изучение гематологических показателей крови, целесообразно для выявления влияния неблагоприятных условий окружающей среды на организм в целом. Которые могут вызвать повреждения, мутации или к развитию каких-либо заболеваний. Исследованы основные показатели крови, такие как общий анализ крови, сахар, холестерин у исследованных животных. Для экспериментального исследования были отловлены особи обыкновенной полевки Microtus arvalis Pall., обитающие в п.г.т. Ак-Тюз и г. Орловка Чуйской области. По результатам полученных данных были обнаружены некоторые отклонения в биохимическом составе крови.
 2. Макалада калдык сактоочу жайлардын жанында жашаган омурткалуу жаныбарлардын канынын гематологиялык көрсөткүчтөрү каралат. Азыркы учурда, курчап турган чөйрөнүн калдыктар менен булгануусу актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп саналып, майда омурткалуу жаныбарлардын канынын абалына терс таасирин тийгизет. Организмдеги ар кандай бузулуулардын көрсөткүчтөрүнүн бири - бул кандын жалпы анализи болуп саналат. Ошондуктан, кандын гематологиялык көрсөткүчтөрүн изилдөө айлана-чөйрөнүн жагымсыз шарттарынын бүтүндөй организмге тийгизген таасирин аныктоодо максатка ылайыктуу. Мындай таасирлер организмди зыянга учуратып, мутацияга же кандайдыр бир оорунун өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн. Изилденген жаныбарларда кандын жалпы анализи, кандагы канттын саны, холестерин аныкталган. Эксперименталдык изилдөө үчүн жаныбарлардан Чүй облусунун Ак-Түз шаар тибиндеги кыштагына жана Орловка шаарына жакын аймактарда жашаган кадимки момолойдун Microtus arvalis Pall. Особдору кармалып алынган. Алынган жыйынтыктардын негизинде, кандын биохимиялык көрсөткүчтөрүндө кээ бир нормадан четтөөлөр байкалган.
 3. This article examines the hematological parameters of blood in vertebrates living near the tailing dumps. At present, one of the urgent problems is environmental pollution from tailing dumps, which can negatively affect the blood state of small vertebrates. One of the indicators of any disorders of the body is a complete blood count. Therefore, the study of hematological blood parameters is advisable to identify the effect of unfavorable environmental conditions on the body as a whole. Which can cause damage, mutation or the development of any disease. The main indicators of blood, such as complete blood count, sugar, cholesterol in the studied animals, were investigated. For the experimental study, individuals of the common vole Microtus arvalis Pall., Living in the towns of Ak-Tyuz and the town of Orlovka, Chui oblast, were caught. According to the results of the data obtained, some deviations in the biochemical composition of the blood were found.
Негизги сөздөр
 1. гематологические показатели, радиационный фон, техногенное загрязнение, состав крови, реагенты, грызуны, биохимические показатели, нейтрофилы.
 2. гематологиялык параметрлер, радиациалык фон, техногендик булгоо, кан составы, реагенттер, кемирүүчүлөр, биохимиялык параметрлер, нейтрофилдер.
 3. hematological parameters, radiation background, technogenic pollution, blood composition, reagents, rodents, biochemical parameters, neutrophils.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Токтосунов Тимур Асанович, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, доцент. Токонова Назик Талантовна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Токтосунов Тимур Асанович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент. Токонова Назик Талантовна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Timur Toktosunov, Kyrgyz national university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, associate professor. Nazik Tokonova, Kyrgyz national university by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, master’s degree student.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Токтосунов Т.А., Токонова Н.Т ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ОБИТАЮЩИХ ВБЛИЗИ АК-ТЮЗ И ОРЛОВКА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 40-42