Жаңы саны

2022, №: 2

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Молдошев А.М., Токторбек кызы Ж.
 2. Молдошев А.М., Токторбек кызы Ж.
 3. A.M. Moldoshev, Toktorbek kyzy Zh.
Макаланын аты
 1. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ
 2. ХИМИЯ ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН ТЕСТ БОЮНЧА ТЕКШЕРҮҮ
 3. TEST CONTROL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE IN CHEMISTRY
Аннотация
 1. Тест – это инструмент, краткое стандартизованное испытание, в основе которого лежит специально подготовленный набор заданий, позволяющих объективно и надежно оценить исследуемые качества на основе использования статистических методов. Тесты – это задания, состоящие из ряда вопросов с несколькими вариантами ответов на них по выбору, при этом верный вариант ответа всего один. С их помощью можно получить информацию об уровне усвоения элементов знаний, о сформированности умений и навыков учащихся по применению знаний в различных ситуациях. Контроль и оценка учебных достижений учащихся является обязательным компонентом каждого урока. Введение тестового контроля при обучении существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность учеников. Тестирование является одновременно учебным упражнением и средством контроля. Использование тестовых заданий, как средство обучения, является эффективным и оправданным с точки зрения дидактики.
 2. Тест – статистикалык методдорду колдонуу менен атайын даярдалган бир нече тапшырмалардагы изилденүүчү сапатты ишенимдүү жана калыстык баалоо боюнча стандартташтырылган сыноо инструменти. Тест – бир нече варианттан жана бир катар сыроолордон түзүлгөн тапшырма. Берилген суроолордун ичинен бир гана туура жоопту таңдап алуу керектиги айтылат. Окуучулар алган билимдерин ар кандай жагдайда колдонуу учурунда билимдеринин, көнүмдөрүнүн калыптанышын жана өздөштүрүлүшүн тесттин жардамы менен маалымат алууга болот. Окуучулардын өз алдынча иштерди аткарууда жана өтүлгөн окуу материалдарды кайталоодо тесттик тапшырмаларды колдонуу ылайыктуу келет. Окуу процесстин учурунда тест боюнча текшерүүнү киргизүү окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттырат. Тест тапшырмасын сабактын бардык этаптарында колдонуу ылайыктуу. Мугалим тесттин жардамы менен окуучулардын билим деңгээлин жана алардын жетишпегендиктерин аныктоо менен андан кийин окутуу процессинин сапатын кандайча жакшыртуу боюнча милдеттерин ачыктайт. Дидактиканын көз карашы боюнча тест тапшырмалары окутуунун эффективдүү каражаты катары каралат.
 3. A test is a tool, a short standardized test, which is based on a specially prepared set of tasks that allow the evaluation of the studied qualities objectively and reliably by using statistical methods. Tests are tasks that consist of a series of questions and several possible answers to them to choose in each case the correct one. It will help to get information about the achievements, the development of student's skills and abilities to apply knowledge in various situations. Monitoring and evaluating students' academic achievements are a mandatory component of each lesson. Applying test control in teaching significantly improves motivation of learning and the interest of students. Testing is both exercise training and a control tool. From the didactic point of view, the use of test as a teaching tool is effective and reasonable means.
Негизги сөздөр
 1. тестовые задания, знания и умения учеников, текущий тематический и итоговый контроль, дифференцированная работа, индивидуальная работа.
 2. тест тапшырмасы, окуучулардын билимдери жана көнүмдөрү, учурдагы, тематикалык, жыйынтык текшерүү, дифференциалдык иштер, жекече иштер.
 3. test, knowledge and skills of students, current thematic and final assessment, differentiated work, individual work.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Молдошев А.М., Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, профессор. Токторбек кызы Ж., Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Молдошев А.М., И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, профессор. Токторбек кызы Ж., И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. A.Moldoshev, Kyrgyz State University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, professor. Toktorbek kyzy Zh., Kyrgyz State University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, master's degree student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Молдошев А.М., Токторбек кызы Ж. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 1. C. 16-18