Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Карыбекова Г.Б.
 2. Карыбекова Г.Б.
 3. G.B. Karybekova
Макаланын аты
 1. ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАҢГИЗАТТАРДЫ МЫЙЗАМСЫЗ ЖҮГҮРТҮҮГӨ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ТАРМАГЫНДАГЫ САЯСАТЫ
 3. POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON AGAINST ILLICIT DRUG TRAFFICKING
Аннотация
 1. Статья посвящена национальной политике в области наркотиков в Кыргызской Республике. Описываются некоторые моменты наркотической ситуации страны более раннего периода (с 1916 г.) и до настоящего времени. Рассматривается динамика роста употребления наркотиков, и описывается, к чему может привести злоупотребление наркотиков, точнее, каким последствиям может принести (видам заболеваний, зависимостей и т.д.). В политике в области наркотиков любой страны, государство берет полную ответственность за сохранение здоровья своего населения и без политической воли невозможно осуществить любую стратегию или концепцию в области наркополитики страны. Государство осуществляет свою политику в области наркотиков напрямую через своих правоохранительных органов, сотрудничая с другими государствами и институтами разного уровня (международные, региональные и т.д.).
 2. Макала Кыргыз Республикасындагы улуттук баңги саясатына арналган. 1916-жылдагы мезгилден баштап азыркы учурга чейинки өлкөдөгү баңгизаттын абалынын негизги фактылары баяндалган. Баңгизаттарды колдонуунун өсүшүү жана динамикасы каралып, баңгилик эмнеге алып келиши мункун, тагыраак айтканда, кандай кесепеттерге алып келиши сүрөттөлөт (мисалы, оорулардын түрлөрү, жана башка кесепеттер). Ар бир мамлекеттин баңги саясатында мамлекет өз калкынын ден-соолугун сактоо үчүн толук жоопкерчиликти алат жана саясий эрксиз өлкөнүн баңги саясаты жаатында кандайдыр бир стратегияны же концепцияны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Мамлекет баңгизат жаатындагы саясатын түздөн-түз укук коргоо органдары аркылуу ишти ашырат, ошондой эле башка мамлекеттер жана ар кандай деңгээлдеги институттар (эл аралык, регионалдык, жана башка) менен кызматташат.
 3. The article explains national drug policy in Kyrgyz Republic. The author outline the drug situation in the country from 1916. The dynamics of the growth of drug use in the country can lead to certain diseases, addiction etc. Through the drug policy, the government sets forth that it will be fully responsible for maintaining the health of its population. However, the political will to implement the policy remains a big question. Without a political will, it is difficult to adopt any strategy or concept in the area of drug policy. The state implements its policy in the field of drugs directly through its law enforcement agencies in cooperation with other states and institutions of different levels (international, regional and local).
Негизги сөздөр
 1. национальная политика, наркотики, болезни, стратегия, здоровье, ответственность, население
 2. улуттук саясат, баңгизат, оорулар, стратегия, ден-соолук, жоопкерчилик, калк
 3. national policy, drug, diseases, strategy, health, responsibility, population
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Карыбекова Гульзар Борисовна, Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызская Республика старший научный сотрудник.
 2. Карыбекова Гульзар Борисовна, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага илимий кызматкери.
 3. Gulzar Karybekova, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior researcher
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Карыбекова Г.Б. ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 243-246