Жаңы саны

2022, №: 2

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
 2. Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
 3. K.A. Tairov, Sh.B. Sherov
Макаланын аты
 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА СУЛЮКТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОТВАГА И ТРУД В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
 2. УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ, ФРОНТТОГУ ЖАНА ООРУКТАГЫ КҮЖҮРМӨН ЭРДИКТЕРИ
 3. SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE CITY OF SULUKTA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR, COURAGE AND WORK IN THE REAR AND AT THE FRONT
Аннотация
 1. Информация о вкладе всего Кыргызстана в победе второй мировой войне много но о вкаладах конкретных регионов страны очень малоизучено. Город Сулюкта считается как один из крупных центров производства угля Центральной Азии но о вкладе Сулюкты в победе почти нету специальных исследований. В статье анализируются показатели добычи угля в Сулюкте, и ее экономическое влияние. Также уточнялось качественный состав солдат и их количество. Некоторые дополнения к истории Героя Советского Союза Самату Садыкова, это история хотя оно вошла в научное пространство, но еще не получила широкого изучения, обсуждаются в нашей статье и даются ему рекомендации. Кроме того, была рассмотрена некоторая информация о работе женщин и молодежи в тылу во время войны в Сулюкте, а также о материальной, финансовой и другой помощи, оказываемой жителями города в целом для удовлетворения потребностей фронта.
 2. Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарындагы Кыргызстандын жеңиш үчүн кошкон салымы иликтенип жалпыланган маалыматтар көп болгону менен анын ичиндеги кайсыл бир аймактардын кошкон салымы боюнча изилдөөлөр айрым багыттары боюнча маалыматтарды кезиктирүүгө болот, алардын азыраак бөлүгү илимий-изилдөө иштерине камтылган. Бирок Орто Азиядагы көмүр өндүрүшүнүн очогу болгон Сүлүктү шаарынын экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы социалдык-экономикалык абалы, жеңиш үчүн кошкон салымы боюнча иликтөөлөр дээрлик жок. Аталган макалада Сүлүктүдөгү көмүр өндүрүүнүн көрсөткүчтөрү талдоого алынып, анын экономикалык багыттагы таасири, натыйжалары иликтөөгө алынды. Ошондой эле согушка барган жоокерлердин сапаттык курамы жана алардын саны боюнча маалыматтар такталды. Илимий айлампага кирип бирок кеңири изилдөөгө алына элек Советтер союзунун Баатыры наамын алган Самат Садыков тууралуу айрым толуктоолор макалабызда каралып ага карата сунуштар берилди. Мындан сырткары Сүлүктүдөгү согуш учурундагы аялдардын, жаштардын тылдагы эмгеги жана жалпы эле шаардын элинин фронттук муктаждыктарды чечүү үчүн жиберген материалдык, каржылык ж.б., жардамдары боюнча маалыматтардын айрым бир бөлүктөрү каралды.
 3. There is a lot of information about the contribution of the whole of Kyrgyzstan to the victory of the Second World War, but very little has been studied about the contributions of specific regions of the country. The city of Sulukta is considered as one of the major centers of coal production in Central Asia, but there is almost no special research on the contribution of Sulukta to the victory. The article analyzes the indicators of coal mining in Sulukta, its economic impact and results. The quality of the number of soldiers and their number were also clarified. Some additions to Samat Sadykov, who entered the scientific community, but has not yet received widespread study and received the title of Hero of the Soviet Union, are discussed in our article and recommendations are given to him. In addition, some information was considered about the work of women and youth in the rear during the war in Sulukta, as well as about material, financial and other assistance provided by residents of the city as a whole to meet the needs of the front
Негизги сөздөр
 1. город Сулюкта, производство угля, герои войны, нужды фронта, новые исследование.
 2. Сүлүктү шаары, көмүр өндүрүшү, Согуштун баатырлары, фронттун муктаждыктары, жаңы изилдөөлөр.
 3. Sulukta city, coal production, the heroes of the war, needs of the front, new research
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Таиров К.А., Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика, старший преподователь. Шеров Ш.Б., Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент.
 2. Таиров К.А., Баткен мамлекеттик университети, Баткен ш., Кыргыз Республикасы, ага окутуучу. Шеров Ш.Б., Баткен мамлекеттик университети, Баткен ш, Кыргыз Республикасы, техника илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Tairov K.A., Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, Senior Lecturer. Sherov Sh.B., Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, Ph.D. in History, Docent.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Таиров К.А., Шеров Ш.Б. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА СУЛЮКТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОТВАГА И ТРУД В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 218-222