Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Сайпидинова К.С., Каулбекова Р.А.
 2. Сайпидинова К.С., Каулбекова Р.А.
 3. K.S. Saipidinova, R.A. Kaulbekova
Макаланын аты
 1. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ПИЩИ КЫРГЫЗОВ
 2. КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ТАМАК АШЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
 3. FEATURES OF TRADITIONAL KYRGYZ FOOD
Аннотация
 1. В статье рассмотрены традиционные блюда, являющиеся одним из видов материальной культуры, сумевший сохранить этническую особенность кыргызского народа. Так же в статье использована информация об блюдах кыргызов в исследованиях П.И. Кушнера (Кнышева). Среди блюд кыргызов почетное блюдо – это мясо, его виды, их приготовление, а так же в статье дана информация о молочных продуктах. В предлагаемой статье говорится о молочных, мясных и мучных блюдах, являющихся основными видами традиционных кыргызских блюд и методы приготовления некоторых из них. Еще в статье рассматриваются информация о приготовлении молочных продуктов – айран, сүзмө, курут, каймак, сарымай, кымыз, быштак, являющимися особо ценными для кочевых народов, а также о переработке молока и увеличении видов молочных продуктов, повышении их качества и условиях их хранения на долгое время.
 2. Макалада кыргыз элинин этникалык ѳзгѳчѳлүгүн сактап кала алган материалдык маданияттын бир түрү болгон салттуу тамак-аш каралган. Ошондой эле макалада П.И. Кушнердин (Кнышевдин) изилдѳѳлѳрүндѳгү кыргыздардын тамак-ашы тууралуу маалыматтары колдонулган. Кыргыздардын тамак-ашынын ичинен сыйлуу тамак-аш ар эт, анын түрлѳрү, даярдалышы, ошондой эле сүт азыктары тууралуу да маалыматтар берилет. Сунушталып жаткан макалада кыргыздардын салттык тамак-ашын негизги түрлѳрү болгон сүттѳн, эттен, ундан жасалган тамактар жана алардын айрымдарынын жасалуу ыкмалары чагылдырылган. Көчмөн элдердин өзгөчө баалаган тамагы болгон сүттөн жасалган азыктардын – айран, сүзмѳ, курут, каймак, сарымай, кымыз, быштактын жасалышы, ошондой эле сүттү кайра иштетүү жана күндөлүк турмушунда сүт-азыктарынын түрлөрүн көбөйтүү аракеттери анын сапаттуулугунун жогорулашына жана көп убакытка чейин бузулбай сакталуу щарттары да каралган.
 3. The article discusses traditional dishes, which are one of the types of material culture, who managed to preserve the ethnic feature of the Kyrgyz people. Also in the article used information about the dishes of Kyrgyz in studies of P.I. Kouchner (Konyusheva). Among the dishes of Kyrgyz, the honorary dish is meat, its types, their preparation, as well as in the article there is information about dairy products. The proposed article refers to dairy, meat and flour dishes, which are the main types of traditional Kyrgyz dishes and methods of cooking some of them. The article also addresses information on the preparation of dairy products - Ayran, C-, Kurute, Kaimak, Sarymai, Kymyz, Film, which are particularly valuable for nomadic peoples, as well as the processing of milk and increasing the types of dairy products, improving their quality and storage conditions for a long time
Негизги сөздөр
 1. пища кыргызов, пища, молочные продукты, кумыс, мясная еда, мучное изделие, виды пищи.
 2. Кыргыздардын тамак-ашы, тамак-аш, сүт азыктары, кымыз, эт тамактары, ундан жасалган тамактар, тамак-аштын түрлѳрү.
 3. kyrgyz food, food, milk products, kums, meat food, flour product types of food.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Сайпидинова Карлыгач Сыргабековна, Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика. Каулбекова Ракия Абдрасуловна, Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент.
 2. Сайпидинова Карлыгач Сыргабековна, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. Каулбекова Ракия Абдрасуловна, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Saipidinova Karlyugach Syrgabekovna, Kyrgyz National University Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic. Kaulbekova Rakia Abdrasulovna, Kyrgyz National University Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Сайпидинова К.С., Каулбекова Р.А. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ПИЩИ КЫРГЫЗОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 214-217