Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Токтогулов А.А., Тотубаева А.Т.
 2. Токтогулов А.А., Тотубаева А.Т.
 3. A.A. Toktogulov, A.T. Totubaeva
Макаланын аты
 1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
 2. ЖАРАНДАРДЫН КАЙРЫЛУУЛАРЫН КАРООДО ЖОГОРКУ КЕҢЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН КАМСЫЗ КЫЛУУДАГЫ НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР
 3. THE MAIN QUESTIONS OF ENSURING THE ACTIVITIES OF THE JOGORKU KENESH FOR CONSIDERATION OF CITIZENS' APPEALS
Аннотация
 1. В данной статье рассматриваются основные вопросы обеспечения деятельности Жогорку Кенеша по реализации закона о порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан Кыргызской Республики. В научной статье определены направления надзора, аналитического, правового и информационного обеспечения прав и свобод граждан, которые тесно связаны с конституционными полномочиями по реализации закона о порядке рассмотрения обращений граждан. В ходе исследования определены механизмы взаимодействия депутатов Жогорку Кенеша с гражданами и избирателями и механизмы их взаимодействия. Кроме того, в статье научно проанализированы основные полномочия Секретариата фракций, отделов комитетов Жогорку Кенеша и Аппарата Жогорку Кенеша в организации работы в сфере личного приема граждан, рассмотрения предложений, заявлений и рекомендации граждан.
 2. Бул макалада Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылууларын жана даттанууларын кароонун тартиби жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы боюнча Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнүн камсыз кылуудагы негизги маселелер каралган. Илимий макалада парламент тарабынан чечилүүчү милдеттердин катарында жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу боюнча конституциялык ыйгарым-укуктары менен тыгыз байланышкан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин көзөмөлдүк-аналитикалык, укуктук жана маалыматтык камсыз кылуу багыттары аныкталган. Изилдөөнүн жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаттарынын жарандар жана шайлоочулар менен иш алып баруусу жана алардын өз ара аракеттеринин механизмдери негизги принциптерге негизделип белгиленген. Андан сырткары, макалада жарандарды шайлоочуларды жеке кабыл алуу, жарандардын сунуштарын, арыздарын, сунуштамаларын кароо тармагындагы ишти уюштурууда фракциялардын катчылыгынын, Жогорку Кеңештин комитеттеринин бөлүмдөрүнүн жана Жогорку Кеңештин Аппаратынын негизги ыйгарым укуктары илимий негизде талданган.
 3. This article discusses the main issues of ensuring the activities of Jogorku Kenesh on the implementation of the law on the procedure for consideration of appeals and complaints of citizens of the Kyrgyz Republic. The scientific article identifies the directions of supervision, analytical, legal and information support of the rights and freedoms of citizens who are closely related to constitutional powers to implement the law on the procedure for consideration of citizens' appeals. In the course of the study, the mechanisms of interaction between the deputies of the Jogorku Kenesh with citizens and voters and the mechanisms of their interaction are identified. In addition, the article scientifically analyzed the main powers of the secretariat of factions, departments of the Committees of the Jogorku Kenesh and the apparatus of Jogorku Kenesh in organizing work in the field of personal admission of citizens, consideration of proposals, applications and advice of citizens.
Негизги сөздөр
 1. гражданин, обращения, деятельность, Жогорку Кенеш, закон, избиратели, права граждан, полномочия.
 2. жаран, кайрылуулар, иш-аракеттер, Жогорку Кеңеш, мыйзам, шайлоочулар, жарандардын укуктары, ыйгарым укуктар.
 3. citizen, appeals, activity, Jogorku Kenesh, law, voters, citizens rights, powers
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Токтогулов А.А., Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор юридических наук, профессор. Тотубаева А.Т., Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Токтогулов А.А., Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, юридикалык илимдеринин доктору, профессор. Тотубаева А.Т., Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Toktogulov A.A., National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of legal sciences, professor. A.T. Totubaeva, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, graduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Токтогулов А.А., Тотубаева А.Т. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 192-195