Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Оморова Г.С., Пазылов Н.А., Мазитов Р.Я.
 2. Оморова Г.С., Пазылов Н.А., Мазитов Р.Я.
 3. G.S. Omorova, N.A. Pazylov, R.Ya. Mazitov
Макаланын аты
 1. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 2. ИШЕНИМ КАТ БОЮНЧА БҮТҮМДӨРДҮ ТҮЗҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
 3. FEATURES OF TRANSACTIONS BY PROXY
Аннотация
 1. В этой статье рассматривается особенности совершения сделок по доверенности и ключевым звеном для раскрытия данной темы является доверенность, которая является инструментом, порождающим у граждан гражданские права. Для реализации прав по доверенности имеет основное значение - это воля или же волеизъявление, а также отсутствие тех или иных обстоятельств, которые препятствовали бы исказить представление лица, т.е. доверителя, о существе предоставляемых полномочий. По своему определению воля или же волеизъявление должно совпадать, в противном случае их несоответствие может привести к недействительным сделкам. Сторонами доверенности являются доверитель («представляемый») и уполномоченное лицо («представитель», «доверенное лицо»). Доверитель обычно это физическое и юридическое лицо, которое передает и оформляет часть своих полномочий и обязанностей постороннему, чтобы он мог совершать юридически значимые действия, которые в зачастую часто нарушаются. Целью настоящей статьи является раскрыть и дать юридический анализ доверенности. Результаты данного исследования могут применяться как в научной, так и в практической деятельности для лиц, заинтересованных в развитии данного исследовательского направления. Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют философские, общенаучные и специальноюридические методы.
 2. Бул макалада ишеним кат боюнча бүтүмдөрдү түзүү өзгөчөлүктөрү каралат жана бул теманы ачууда негизги болуп ишеним кат саналып жарандардын граждандык укуктарын пайда кылуу инструмент катары таанылат. Ишеним кат боюнча укуктарды жөнгө салууда эң маанилүү бул эрк же болбосо каалоо, ошондой эле укуктарды берилгендиги жөнүндө ишеним кагаз берүүчү башкага ишеним көрсөтүүгө эч кандай бөгөттөр болбогондугу абзел. Өзүнүн аныктамасы боюнча эрк же болбосо каалоо бири-бирине туура келиши керек, башка учурларда алардын туура келбегендиги жараксыз бүтүмдөргө алып келиши мүмкүн. Ишеним каттын тараптары болуп ишеним көрсөтүүчү ("өкүл") жана ыйгарым укуктуу адам ("өкүл", "ишенимдүү адам") саналат. Ишеним берген жак адатта бул жеке жана юридикалык жак, юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жасоо үчүн өзүнүн ыйгарым укуктарын жана милдеттерин башка берет жана каттап берет, алар көбүнчө көп бузулууда. Бул макаланын максаты ишеним катты юридикалык анализдөө жана ачуу саналат. Бул изилдөөнүн натыйжаларын ушул изилдөө багытын өнүктүрүүдөгү кызыккан жактар үчүн илимде жана прикатикалык ишмердикте колдонууга болот. Изилдөөнүн методдору. Изилдөөнүн методологиялык негизин философиялык, жалпы илимий жана атайын-юридикалык методдор түздү.
 3. This article discusses the specifics of making transactions by proxy and the key link for the disclosure of this topic is the power of attorney, which is a tool that generates civil rights for citizens. For the exercise of rights under a power of attorney, it is of primary importance – it is the will or expression of will, as well as the absence of certain circumstances that would prevent the person, i.e. the principal, from distorting the idea of the essence of the powers granted. By definition, the will or expression of will must coincide, otherwise their discrepancy may lead to invalid transactions. The parties to the power of attorney are the principal ("represented") and the authorized person ("representative","proxy"). The principal is usually a natural and legal person who transfers and forms out part of his powers and duties to an outsider, so that he can perform legally significant actions that are often violated in the law. The purpose of this article is to disclose and give a legal analysis of the power of attorney. The results of this study can be applied both in scientific and in practical activities for people interested in the development of this research area. Research Methods. The methodological basis of the study consists of philosophical, general scientific and special legal methods.
Негизги сөздөр
 1. доверенность, доверитель, представитель, удостоверение, сделка, гражданский оборот, виды доверенности, Гражданский кодекс.
 2. ишеним кат, ишеним кат берүүчү, өкүл, күбөлөндүрүү, бүтүм, жарандык кайрылуу, ишеним каттын түрлөрү, Жарандык кодекс.
 3. power of attorney, principal, representative, certificate, transaction, civil turnover, types of power of attorney, Civil Code.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Оморова Гүлат Сатыбалдыевна, Ошский государственный, юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Пазылов Ниязбек Адылжанович, Ошский государственный, юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, доцент. Мазитов Равиль Ягсупович, Ошский государственный, юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, доцент.
 2. Оморова Гүлат Сатыбалдыевна, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Пазылов Ниязбек Адылжанович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, доцент Мазитов Равиль Ягсупович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, доцент
 3. Omorova Gulat Satybaldievna, Oshgui, Senior lecturer. N.A. Pazylov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of Legal Sciences, Associate Professor R.Ya. Mazitov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Оморова Г.С., Пазылов Н.А., Мазитов Р.Я. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ДОВЕРЕННОСТИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 180-183