Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Тургунбаев М.Ж.
 2. Тургунбаев М.Ж.
 3. M.Zh.Turgunbayev
Макаланын аты
 1. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНДА КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ МЕХАНИЗМДЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ
 3. ISSUES OF FORMATION OF EFFECTIVE MECHANISMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE KYRGYZ ECONOMY
Аннотация
 1. В данной статье рассмотрены совершенные механизмы управления, которые меняются и совершенствуются в силу изменений в программах социально-экономического и управленческого развития страны, в организационных структурах управления на всех уровнях, в системах управления производством, оказанием услуг и распределением. Аграрный сектор Кыргызстана представляет собой одну из основных воспроизводственных отраслей экономики республики. В нем производится 12-14% национального дохода. Одним из эффективных способов реструктурирования национальной экономики является кластерный подход к ее организации, и соответственно, стимулирование их создания и развития. При таком подходе объектом структурно-инновационной политики становится не отрасль, а взаимоотношения между взаимосвязанными видами деятельности или секторами, между конечными потребителями и производителями, между самими производителями и различными институтами. На современном этапе развития Кыргызстана одной из сложных проблем является создание структурной сбалансированности между тремя основными блоками отраслей промышленности: экспортносырьевым, обрабатывающим, наукоемким. Каждый из этих блоков требует создания соответствующей стратегии развития.
 2. Бул макалада агрардык башкаруу маселенин түрлөрүн карап чыгуу, алар өлкөнүн социалдык-экономикалык башкаруу өнүктүрүү программаларында, бардык деңгээлдеги уюштуруучулук түзүмдөрүндө, өндүрүштү башкаруу системаларында, кызматтарды көрсөтүүдө жана бөлүштүрүүчү тармактарда өзгөрүү өркүндөтүлөт. Кыргызстандын агрардык сектору республиканын экономикасынын негизги кайра өндүрүү тармактарынан турат. Анда улуттук кирешенин 12-14%ын түзөт. Улуттук экономиканын кайра түзүмдөштүрүүнүн натыйжалуу ыкмаларынын бири болуп кластердик мамиле түзүү жана өнүктүрүү болуп саналат. Мындай мамилеге объектиси структуралык-инновациялык саясатты эмес болуп калат тармагы, ошондой ортосундагы өз ара мамилелер взаимосвязанными түрлөрү менен иштин же секторлордун ортосунда акыркы керектөөчүлөр жана өндүрүүчүлөрдүн, өздөрүнүн ортосундагы өндүрүүчүлөр жана ар кандай институттары. Азыркы этапта Кыргызстандын өнүгүшүнө бирден-бир татаал көйгөйлөрдү түзүү болуп саналат. Түзүмдүк ортосунда теңдештикке үч негизги тармактарынын, өнөржай: экспорттук-сырьелук, кайра иштеп чыгаруу, илим тармагы. Бул блоктордун ар бири тиешелүү өнүгүү стратегиясын түзүүнү талап кылат.
 3. This article examines the perfect management mechanisms that are changing and improving due to changes in the programs of socio-economic and managerial development of the country, organizational management structures at all levels, in production management systems, provision of services and distribution. The agrarian sector of Kyrgyzstan is one of the main reproductive branches of the economy of the republic. It produces 12-14% of the national income. One of the effective ways to restructure the national economy is the cluster approach to its organization, and, accordingly, the stimulation of their creation and development. With this approach, the object of structural innovation policy is not the industry, but the relationship between the interrelated activities or sectors, between end-users and producers, between the producers themselves and various institutions. At the present stage of development of Kyrgyzstan, one of the most difficult problems is the creation of a structural balance between the three main blocks of industries: export-raw, processing, scienceintensive. Each of these blocks requires the creation of an appropriate development strategy.
Негизги сөздөр
 1. аграрный сектор, растениеводство, животноводство, земля, рациональность, эффйективность, экономика, анализ, ресурс, природа, обьект, участок, труд, производство
 2. агрардык сектор, өсүмдүк өстүрүүчүлүк, мал чарбачылык, жер, рационалдуулук, сарамжалдуулук, экономика, талдоо, ресурсу, жаратылыш, обьект, участок, эмгеги, өндүрүш.
 3. agrarian sector, plant growing, livestock, land, rationality, efficiency, economy, analysis, resource, nature, object, site, labor, production
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Тургунбаев М.Ж., Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика
 2. Тургунбаев М.Ж., К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, аспиранткасы Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы
 3. Turgunbayev M.Zh., K. Sh. Akhmatova International University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Тургунбаев М.Ж. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 130-136