Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Омошев Т.Т.
 2. Омошев Т.Т.
 3. T.T. Omoshev
Макаланын аты
 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
 2. ӨНДҮРҮШТҮК УЧАСТОКТУ НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮНҮН СЕБИЛГЕН АЯНТТАРЫН БӨЛҮШТҮРҮҮНҮ ОПТИМАЛДАШТАРУУ АРКЫЛУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШТҮ БОЖОМОЛДООНУН НЕГИЗДЕМЕСИ
 3. SUBSTANTIATION OF FORECASTING ECONOMIC GROWTH THROUGH THE EFFECTIVE USE OF THE PRODUCTION SITE AND OPTIMIZATION OF THE AIIOCATION OF SOWN AREAS OF CROP PRODUCTION
Аннотация
 1. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием прогноза использования участка, и оптимизация размещения посевных площадей растениеводства. Целесообразная научно-обоснованная структура посевных площадей непосредственно предопределяет эффективность производства продуктов сельского хозяйства. Структура посевных площадей должна устанавливаться с учетом оптимальной структуры производства, направления развития хозяйства, его земельных угодий, качества почв, создание правильных структур севооборотов. Она должна обеспечивать рост производства продукции растениеводства и животноводства при целесообразной экономии затрат труда и средств механизации сельскохозяйственных работ. Основные параметры структуры посевных площадей могут быть определены на основе решения задачи оптимизации всей структуры производства в хозяйстве. Структура посевов оказывает влияние на урожайность, общую продуктивность земли, состояние кормовой базы и на развитие животноводства, поэтому и определяет уровень производства продукции каждого предприятия. Она складывается под влиянием многих факторов.
 2. Бул макалада сайтты пайдалануунун божомолун негиздөө жана өсүмдүк өстүрүүнүн себилген аянттарын жайгаштырууну оптималдаштыруу маселелери талкууланат. Айдалган аянттардын илимий жактан негизделген түзүмү айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн натыйжалуулугун түздөн-түз алдын-ала аныктайт. Айдалган аянттардын структурасы өндүрүштүн оптималдуу структурасын, экономиканын өнүгүү багытын, анын жерин, топурактын сапатын, которуштуруп айдоонун туура структураларын түзүүнү эске алуу менен түзүлүшү керек. Ал айыл чарба өсүмдүктөрүн жана мал чарба продуктыларын өндүрүүнү көбөйтүүнү камсыз кылышы керек, ошол эле учурда эмгек чыгымдарын жана айыл чарба иштерин механикалаштыруунун каражаттарын үнөмдөөгө тийиш. Фермада өндүрүштүн бүт структурасын оптималдаштыруу маселесин чечүүнүн негизинде айдоо аянттарынын структурасынын негизги параметрлерин аныктоого болот. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмү түшүмдүүлүккө, жердин жалпы түшүмдүүлүгүнө, тоют базасынын абалына жана мал чарбасынын өнүгүшүнө таасир этет, демек, ар бир ишкананын өндүрүш деңгээлин аныктайт. Ал көптөгөн факторлордун таасири астында өнүгөт.
 3. This article discusses issues related to the justification of the forecast of the use of the site and the optimization of the placement of sown areas of crop production. A reasonable scientifically grounded structure of sown areas directly predetermines the efficiency of agricultural products production. The structure of cultivated areas should be established taking into account the optimal structure of production, the direction of development of the economy, its land, the quality of soils, the creation of the correct structures of crop rotation. It must ensure an increase in the production of crop and livestock products, while expediently saving labor costs and means of mechanizing agricultural work. The main parameters of the structure of sown areas can be determined on the basis of solving the problem of optimizing the entire structure of production on the farm. The structure of crops affects the yield, the general productivity of the land, the state of the fodder base and the development of animal husbandry, and therefore determines the level of production of each enterprise. It develops under the influence of many factors.
Негизги сөздөр
 1. оптимизация, посевные площади, механизация, моделирование, экстрополяция, экономико-математические методы, инновация, инвестиция, капитал, экономика, аграрный сектор, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.
 2. оптимизация, айдоо аянттары, механизация, моделдөө, экстраполяция, экономикалык жана математикалык методдор, инновациялар, инвестициялар, капитал, экономика, агрардык сектор, айыл чарба, агроөнөр жай комплекси.
 3. optimization, sown areas, mechanization, modeling, extrapolation, economic and mathematical methods, innovation, investment, capital, economy, agricultural sector, agriculture, agro-industrial complex.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Омошев Тологон Тенирович, Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова, г.ЖалалАбад, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Омошев Тологон Тенирович, К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, аспиранткасы Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. Omoshev Tologon Tenirovich, K.Sh. Toktomamatov International University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic, PhD, Associate Professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Омошев Т.Т. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 124-129