Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Исраилова Д.К.
 2. Исраилова Д.К.
 3. D.К. Israilova
Макаланын аты
 1. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
 2. АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ВИРУСТУК ГЕПАТИТ МЕНЕН ООРУГАН ООРУЛУУЛАРДЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН КАМСЫЗДОО
 3. MEDICINAL PROVISION FOR PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS IN THE KYRGYZ REPUBLIC AT THE PRESENT STAGE
Аннотация
 1. В Кыргызской Республики за 2019 год зарегистрировано 10580 случаев впервые выявленных вирусных гепатитов против 10373 случаев в 2018 г., т.е. заболеваемость хроническим вирусным гепатитом остается на одинаковом уровне. Лечение хронического вирусного гепатита остается высокозатратным, что ложится большим бременем как на отдельного пациента, так и на систему здравоохранения страны в целом. В статье представлены результаты изучения доступности и анализа сравнительной эффективности лекарственных препаратов, применяемых при лечении хронического вирусного гепатита. В результате проведенного анализа установлено, что в настоящее время в Кыргызской Республике разрешены к медицинскому применению 35 наименований противовирусных лекарственных препаратов этой группы, что показывает наличие физической доступности препаратов для лечения хронического вирусного гепатита. При этом препараты этой группы остаются экономически недоступными для большинства населения Кыргызстана, а со стороны государства на сегодняшний день не предусмотрены программы для снижения стоимости лечения болезни
 2. Кыргыз Республикасында 2019-жылы вирустук гепатиттин жаңы аныкталган 10580 учуру 2018-жылы 10373 учурга катталган, б.а. өнөкөт вирустук гепатитке чалдыгуу ошол эле деңгээлде калууда. Өнөкөт вирустук гепатитти дарылоо кымбатка турат, бул жеке пациентке дагы, жалпы эле өлкөнүн саламаттыкты сактоо тутумуна дагы чоң жүк түшүрөт. Макалада өнөкөт вирустук гепатитти дарылоодо колдонулган дары-дармектердин салыштырмалуу натыйжалуулугунун жеткиликтүүлүгүн жана анализин изилдөөнүн натыйжалары келтирилген. Анализдин жыйынтыгында, учурда Кыргыз Республикасында ушул топтогу вируска каршы дары-дармектердин 35 аталышына медициналык колдонууга уруксат берилгендиги аныкталды, бул өнөкөт вирустук гепатитти дарылоо үчүн дары-дармектердин физикалык жактан жеткиликтүүлүгүн көрсөтөт. Ошол эле учурда, ушул топтогу дарыдармектер Кыргызстандын калкынын көпчүлүгү үчүн экономикалык жактан жеткиликсиз бойдон калууда жана учурда мамлекет тарабынан ооруну дарылоого кеткен чыгымдарды азайтуу боюнча программалар каралган эмес.
 3. In 2019, 10,580 cases of newly diagnosed viral hepatitis were registered in the Kyrgyz Republic against 10,373 cases in 2018, i.e. the incidence of chronic viral hepatitis remains at the same level. Treatment of chronic viral hepatitis remains costly, placing a great burden on both the individual patient and the country's health system as a whole. The article presents the results of studying the availability and analysis of the comparative effectiveness of drugs used in the treatment of chronic viral hepatitis. As a result of the analysis, it was established that currently 35 names of antiviral drugs of this group are allowed for medical use in the Kyrgyz Republic, which shows the availability of physical availability of drugs for the treatment of chronic viral hepatitis. At the same time, drugs in this group remain economically inaccessible for the majority of the population of Kyrgyzstan, and the state currently does not provide programs to reduce the cost of treating the disease.
Негизги сөздөр
 1. хронический вирусный гепатит, противовирусные препараты, Софосбувир, Ледипасвир, Тенофовир, Долутегравир, Ламивудин, доступность лечения.
 2. өнөкөт вирустук гепатит, вируска каршы дары-дармектер, Софосбувир, Ледипасвир, Тенофовир, Долутегравир, Ламивудин, дарылоонун мүмкүнчүлүгү.
 3. chronic viral hepatitis, antiviral drugs, Sofosbuvir, Ledipasvir, Tenofovir, Dolutegravir, Lamivudine, treatment availability.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Исраилова Дарина Кенешбековна, Национальная Академия Наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Исраилова Дарина Кенешбековна, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. D.К. Israilova, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, graduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Исраилова Д.К. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 24-28