Жаңы саны

2021, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Таштанбаева В.О.
 2. Таштанбаева В.О.
 3. V.O. Tashtanbaeva
Макаланын аты
 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ
 2. КӨТӨРГҮЧ ОРНОТУУНУН БОЛОТ АРКАНЫНЫН ЧЫҢАЛУУСУН ТЕОРИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ
 3. THEORETICAL STUDY OF THE TENSION OF THE STEEL ROPE OF THE LIFTING PLANT
Аннотация
 1. Комплексный подход к созданию автоматизированной диагностической системы для подъёмных установок позволит повысить безопасность лифтовых подъемных установок в целом. Оценить универсальность применения системы контроля для всех видов подъёмных установок, использующих в качестве головного (несущего) стальной канат. Приведены состояния основных узлов и механизмов подъемной установки. Определено теоретическое исследование натяжения стального каната и рассмотрены механические характеристики каната подъемной установки. Исследованы по созданию системы технической диагностики подъемных установок и предложены методы расчетов с использованием методики планирования эксперимента с применением разрывной машины Р-0.5 для определения механических характеристик, разрывное усилие и удлинение. Основываясь на этих данных можно определить и сравнить друг с другом различные типы стальных канатов, что приведет к бесперебойной и безопасной работе подъемных установок.
 2. Лифт орнотмолору үчүн автоматташтырылган диагностикалык тутумду түзүүгө комплекстүү мамиле кылуу лифттин жалпы орнотмолорунун коопсуздугун жогорулатат. Башкы (ташуучу) катары болот арканды колдонуп, көтөргүч орнотмолордун баардык түрлөрү үчүн башкаруу тутумун колдонуунун ар тараптуулугун баалоо. Көтөрүү бирдигинин негизги агрегаттарынын жана механизимдеринин абалы келтирилген. Болот арканынын чыңалуусун теориялык изилдөө аныкталып, көтөргүч орнотмосу арканынын механикалык мүнөздөмөлөрү каралат. Механикалык мүнөздөмөлөрдү, сынуу күчүн жана узаруусун аныктоо үчүн эксперементтик пландаштыруу ыкмасын колодонуу менен чыңалууну текшерүүчү Р-0,5 машинасын колдонуп, көтөрүүчү орнотмолорду техникалык диагностикалоо тутумун түзүү жана эсептөө ыкмаларын сунушталды. Ушул маалыматтардын негизинде аркан түрлөрүн аныктап, бир-бири менен салыштырууга болот, бул көтөргүч машиналардын көйгөйсүз жана коопсуз иштешине алып келет.
 3. A comprehensive approach to the creation of an automated diagnostic system for lifting installations will improve the safety of elevator lifting installations as a whole. To evaluate the versatility of the control system for all types of lifting installations using a steel rope as the head (carrier), the states of the main components and mechanisms of the lifting installation are given. The theoretical study of the tension of the steel rope is determined and the mechanical characteristics of the rope of the lifting installation are considered. We have investigated the creation of a system of technical diagnostics of lifting installations and proposed calculation methods using the method of planning an experiment using a P-0.5 breaking machine to determine the mechanical characteristics, breaking force and elongation Based on these data, various types of steel ropes can be determined and compared with each other, which will lead to smooth and safe operation of lifting installations.
Негизги сөздөр
 1. стальной канат, разрывная машина, натяжение, износ, грузоподъемность, проволока.
 2. болот аркан, созуучу машина, чыңалуу, эскирүү, жүк көтөрүмдүүлүгү, зым.
 3. steel rope, breaking machine, tension, wear, load capacity, wire
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Таштанбаева Венера Орозбековна, Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ст. преподаватель
 2. Таштанбаева Венера Орозбековна, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы, ага окутуучусу.
 3. Tashtanbaeva Venera Orozbekovna, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Таштанбаева В.О. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 3-6