Жаңы саны

2023, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Курманкулов Ш.Ж., Боронбаева А.Э., Таштанбекова Т.Т.
 2. Курманкулов Ш.Ж., Боронбаева А.Э., Таштанбекова Т.Т.
 3. Sh. Kurmankulov, A. Boronbaeva, T. Tashtanbekova
Макаланын аты
 1. ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА «РЕПОРТЕР» В ШКОЛЕ
 2. МЕКТЕПТЕ «РЕПОРТЕР» ОЮНУН КОЛДОНУП ОКУТУУ УСУЛУ
 3. TEACHING METHOD OF USING THE REPORTER GAME AT SCHOOL
Аннотация
 1. В новом обучении было отмечено, что в функции учителя необходима необходимость совместных усилий с учащимися для достижения цели обучения. Для этого описывается важность использования интерактивных методов обучения в сочетании с традиционными методами и смешения их с играми. Было отмечено, что при работе в этом направлении необходимо акцентировать внимание на особенностях игры и обучения. Также было определено, что игра занимает важное место в дошкольном и начальном образовании и даже в подростковом возрасте. Сегодня для интенсификации и активизации процесса обучения в современных школах указано, в каких ситуациях применялось игровое предпринимательство. В одном из них метод использования репортерного метода и его эффективность были доказаны на практике.
 2. Жаңыча окутууда мугалимдердин функциясында окутуунун максатына жетүүдө окуучулар менен биргелешкен иш аракеттердин зарылдыгы керек болуп жаткандыгы белгиленген. Аны үчүн мугалимдер предметтик билимдерди берүүдө салтуу ыкмалар менен айкалыштырып, окутуунун интерактивдүү формадагы методдорун колдонуу жана аларды оюн менен аралаштыруунун негизинде ишке ашыруу актуалдуулугу баяндалган. Бул багытта иш алып барууда оюн менен окутуунун өзгөчөлүктөрүнө токтолуу зарыл экендиги айтылган. Ошондой эле оюндун мектепке чейинки жана баштапкы билим берүүдө, ал түгүл өспүрүм куракта дагы таанын-билүү окуу ишмердүүлүгүндө маанилүү орду бар экендиги аныктап көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнү заманбап мектептерде окуу процессин интенсификациялоо жана активдештирүү максатында оюн ишкердиги кандай кырдаалдарда колдонула баштаганын тактап көрсөткөн. Алардын бири катарында, практика жүзүндө репортёр ыкмасынын колдонуу усулу жана анын натыйжалуулугу далилденип көрсөтүлгөн.
 3. In the new teaching, it was noted that in the function of teachers, the need for joint efforts with students is needed to achieve the goal of teaching. For this, the importance of using interactive methods of teaching in combination with traditional methods and mixing them with games is described. It was mentioned that it is necessary to focus on the features of game and teaching while working in this direction. It was also determined that the game has an important place in pre-school and primary education, and even in adolescence. Today, in order to intensify and activate the learning process in modern schools, it has been pointed out in what situations game entrepreneurship has been used. In one of them, the method of using the reporter method and its effectiveness have been proven in practice.
Негизги сөздөр
 1. деятельность, познавательная деятельность, традиционное обучение, новаторство, творчество, игровой метод, репортер, мышление, качество знаний.
 2. активдүүлүк, таанып-билүү ишмердүүлүк, салттуу окутуу, инновация, чыгармачылык, оюн ыкмасы, репортёр, акыл-эс, билим сапаты.
 3. activity, cognitive activity, traditional learning, innovation, creativity, game method, reporter, mind, knowledge quality.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Курманкулов Ш.Ж., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук, профессор. Боронбаева А.Э., Таласский государственный университет, г.Талас, КР, магистрант. Таштанбекова Т.Т., Кыргызско-узбекский университет им. Б.Сыдыкова, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Курманкулов Ш.Ж., Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Боронбаева А.Э., Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Таштанбекова Т.Т., Б.Сыдыков атындагы КыргызӨзбек университети, Ош шаары, Кыргыз Респуликасы, окутуучу.
 3. Sh. Kurmankulov, Talas State University, Talas, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor. A. Boronbaeva, Talas State University, Talas, Kyrgyz Republic, undergraduate student. T. Tashtanbekova, Kyrgyz-Uzbek University named afterB.Sydykov, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.36.75.042
 • Цитаталоо
 • Курманкулов Ш.Ж., Боронбаева А.Э., Таштанбекова Т.Т. ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА «РЕПОРТЕР» В ШКОЛЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 181-184