Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Токторалиев Б.А., Чыныбекова Т.Б.
 2. Токторалиев Б.А., Чыныбекова Т.Б.
 3. B. Toktoraliev, T. Chynybekova
Макаланын аты
 1. БОТАНИКО-ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЧЕЗАЮЩИХ И ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСТЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ БЕШ-ТАШ
 2. БЕШ-ТАШ УЛУТТУК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНДА ЖОК БОЛУП БАРА ЖАТКАН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЗЫЛ КИТЕБИНЕ КИРГЕН ӨСҮМДҮКТӨРДҮН БОТАНИКАЛЫК ФЛОРИСТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ
 3. BOTANICAL AND FLORISTIC CHARACTERISTICS OF RARE PLANT SPECIES LISTED IN THE RED BOOK OF THE KYRGYZ REPUBLIC OF THE NATIONAL NATURAL PARK BESH-TASH
Аннотация
 1. В данной статье приведены материалы по ботаникофлористичекой характеристике исчезающих и занесенных в Красную Книгу Кыргызской Республики видов растений по географическим поясам национального природного парка БешТаш. Для исследования растительности специально выделили зоны, по этим зонам определили 7 видов исчезающих видов растений. Из них Abies semenovii наиболее повреждены разными видами насекомыми-вредителями. Кроме того, в этих деревьях чаще всего встречаются болезни. Основными из них являются: Dioryctria abietella Schiff., Turanium juglandis Jank., Urocerus gigas L., Inonotus hispidus (Bull.) Karst., Fomitopsis annosa (Fr.). остальные виды исчезающих видов растений являются декоративными видами и вегетационный период очень короткий. Поэтому, в условиях парка у них не выявлены насекомые-вредители, только отмечается ржавчина растений.
 2. Бул макала Беш-Таш улуттук жаратылыш паркынын ар кандай алкактуулук боюнча өскөн, бүгүнкү күндө жоголуу коркунучу алдында турган жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Кызыл Китебине кирип коргоого алынган өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн ботаникалык-флористикалык өзгөчөлүктөрү жазылды. Өсүмдүктүүлүгүн изилдеген учурда атайын алкак боюнча ажыратып алып, аныктоо жургузгөндө жок болуп бара жаткан коргоого алынган өсүмдүктөрдүн 7 түрү аныкталган. Алардын ичинен Семенов көк карагайынын зыянкеч курткумурскалары жана илдеттери салыштырмалуу жогору экендиги маалым болду. Алардын ичинен негизгилери болуп: Dioryctria abietella Schiff., Turanium juglandis Jank., Urocerus gigas L., Inonotus hispidus (Bull.) Karst., Fomitopsis annosa (Fr.). саналат. Калган түрлөр декоративдик өсүмдүктөр болгондуктан, вегетациялык периоду кыска болуп саналат. Ушуга байланыштуу бул өсүмдүктөрдүн зыянкеч курт-кумурскалары жокко эсе. Бирок, парктын аймагында дарт илдеттери кездешет.
 3. This article considered materials on the botanical and floristic characteristics of rarely disappearing and listed in the Red Book of the Kyrgyz Republic plant species in the geographical zones of the Besh-Tash National Natural Park. This article provides materials on the botanical and floristic characteristics of rare, endangered and listed in the Red Book of the Kyrgyz Republic plant species in the geographical zones of the Besh-Tash National Natural Park. For the study of vegetation, zones were specially identified 7 species of rarely disappearing plant species were identified for these zones. Of these, Abies semenovii is the most damaged by various insect pests. In addition, diseases are most often found in these trees. The main ones are: Dioryctria abietella Schiff. Turanium juglandis Jank., Urocerus gigas L., Inonotus hispidus (Bull.) Karst., Fomitopsis annosa (Fr.) other endangered plant species is an ornamental species and the growing season is very short. Therefore, in the conditions of the park, no insect pests were detected in them, only plant rust was noted.
Негизги сөздөр
 1. географический пояс, флора, растительность, ботанико-флористичекая характеристика, фитоценология, ассоциация, индикатор.
 2. алкактуулук, флора, өсүмдүктүүлүк, ботаника-флористикалык мүнөздөмө, фитоценология, ассоциация, индикатор.
 3. geographical zone, flora, vegetation, botanical and floristic characteristics, phytocenology, association, indicator.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Токторалиев Биймырза Айтиевич, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор биологических наук, профессор, академик. Чыныбекова Тазагул Бекмановна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Токторалиев Биймырза Айтиевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин доктору, профессор, академик. Чыныбекова Тазагул Бекмановна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Biymyrza Toktoraliev, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of biological sciences, professor, academician. Tazagul Chynybekova, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.018
 • Цитаталоо
 • Токторалиев Б.А., Чыныбекова Т.Б. БОТАНИКО-ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЧЕЗАЮЩИХ И ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСТЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ БЕШ-ТАШ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 93-97