Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Орозалиева Б.К., Акматов Т.А., Сыдыгалиев К.С
 2. Орозалиева Б.К., Акматов Т.А., Сыдыгалиев К.С
 3. B.K. Orozalieva, Т.А. Аkmatov, K.S. Sydygaliev
Макаланын аты
 1. ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ
 2. АКУШЕРДИКТЕГИ ИРИӉ-СЕПТИКАЛЫК ТАТААЛДООЛОР
 3. PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS IN OBSTETRICS
Аннотация
 1. В данной статье представлено клиническое наблюдение и опыт лечения женщин с послеродовыми и послеабортными осложнениями поступивших в отделение гнойно-септической гинекологии Национального хирургического центра. Проведен анализ среди 1103 женщин, поступивших в стационар с 01.01.2014 по 31.12.2018 год. У пациенток оценивались клинические критерии и лабораторные параметры согласно клиническим протоколоам Кыргызской Республики. Показано количество осложнений у поступивших женщин после медицинского и фармакологического аборта, кесарева сечения и послеродового эндометрита. Приведена статистика акушерских гнойно-септичесих осложнений закончившиеся гистерэктомией, количество проведенных операций, в том числе и малых операций на примере 2014 года. После операций кесарево сечение были такие осложнения как несостоятельность швов на матке, перитониты и тромбонекроз матки. В результате исследования можно проследить количество исходов закончившихся оперативным и консервативным лечением после гнойно-септических осложнений. Приведены выводы и рекомендации по тактике ведения и лечению акушерских осложнений
 2. Бул макалада Улуттук хирургия борборундагы ириӊ - септикалык гинекология бөлүмүндөгү төрөттөн кийин жана кош бойлууну түшүргөндөн кийин таталдоо менен түшүп дарыланган аялдардын жыйынтыгына анализ келтирдик. Изилдөө 01.01.14 жылынан баштап 31.12.18 жылдарында 1103 аялдардын арасында анализ жүргүзүлгөн. Дарылоого түшкөн аялдардын клиникалык критерийлери жана лабораториялык параметрлери Кыргыз Республикасынын клиникалык протокол боюнча берилди. Медициналык жана дары-дармек менен бойдон алдыруу, кесардик кесүү операциядан кийинки жана төрөттөн кийинки эндометрит менен таталдууланулар жалпы аялдардын санынан алынган. Төрөттөн кийинки 2014-жылдын ичинде ириӊ-септикалык оорулардын жыйынтыгында, операция гистерэктомия, же жатынын алдырган аялдар, андан кийинки чоӊ жана кичи операциялар болгондордун мисалы көрсөтүлгөн. Кесардик кесүү жолу менен төрөгон аялдардын - жаранын бүтпөй калышуу, жатындын тромбонекрозу, перитониттердин саны көргөзүлгөн. Изилдөөдө операция болуп жана операциясыз дарылоонун аякташынын жыйынтыктарынын санын көрсө болот. Акушердик башкаруу жана дарылоо боюнча корутундулар жана сунуштар берилген.
 3. This article presents the clinical observation and treatment experience of women with postpartum and post-abortion complications admitted to the purulent-septic gynecology department of the National Surgical Center. An analysis was conducted among 1103 women admitted to the hospital from 01/01/2014 to 12/31/2018. Patients were evaluated clinical criteria and laboratory parameters according to the Clinical Protocols of the Kyrgyz Republic. The number of complications in the women who received after medical and pharmacological abortion, cesarean section and postpartum endometritis is shown. The statistics of obstetric purulent-septic complications resulting in a hysterectomy, the number of operations performed, including small operations performed on the example of 2014, are presented. After Cesarean section operations, there were such complications as uterine scar failure, peritonitis and uterine thrombonecrosis. As a result of the study, one can trace the number of outcomes that ended with surgical and conservative treatment after purulent-septic complications. Conclusions and recommendations on management tactics and treatment of obstetric complications are given.
Негизги сөздөр
 1. эндометрит, сепсис, гнойно- септические осложнения, прокальцитонин, экстирпация матки, перитонит, несостоятельность швов, тромбонекроз матки.
 2. эндометрит, сепсис, ириӊ-септикалык таталдоолор, прокальцитонин, жатын алдыруу, перитонит, жаранын бүтпөй калышуу, жатындын тромбонекрозу.
 3. endometritis, sepsis, septic complications, procalcitonin, uterine extirpation, peritonitis, joint failure, uterine trombonecrosis.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Орозалиева Бакыт Кенешбековна, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.Ахунбаева г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат медицинских наук, и.о. доцента. Акматов Таалай Аманкулович, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат медицинских наук, доцент. Сыдыгалиев Кылычбек Сулкайдарович, Кыргызская Государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева г. Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, профессор.
 2. Орозалиева Бакыт Кенешбековна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу. Акматов Таалай Аманкулович, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Сыдыгалиев Кылычбек Сулкайдарович, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, профессор.
 3. Bakyt Orozalieva, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of medical sciences, acting associate professor. Тaalay Аkmatov, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of medical sciences, associate professor. Kylychbek Sydygaliev, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, professor.
Pdf версиясы
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Орозалиева Б.К., Акматов Т.А., Сыдыгалиев К.С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 59-62