Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жунусалиева К.Т.
 2. Жунусалиева К.Т.
 3. K.T. Zhunusalieva
Макаланын аты
 1. ОБРАЗ ЖАРКЫНАЙЫМ В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 2. ЖАРКЫНАЙЫМДЫН ОБРАЗЫНЫН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 3. THE IMAGE OF JARKYNAYM IN KYRGYZ LITERATURE
Аннотация
 1. Во время Кокандского ханства жена Шералы Жар-кын¬айым играла важную роль. Её отец Асперди датка в истории как Ажыбек датка, был известным как госу¬дар-ст¬вен¬ным деятелем Кокандского ханства и ханства Хивы. Жаркынайым внесла большой вклад для объединения кыр-гыз¬ских племен в укреплении власти Шералы хана. Можно проследить дипломатическую политику иг¬раю¬щую видную роль в Кокандском ханстве и в то же вре¬мя объекты политического наступления. Оценивается век, в котором проживала Жаркынайым, во время Ко¬канд¬ско¬го ханства, так как любой век имеет связь между диалек¬то-логией и человеческой жизнью. В статье речь идет об образе Жар¬кынайым, как общественной деятельнице Ко-кандского хан¬ст¬ва под именем Хаким айым.
 2. Кокон хандыгынын учурунда Шералынын аялы Жар-кынайым маанилүү роль ойногон. Анын атасы Асперди дат¬ка тарыхты Ажибек датка деген ысым менен бел¬ги-лүү. Кокон хан жана Хива хандыктарынын белгилүү мам-ле¬кеттик ишмери болгон. Жаркынайым Шералы хандын бийлигинин бекемделишине кыргыз урууларынын бирим¬ди-ги үчүн көп иш-аракеттерди жасаган. Тарыхый окуялар менен инсандарды көркөм адабиятта сүрөттөө жана ана¬лиздөө акыркы мезгилде актуалдуу маселелерден болуп келе жатат. Кыргыздар Кокон хандарынын диплома¬тия-лык саясатында көрүнүк¬түү роль ойногондугу, ошол эле учурда хандардын баскынчылык саясатынын объектиси болгондугун көрүүгө болот. Жаркынайым жашаган доор, Кокон хандыгынын өкүм сүрүшүндө анын тарыхы менен ты¬гыз байланышта болгондугун баамдайбыз, анткени кан¬¬дай доор болбосун коом менен адам турмушу диалек-т謬калык байланышта турат. Макалада Кокон ханы¬шасы, коомдук ишмер, ордо¬до Хаким айым деген ысым ме¬нен бе묬¬гилүү болгон Жаркынайымдын образы адабиятта кан-дай чечмелен¬гендиги тууралуу сөз болот.
 3. During the Кokon khanate, Sherali's wife Zharkynayym played the important role. Her father Asperi datka in history as Ajybek datka was a famous statesman of the Kokon khanate and the Khanate of Khiva. Zharkynayim contributed a great deal to unite the Kyrgyz tribes in strengthening Sheraly Khan's power. Recently, historical events and the personality of the image in fiction are relevant. It is possible to trace the diplo¬matic policy playing the prominent role of the Kokon khanate and at the same time the objects of the political offensive. The age in which Zharkynayym lived during the time of the Kokon Khanate is estimated, since any age has a connection between dialectology and human life. In the article we are talking about the image of Zharkynaiym as the active figure of the Kokon queen, known as Hakim Ayim.
Негизги сөздөр
 1. историческая личность, исто¬ри¬че¬ские события, царица, Кокандское ханство, литература, история.
 2. тарыхый личность, тарыхый окуя, ханыша, Кокон хандыгы, адабият, тарых.
 3. historical personality, historical event, queen, Kokand khanate, literature, history.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Kunduz Zhunusalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Жунусалиева К.Т. ОБРАЗ ЖАРКЫНАЙЫМ В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 200-202